กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 4 พบจำนวนทั้งสิ้น 217 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสอนพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษกับลูก
เลขเรียก404.208
ผู้แต่งกองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
หัวเรื่อง1. บิดามารดาและบุตร2. ความสัมพันธ์ในครอบครัว
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลข้อมูลเกี่ยวกับจารึกพ่อขุนรามคำแหง
เลขเรียก411.7
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสัพะ พะจะนะ พาสา ไท
เลขเรียก413
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - พจนานุกรม2. ภาษาละติน - พจนานุกรม,3. ภาษาฝรั่งเศส - พจนานุกรม,4. ภาษาอังกฤษ - พจนานุกรม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง5 ภาษาท่องโลกกว้าง ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน จีน
เลขเรียก413
ผู้แต่งขลดา วิทยโกมล
หัวเรื่อง1. พจนานุกรมหลายภาษ2. ภาษาไทย - - คำศัพท,3. ภาษาอังกฤษ - - คำศัพท,4. ภาษาฝรั่งเศส- - คำศัพท,5. ภาษาสเปน- - คำศัพท,6. ภาษาจีน - - พจนานุกร
สำนักพิมพ์ปัญญาชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมจารึก ภาคที่๘ จารึกสุโขทัย
เลขเรียก417.7
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ศิลาจารึก2. จารึกสุโขทัย,3. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - สุโขทัย
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแปลให้เป็นแล้วเก่ง
เลขเรียก418.02
ผู้แต่งเตือนจิตต์ จิตต์อารี
หัวเรื่อง1. การแปลและการตีความ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการแปลภาษาอังกฤษ = Handbook of english translation
เลขเรียก418.02
ผู้แต่งประเพศ ไกรจันทร์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- การแปล2. การแปลและการตีความ
สำนักพิมพ์พี. เอส. เพรส
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจับตาย! วายร้าย GAT & ADMISSION GRAMMAR & SENTENCE STRUCTURES
เลขเรียก420.760
ผู้แต่งสุรชัย รอดงาม
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวข้อสอบGATภาษาอังกฤษ
เลขเรียก420.769
ผู้แต่งศุภวัฒน์ พุกเจริญ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - คำ2. ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษจากคำศัพท์และไวยากรณ์
เลขเรียก421
ผู้แต่งครูปิง ศรานนท์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษ
สำนักพิมพ์เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเคล็ดการใช้ภาษาอังกฤษให้ติดใจในทุกวงการ หมากรุก ภาษา 1
เลขเรียก421
ผู้แต่งศรีภูมิ อัครมาส
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา2. ภาษาอังกฤษ - - การสนทนา
สำนักพิมพ์ดวงกมลสมัย
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเขียนภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย : Legal Writing in English
เลขเรียก421
ผู้แต่งจุมพล นันทศิริพล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การเขียน2. นักกฎหมาย
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบมือโปร = Professional E-mail writing
เลขเรียก421.1
ผู้แต่งสุรีรัตน์ ทองอินทร์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การเขียน2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพูดภาษาอังกฤษตามหลักภาษาศาสตร์
เลขเรียก421.5
ผู้แต่งพิณทิพย์ ทวยเจริญ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การออกเสียง2. ภาษาอังกฤษ - - การเขียน
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Art of English Conversation ศิลปการสนทนา ภาษาอังกฤษ
เลขเรียก421.5
ผู้แต่งKeller, Eric Ph.D.
