กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 4 พบจำนวนทั้งสิ้น 223 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสอนพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษกับลูก
เลขเรียก404.208
ผู้แต่งกองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
หัวเรื่อง1. บิดามารดาและบุตร2. ความสัมพันธ์ในครอบครัว
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลข้อมูลเกี่ยวกับจารึกพ่อขุนรามคำแหง
เลขเรียก411.7
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง5 ภาษาท่องโลกกว้าง ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน จีน
เลขเรียก413
ผู้แต่งขลดา วิทยโกมล
หัวเรื่อง1. พจนานุกรมหลายภาษ2. ภาษาไทย - - คำศัพท,3. ภาษาอังกฤษ - - คำศัพท,4. ภาษาฝรั่งเศส- - คำศัพท,5. ภาษาสเปน- - คำศัพท,6. ภาษาจีน - - พจนานุกร
สำนักพิมพ์ปัญญาชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสัพะ พะจะนะ พาสา ไท
เลขเรียก413
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - พจนานุกรม2. ภาษาละติน - พจนานุกรม,3. ภาษาฝรั่งเศส - พจนานุกรม,4. ภาษาอังกฤษ - พจนานุกรม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมจารึก ภาคที่๘ จารึกสุโขทัย
เลขเรียก417.7
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ศิลาจารึก2. จารึกสุโขทัย,3. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - สุโขทัย
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแปลให้เก่ง :คู่มือนักแปลมืออาชีพ
เลขเรียก418.02
ผู้แต่งผ่องศรี ลือพร้อมชัย (วัชรวิชญ์)
หัวเรื่อง1. การแปลและการตีควา
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการแปลภาษาอังกฤษ = Handbook of english translation
เลขเรียก418.02
ผู้แต่งประเพศ ไกรจันทร์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- การแปล2. การแปลและการตีความ
สำนักพิมพ์พี. เอส. เพรส
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแปลให้เป็นแล้วเก่ง
เลขเรียก418.02
ผู้แต่งเตือนจิตต์ จิตต์อารี
หัวเรื่อง1. การแปลและการตีความ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจับตาย! วายร้าย GAT & ADMISSION GRAMMAR & SENTENCE STRUCTURES
เลขเรียก420.760
ผู้แต่งสุรชัย รอดงาม
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวข้อสอบGATภาษาอังกฤษ
เลขเรียก420.769
ผู้แต่งศุภวัฒน์ พุกเจริญ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - คำ2. ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเขียนภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย : Legal Writing in English
เลขเรียก421
ผู้แต่งจุมพล นันทศิริพล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การเขียน2. นักกฎหมาย
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษจากคำศัพท์และไวยากรณ์
เลขเรียก421
ผู้แต่งครูปิง ศรานนท์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษ
สำนักพิมพ์เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเคล็ดการใช้ภาษาอังกฤษให้ติดใจในทุกวงการ หมากรุก ภาษา 1
เลขเรียก421
ผู้แต่งศรีภูมิ อัครมาส
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา2. ภาษาอังกฤษ - - การสนทนา
สำนักพิมพ์ดวงกมลสมัย
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบมือโปร = Professional E-mail writing
เลขเรียก421.1
ผู้แต่งสุรีรัตน์ ทองอินทร์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การเขียน2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Art of English Conversation ศิลปการสนทนา ภาษาอังกฤษ
เลขเรียก421.5
ผู้แต่งKeller, Eric Ph.D.
สำราญ สัมฤทธิสุวรรณ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การสนทนา2. ภาษาอังกฤษ - - การออกเสียง
สำนักพิมพ์ปัญญาชน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพูดภาษาอังกฤษตามหลักภาษาศาสตร์
เลขเรียก421.5
ผู้แต่งพิณทิพย์ ทวยเจริญ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การออกเสียง2. ภาษาอังกฤษ - - การเขียน
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการันตี...สำเร็จ พูดอังกฤษได้ใน 1 เดือน
เลขเรียก421.53
ผู้แต่งสมชาย พงศ์สราญ
หัวเรื่อง1. การใช้ภาษ2. บทสนทนาและวล,3. ภาษาอังกฤ,4. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษ,5. ภาษาอังกฤษ - - การออกเสีย,6. ภาษาอังกฤษ - - การพู,7. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวล,8. ภาษาอังกฤษ - - ตำราสำหรับชนต่างชาต
สำนักพิมพ์พี.เอ.ลีฟวิ่ง
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMacmillan Essential Dictionary for Learners of English
เลขเรียก423
ผู้แต่งBoag Associates
หัวเรื่อง1. English - - Dictionaries2. English language - - Dictionaries
สำนักพิมพ์Macmillan Education
ปีที่พิมพ์2003
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
เลขเรียก423.1
ผู้แต่งดวงเด่น นาคสีหราช
พงศ์กานต์ คงศรี
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - คำศัพท2. กฎหมาย - - คำศัพท
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSynonym & Antonym : คำเหมือน คำตรงข้าม
เลขเรียก423.12
ผู้แต่งกวาง ยุวนาฎ คุ้มขาว
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - คำเหมือนและคำตรงข้าม2. ภาษาอังกฤษ - - พจนานุกรม
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 11   การแสดงผล