กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 3 พบจำนวนทั้งสิ้น 2721 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน การสร้างธรรมภิบาลในสังคมไทย
เลขเรียก303.4
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่อง1. ธรรมนูญ2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม,3. การปฏิรูปสังคม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคลื่นลูกที่ 5 ปราชญสังคม : สังคมไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
เลขเรียก303.4
ผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หัวเรื่อง1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม2. การปฏิรูปสังคม,3. ปัญหาสังคม,4. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์ซัคเซส มีเดีย
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสยาม ปะทะ โลกาภิวัตน์ = Siam vs globalization : เบื้องลึกแท้จริงในปมขั้วความขัดแย้งของรัฐไทย
เลขเรียก303.4
ผู้แต่งเรืองยศ จันทรคีรี
หัวเรื่อง1. สื่อมวลชน2. ทุนนิยม,3. โลกาภิวัตน์,4. เทคโนโลยี,5. ไทย - - ภาวะทางสังคม,6. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สถาบันสุวรรณภูมิอภิวัฒน์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิถีสังคมไท : สรรนิพนธ์ทางวิชาการเนื่องในวาระหนึ่งศตวรรษ ปรีดี พนมยงค์ ชุดที่ 4 ประชาสังคม และวัฒนธรรมชุมชน
เลขเรียก303.4
ผู้แต่งปรีดี พนมยงค์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - การเมืองและการปกครอง2. ประชาธิปไตย - - ไทย
สำนักพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเมล็ดพันธุ์ชีวิตบูรณาการ : คู่มือการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติการบูรณาการแบบระบบที่มีชีวิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในสังคม
เลขเรียก303.44
ผู้แต่งชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
กรรณจริยา สุขรุ่ง,สุภาพ สิริบรรสพ
หัวเรื่อง1. การพัฒนาสังคม2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สำนักพิมพ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ
เลขเรียก303.44
ผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หัวเรื่อง1. การพัฒนาสังคม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องค้นคว้า ค้นคิด : กรอบความคิดภาวะการวิจัยแห่งชาติ
เลขเรียก303.44
ผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หัวเรื่อง1. การวิจัย และการพัฒนา2. การพัฒนาประเทศ
สำนักพิมพ์ซัคเซส มีเดีย
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เลขเรียก303.44
ผู้แต่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
หัวเรื่อง1. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ -- การบริหาร2. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สำนักพิมพ์ดาวกฤษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเมื่ออนาคตไล่ล่าคุณ
เลขเรียก303.44
ผู้แต่งเอนริเกซ์, ฮวน
ชวนิต ศิวะเกื้อ, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. เทนโนโลยี - - แง่สังคม2. พันธุศาสตร์ - - แง่สังคม
สำนักพิมพ์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชาสังคม
เลขเรียก303.48
ผู้แต่งธีรยุทธ บุญมี
หัวเรื่อง1. ประชาสังคม
สำนักพิมพ์สายธาร
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCross-Culture : ฝรั่งเข้าใจ คนไทยไม่เก็ท
เลขเรียก303.482
ผู้แต่งคริสโตเฟอร์ ไรท์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา2. การสื่อสารระหว่างวัฒนธรร
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์แนชั่นแนล
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องใครว่าโลกกลม : The World is flat
เลขเรียก303.483
ผู้แต่งเฟรดแมน, ธอมัส แอล
หัวเรื่อง1. การแพร่กระจายวัตกรรม2. สังคมข่าวสาร,3. โลกาวิวัตน์ - - แง่เศรษฐกิจ,4. โลกาภิวัตน์ - - แง่สังคม
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องใครว่าโลกกลม ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหา (release 3.0) = The World is flat (release 3.0)
เลขเรียก303.4833
ผู้แต่งเฟรดแมน, โธมัส แอล.
รอฮีม ปรามาท, แปลพูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ, แปล
หัวเรื่อง1. การแพร่กระจายวัตกรรม2. สังคมข่าวสาร,3. โลกาภิวัตน์ -- แง่เศรษฐกิจ,4. โลกาภิวัตน์ -- แง่สังคม
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง10 มหัศจรรย์ พลังงานทดแทน กู้วิกฤตโลกร้อน
เลขเรียก303.485
ผู้แต่งกองบรรณาธิการมติชน
หัวเรื่อง1. พลังงานทดแทน2. ภาวะโลกร้อน - - การแก้ไข,3. ภาวะโลกร้อน
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรุก - รับ {34}โลกร้อน{34} ก่อนโลกหายนะ
เลขเรียก303.485
ผู้แต่งบัณฑิต คงอินทร์
หัวเรื่อง1. ภาวะโลกร้อน2. ภาวะเรือนกระจก - - ผลกระทบ - - สิ่งแวดล้อม
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโลกร้อนความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง : An Inconvenient Truth
เลขเรียก303.485
ผู้แต่งกอร์, อัล
หัวเรื่อง1. ภาวะโลกร้อน2. ภัยธรรมชาติ,3. ภาวะเรือนกระจก
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศาสตราพยากรณ์ อนาคตเมืองไทย
เลขเรียก303.495
ผู้แต่งณรงค์ ชื่นชม
หัวเรื่อง1. กรองสถานการณ์พยากรณ์สังคมไทย-ไทย
สำนักพิมพ์โบนัส พรีเพรส
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสันติวิถีกับความยั่งยืนของประชาธิปไตย
เลขเรียก303.6
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่อง1. ความมั่นคงแห่งชาติ - - ไทย2. ความขัดแย้งทางสังคม
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการเรียนรู้และการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม : CONFLICT OF INTERESTS
เลขเรียก303.6
ผู้แต่งศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การบริหารความขัดแย้ง2. ความขัดแย้งระหว่างบุคคล,3. การขัดกันแห่งผลประโยชน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องถอดรหัสไฟใต้
เลขเรียก303.62
ผู้แต่งกิ่งอ้อ เล่าฮง
หัวเรื่อง1. ความขัดแย้งทางการเมือง2. การก่อการร้าย,3. ไทย (ภาคใต้) - -ปัญหาและข้อพิพาท
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 1 3 4 >| รวมทั้งหมด 136   การแสดงผล