สำราญ สัมฤทธิสุวรรณ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การสนทนา2. ภาษาอังกฤษ - - การออกเสียง
สำนักพิมพ์ปัญญาชน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMacmillan Essential Dictionary for Learners of English
เลขเรียก423
ผู้แต่งBoag Associates
หัวเรื่อง1. English - - Dictionaries2. English language - - Dictionaries
สำนักพิมพ์Macmillan Education
ปีที่พิมพ์2003
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
เลขเรียก423.1
ผู้แต่งดวงเด่น นาคสีหราช
พงศ์กานต์ คงศรี
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - คำศัพท2. กฎหมาย - - คำศัพท
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSynonym & Antonym : คำเหมือน คำตรงข้าม
เลขเรียก423.12
ผู้แต่งกวาง ยุวนาฎ คุ้มขาว
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - คำเหมือนและคำตรงข้าม2. ภาษาอังกฤษ - - พจนานุกรม
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรมอังกฤษ - ไทย & ไทย - อังกฤษ ฉบับทันสมัย
เลขเรียก423.959
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ
หัวเรื่อง1. พจนานุกรมอังกฤษ2. English language - - Dictionaries - - Thai,3. Thai language - - Dictionaries - - English
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องEnglish-Thai dictionary พจนานุกรมฉบับบูรณาการ
เลขเรียก423.9591
ผู้แต่งวิชัย เชิดชีวศาสตร์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- พจนานุกรม -- ภาษาไทย2. ภาษาไทย -- พจนานุกรม -- ภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรมสำนวนภาษาอังกฤษ -ไทย = Collins Cobuild Pocket Idioms Dictionary
เลขเรียก423.9591
ผู้แต่งกุสุมา รักษมณี,บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - พจนานุกรม- - ไทย2. ภาษาอังกฤษ - - สำนวนโวหาร,3. ภาษาไทย - - สำนวนโวหาร,4. ภาษาอังกฤษ - - การแปล
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องQuick Grammar ไวยากรณ์อังกฤษ ใช้เลย
เลขเรียก425
ผู้แต่งกองบรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์พราว
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องADVANCED ENGLISH GRAMMAR FOR HIGH LEARNERS
เลขเรียก425
ผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษ2. ภาษาอังกฤษ - - แบบฝึกหั,3. ภาษาอังกฤษ - - ประโย,4. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ,5. ภาษาอังกฤ,6. ภาษาอังกฤษ - - การสนทน,7. ภาษาอังกฤษ - - ตำราสำหรับชนต่างชาต,8. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์ - - ข้อสอบและเฉล
สำนักพิมพ์วีเจ พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเก่งไวยากรณ์ คล่องอังกฤษฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก425
ผู้แต่งเอกชัย เกรียงโกมล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์ไลพ์ บาลานซ์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียน Grammar ให้รู้ไม่ใช่งู ๆ ...ปลา ๆ...
เลขเรียก425
ผู้แต่งพนิตนาฎ ชูฤกษ์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษไม่ยาก ฉบับไวยากรณ์ง้ายง่าย
เลขเรียก425
ผู้แต่งจินตภาษา
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเก่งไวยากรณ์ได้ไม่ยาก :How to Master English Grammar
เลขเรียก425
ผู้แต่งเศรษฐวิทย์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกำจัดจุดอ่อนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
เลขเรียก425
ผู้แต่งMR.7.
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ- -ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์MINIBEAR PUBLISHING
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุดยอดเทคนิคพิชิต Toefl โดยไม่ต้องแปลโจทย์ 2
เลขเรียก425
ผู้แต่งพนิตนาฎ ชูฤกษ์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย
สำนักพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนแกรมม่าร์กันเข้าไป ทำไมสอบไม่ผ่านสักกะที
เลขเรียก425
ผู้แต่งจุติพร อู่ไพบูรณ์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจับเอาไวยากรณ์มาเขียนมาพูด ภาค 1 : How to Communicate in English
เลขเรียก425
ผู้แต่งเศรษฐวิทย์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเข้าปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอบร่วมทุกคณะ : Thammasat English
เลขเรียก425
ผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา,3. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์ที.จี.อาร์.อี. (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง514 ไวยากรณ์
เลขเรียก425
ผู้แต่งสมลักษณ์ สว่างโรจน์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องEnglish Grammar in Use
เลขเรียก425
ผู้แต่งเมอร์ฟี่,เรย์มอน
ศรีภูมิ อัครมาส,แปล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาต2. ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์ -- คำถามและคำตอ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคมเบริด์ก
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษปีนี้ ต้องดีกว่าปีก่อนภาคสนุกกับไวยากรณ์
เลขเรียก425
ผู้แต่งพอใจ พัชรเสถียร
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์GIFT and Give
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษฉบับมาตรฐาน
เลขเรียก425
ผู้แต่งฐิติ นิธิอนันตกูล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเก่ง Grammar ภาษาพาสนุก
