กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 3 พบจำนวนทั้งสิ้น 2721 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสงครามโลกครั้งที่ 3 อีกไม่นาน
เลขเรียก303.628
ผู้แต่งพันทิวา
หัวเรื่อง1. สงครามโลก
สำนักพิมพ์บริษัท อนิเมทกรุ๊ป จำกัด
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลับ ลวง พราง ภาค 2 ซ่อนรูปปฏิวัติ หัก 'เหลี่ยม' โหด
เลขเรียก303.64
ผู้แต่งวาสนา นาน่วม
หัวเรื่อง1. รัฐประหาร
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสงครามและสันติภาพ
เลขเรียก303.66
ผู้แต่งตอลสตอย, ลีโอ
หัวเรื่อง1. ความขัดแย้งทางสังคม2. สันติภาพ,3. สงคราม
สำนักพิมพ์ศรีปัญญา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสงครามและสันติสุข @ ชายแดนภาคใต้
เลขเรียก303.69
ผู้แต่งรุ่ง แก้วแดง
หัวเรื่อง1. ความขัดแย้งทางสังคม2. ไทย (ภาคใต้) - - ปัญหาและข้อพิพาท
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณไปปฏิบัติ : หนทางการบริหารความขัดแย้งโดยสันติวิธี
เลขเรียก303.69
ผู้แต่งวันชัย วัฒนศัพท์
หัวเรื่อง1. การบริหารความขัดแย้ง
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสื่อพื้นบ้าน
เลขเรียก303.69
ผู้แต่งอำนาจ เย็นสบาย
หัวเรื่อง1. การละเล่น - - แง่สังคม - - ไทย2. สื่อมวลชนกับวัฒนธรรม - - ไทย
สำนักพิมพ์สันติศิริการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคลื่นลูกที่ 5 ปราชญสังคม : สังคมไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
เลขเรียก303.953
ผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หัวเรื่อง1. การปฏิรูปสังคม - - ไทย2. ปัญหาสังคม - - ไท,3. ไทย - - ภาวะทางสังคม,4. การเปลี่ยนแปลงทางสังค
สำนักพิมพ์ซัคเซสมีเดีย
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์
เลขเรียก304.07
ผู้แต่งสุนีย์ มัลลิกะมาลย์
หัวเรื่อง1. นิติศาสตร์ - - วิจัย
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องน้ำ
เลขเรียก304.2
ผู้แต่งโครงการพบกันครึ่งทาง
หัวเรื่อง1. น้ำ2. เขื่อน
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2542
เลขเรียก304.25
ผู้แต่งสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. สิ่งแวดล้อม - - การจัดการ2. ทรัพยากรธรรมชาติ - - การจัดการ
สำนักพิมพ์พี.พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 : จังหวัดกระบี่
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ประชากร - - สถิติ2. สำมะโนประชากร
สำนักพิมพ์ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 : จังหวัดนราธิวาส
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ประชากร - - สถิติ2. สำมะโนประชากร
สำนักพิมพ์กองคลังข้อมูล และสนเทศสถิติ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 จังหวัดพัทลุง :THE 2000 POPULATION AND HOUSING CENSUS
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ประชากร - - สถิติ2. สำมะโนประชากร
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 : จังหวัดสตูล
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ประชากร - - สถิติ2. สำมะโนประชากร
สำนักพิมพ์ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 : The 2000 Population and Housing Census จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี2. ประชากร - สถิติ,3. ที่อยู่อาศัย - สถิติ,4. สำมะโนประชากร
สำนักพิมพ์กองคลังข้อมูล และสนเทศสถิติ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 : จังหวัดชุมพร
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ประชากร - - สถิติ2. สำมะโนประชากร
สำนักพิมพ์ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 จังหวัดนครศรีธรรมราช :THE 2000 POPULATION AND HOUSING CENSUS
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ประชากร - - สถิติ2. สำมะโนประชากร
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 : จังหวัดพังงา
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ประชากร - - สถิติ2. สำมะโนประชากร
สำนักพิมพ์กองคลังข้อมูล และสนเทศสถิติ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 : จังหวัดระนอง
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ประชากร - - สถิติ2. สำมะโนประชากร
สำนักพิมพ์กองคลังข้อมูล และสนเทศสถิติ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 : จังหวัดภูเก็ต
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สำนักงานสถิติจังหวัดภุเก็ต2. ประชากร - สถิติ,3. เคหะ - ไทย - ภูเก็ต - สถิติ
สำนักพิมพ์กองคลังข้อมูล และสนเทศสถิติ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 1 2 4 5 >| รวมทั้งหมด 136   การแสดงผล