กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 3 พบจำนวนทั้งสิ้น 2728 รายชื่อ

ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7
เลขเรียก393.2
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. รำไพพรรณี, สมเด็จพระนางเจ้า, 2447-252. ,3. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - ไทย,4. ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี,5. จดหมายเหตุ
สำนักพิมพ์สหประชาพาณิชย์
ปีที่พิมพ์2529
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมหันตภัยฟาสต์ฟู้ดเขมือบโลก
เลขเรียก394.109
ผู้แต่งชลอสเซอร์, อีริก
หัวเรื่อง1. ฟาสต์ฟู้ด
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2542
เลขเรียก394.2
ผู้แต่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวเรื่อง1. มารดา - - รวมเรื่อง2. วันแม่แห่งชาติ,3. มารดาและเด็ก - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์หจก. จิรรัชากรพิมพ์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวันสำคัญ โครงการปีรณรงค์วัฒนธรรมไทย และแนวทางในการจัดกิจกรรม
เลขเรียก394.2
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. วันสำคัญ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวันสำคัญของเรา
เลขเรียก394.26
ผู้แต่งสมบัติ จำปาเงิน
หัวเรื่อง1. วันสำคัญ
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวันชาติและวันสำคัญของโลก : National Days and International Days
เลขเรียก394.26
ผู้แต่งทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง
หัวเรื่อง1. วันชาติ2. วันสำคัญ
สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวันแม่แห่งชาติ ปี 2537 12 สิงหาคม 2537
เลขเรียก394.26
ผู้แต่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวเรื่อง1. วันแม่แห่งชาติ
สำนักพิมพ์สมชายการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้อย่างนี้เป็นคนดีตั้งนานแล้ว เล่ม 1
เลขเรียก394.30
ผู้แต่งสุจิตรา อ่อนค้อม
หัวเรื่อง1. พระพุทธศาสนา_ _ คำถามและคำตอบ2. ธรรมะกับชีวิตประจำวัน
สำนักพิมพ์Be Healthy
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุการซ่อมบูรณะฉัตรประจำฐานชุกชีพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
เลขเรียก394.4
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. ฉัตร - - การบูรณะและการสร้างใหม่2. พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
สำนักพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเฉลิมฉัตร ฉลองราชย์ 60 ปี พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
เลขเรียก394.4
ผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ
หัวเรื่อง1. พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี2. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-
สำนักพิมพ์จี เอ เมริท
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จังหวัดนราธิวาส
เลขเรียก394.4
ผู้แต่งประชา เตรัตน์
หัวเรื่อง1. พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี -- ภาพ2. งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี -- ภาพ,3. กษัตริย์และผู้ครองนคร,4. พระราชอาคันตุกะ
สำนักพิมพ์จังหวัดนราธิวาส
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง60 ปี ราชาภิเษกสมรส
เลขเรียก394.4
ผู้แต่งจรุงจิตต์ ทีขะระ
หัวเรื่อง1. ราชาภิเษก - - ไทย2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย,3. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่- -ราชาภิเษก
สำนักพิมพ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเรืองรองท้องสนามหลวง
เลขเรียก394.4
ผู้แต่งอังคาร กัลยาพงศ์
หัวเรื่อง1. ประวัติท้องสนามหลวง
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
เลขเรียก394.402
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. งานฉลองสองร้อยปีรัตนโกสินทร์ - - ภาพ
สำนักพิมพ์สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมบัติของผู้ดี
เลขเรียก395
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง1. มารยาทและการสมาคม - - การ์ตูน
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมารยาทไทย
เลขเรียก395
ผู้แต่งสมทรง ปุญญฤทธิ์
หัวเรื่อง1. มารยาทและการสมาคม - - ไทย
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสมาคมว่าด้วยขนบธรรมเนียมและประเพณีปนที่ใช้กันอยู่หรือที่ควรใช้ในเวลานี้
เลขเรียก395
ผู้แต่งสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี
สำนักพิมพ์ประกายพรึก
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตำนานชานกรุง
เลขเรียก398.2
ผู้แต่งพรทิพา จุลสุคนธ์
หัวเรื่อง1. นิทานพื้นบ้าน
สำนักพิมพ์หมึกจีน
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง100 สุดยอดนิทานอีสปแสนสนุก 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ
เลขเรียก398.2
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการหนังสือเด็กและเยาวชน
พรรณผกา รุ่งเรือง, แปล
หัวเรื่อง1. นิทา
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง20 ยอดนิทานชาดก
เลขเรียก398.2
ผู้แต่งสาตรา
หัวเรื่อง1. นิทาน2. นิทานชาดก
สำนักพิมพ์เสริมวิทย์บรรณาคาร
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 132 133 135 136 >| รวมทั้งหมด 136   การแสดงผล