เลขเรียก425
ผู้แต่งวรรณา ทองไพจิตร
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ- -ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือพูดภาษาอังกฤษในพิธีการต่างๆ
เลขเรียก425
ผู้แต่งสำราญ คงยิ่ง
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี2. ภาษาอังกฤษ- -การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทดสอบหลักไวยากรณปริญญาโท
เลขเรียก425
ผู้แต่งที.จี.อาร์.อี
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์ที.จี.อาร์.อี. (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2531
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจับเอาไวยากรณ์มาเขียนมาพูด ภาค 2: How to Communicate in English
เลขเรียก425
ผู้แต่งเศรษฐวิทย์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษ อย่าคิดว่ายาก
เลขเรียก425
ผู้แต่งณพวัสส์ ธัมพิพิธ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องShort Note Grammar เตรียมพร้อมก่อนสอบ
เลขเรียก425..03
ผู้แต่งอิสรีย์ แจ่มคำ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ- -ข้อสอบและเฉลย
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษพูดได้ชิลชิล
เลขเรียก425.034
ผู้แต่งเอ็มไอเอส
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การสนทนา
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทีเด็ดพิชิต Grammar
เลขเรียก425.076
ผู้แต่งPost Grad Team
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์หน้าต่างสู้โลกกว้าง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตะลุยโจทย์ Grammar 1,500 ข้อ
เลขเรียก425.076
ผู้แต่งศุภวัฒน์ พุกเจริญ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ2. ภาษาอังกฤษ -- ข้อสอบและเฉล
สำนักพิมพ์สามลดา : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่เด็ดพิชิต : Reading
เลขเรียก425.076
ผู้แต่งPost Grad Team
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย
สำนักพิมพ์หน้าต่างสู้โลกกว้าง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเข้าใจใช้คำพ้อง
เลขเรียก425.34
ผู้แต่งMy - Pin
หัวเรื่อง1. การใช้คำพ้องเสีย
สำนักพิมพ์วิชั่น พรีเพรส
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปูพื้นฐานไวยกรณ์สอนใหม่หมดตั้งแต่เริ่มต้น
เลขเรียก425.43
ผู้แต่งภัทรวัฒน์ สุวรรณเทศ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์MINIBEAR PUBLISHING
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง12 Tenses ทำให้เป็นเรื่องง่าย
เลขเรียก425.51
ผู้แต่งMy -- Pin
หัวเรื่อง1. โครงสร้างภาษาอังกฤ
สำนักพิมพ์นานา
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง7 วัน พิชิต Tense
เลขเรียก425.943
ผู้แต่งดนพร จรัสแสงสกุล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์อินส์พัล
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประโยคฮิตภาษาอังกฤษ พูดง่าย ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
เลขเรียก426.953
ผู้แต่งดุจดาว บัวทอง
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์IG english
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศัพท์ SLANG ดิบ ดาร์ค
เลขเรียก427.09
ผู้แต่งนายทีม
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ภาษาตลา2. slan
สำนักพิมพ์คาร์เปเดียมเมอร์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง วิธีเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ Official Correspondence
เลขเรียก428
ผู้แต่งสรรเสริญ สุวรรณประเทศ
หัวเรื่อง1. หนังสือราชการ2. การเขียนจดหมาย,3. ภาษาอังกฤษ - - การเขียน
สำนักพิมพ์จูนพับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำศัพท์-คำย่อทางการทูตและการต่างประเทศ
เลขเรียก428
ผู้แต่งสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
หัวเรื่อง1. ภาษาเฉพาะอาชีพ2. กาทูตและการต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ภาพพิมพ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเกรงใจ แปลว่าอะไรเป็นภาษาอังกฤษ
เลขเรียก428
ผู้แต่งบิ๊กส์, แอนดรูว์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องEnglish Adventure ตอน 1 น.แนนลุยอเมริกาไขปริศนาคันศรทองทำ
เลขเรียก428
ผู้แต่งอริสรา ธนาปกิจ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤ2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษ
สำนักพิมพ์อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไม่อยากท่องจำ...จะทำไงดี
เลขเรียก428
ผู้แต่งพนิตนาฎ ชูฤกษ์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคิดแบบไทย ๆ
เลขเรียก428
ผู้แต่งเนตรปรียา (มุกสิกไชย) ชุมไชโย
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี
สำนักพิมพ์นะเพชรเผ็ดสำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเคล็ดลับพิชิต Error
เลขเรียก428
ผู้แต่งอรอมล ชัยปราโมทย์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ- -การใช้ภาษา2. ภาษาอังกฤษ- -ข้อสอบและเฉลย
สำนักพิมพ์I Love CU Publishing
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิชิต TOEIC 900 ++
เลขเรียก428
ผู้แต่งณัฐวิภา วิริยา
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา2. ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
เลขเรียก428
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องOops! ผิดอีกแล้ว!
เลขเรียก428
ผู้แต่งบิ๊กส์, แอนดรูว์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์บิ๊กส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCommunicative business English
เลขเรียก428
ผู้แต่งRajatanun, Kusumal
กุสุมาลย์ รชตะนันทน์
หัวเรื่อง1. English language - - Business English
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ 101 ชั่วโมง
เลขเรียก428
ผู้แต่งยุวนาฎ คุ้มขาว
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี
สำนักพิมพ์แอ๊ปป้า พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจับศัพท์มายำ สนทนาพาแซบ : ฉบับสูตรเด็ดเก่งอังกฤษได้ด้วยตัวเอง
เลขเรียก428
ผู้แต่งยุวนาฏ คุ้มขาว
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - คำศัพท์2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBRUSH UP ENGLISH GRAMMAR
เลขเรียก428..364
ผู้แต่งภิญโญ คล้ายบวร
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - คำศัพท์ - -ข้อสอบและเฉลย
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง150 เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษที่คนไทยใช้ผิดเป็นประจำ
เลขเรียก428.034
ผู้แต่งเอนก จันทร์ไทย
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การอ่าน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์นพรัตน์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตะลุยโจทย์ Basic Grammar
เลขเรียก428.04076
ผู้แต่งศุภวัฒน์ พุกเจริญ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย2. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบ TOEFL
เลขเรียก428.07
ผู้แต่งปฎิพล ตั้งจักรวรานนท์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - -การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์แอคทีฟ พริ้น
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศัพท์หมู 2
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งภูมิชาย บุญสินสุข
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - คำศัพท
สำนักพิมพ์a book
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการจดจำ - การแปล คำศัพท์ อังกฤษ - ไทย
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งกุณฑีรา กวักเพฑูรย์ คุโนลด์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องIELTS vocabulary tests
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งกิตติ์ จิรติกุล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา2. ภาษาอังกฤษ - - คำ,3. ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย
สำนักพิมพ์ดวงกมลสมัย
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตีศัพท์แตกกระจุย
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งพนิตนาฎ ชูฤกษ์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - คำศัพท์2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์เฟิสท์ ออฟเซท
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Way In : ชุดเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งScott-Malden, Sarah
หัวเรื่อง1. English language -- Conversation and exercises
สำนักพิมพ์BBC
ปีที่พิมพ์1996
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Princeton Review word smart
เลขเรียก428.1
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง1. Vocabulary
สำนักพิมพ์Traffic Transportation Department
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพี่หมีหนวดกวดอังกฤษ
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งภูมิชาย บุญสินสุข
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - คำศัพท
สำนักพิมพ์a book
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทีเด็ดพิชิต Vocabulary
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งPost Grad Team
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - คำศัพท์ - -ข้อสอบและเฉลย
สำนักพิมพ์หน้าต่างสู้โลกกว้าง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเก่ง ศัพท์ ระดับเทพ
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งแพมมิลาร์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ- -คำศัพท์
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรมคำศัพท์ธุรกิจ-ราชการ ไทย-อังกฤษ-จีน
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการ สื่อรวิชญ
หัวเรื่อง1. ไทย- -พจนานุกรม2. ไทย- -พจนานุกรม- -อังกฤษ,3. ไทย- -พจนานุกรม- -จีน
สำนักพิมพ์สื่อรวิญช
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Wa In : ชุดเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งScott-Malden, Sarah
หัวเรื่อง1. English language -- Conversation and exercises
สำนักพิมพ์BBC
ปีที่พิมพ์1996
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTOEFL word tests
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งกิตติ์ จิรติกุล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - คำศัพท์2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา,3. ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย
สำนักพิมพ์ดวงกมลสมัย
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่มาศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดท่องโลกความรู้ 101 วัน
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งบอกซ์, คิวริออซิตี้
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ- -คำศัพท์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น : จนพูดได้คุยเป็น
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ2. ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Way In : ชุดเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งScott-Malden, Sarah
หัวเรื่อง1. English language -- Conversation and exercises
สำนักพิมพ์BBC
ปีที่พิมพ์1996
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอยากอ่านอังกฤษออก...ครูจะบอกวิธีให้
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งพนิตนาฎ ชูฤกษ์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์เฟิสท์ ออฟเซท
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศัพท์เตรียมสอบ TOEFL
เลขเรียก428.102
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการสมาร์ท อินเทลลิเจนท์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - คำศัพท์
สำนักพิมพ์สมาร์ท อินเทลลิเจนท์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจับมาแต่งประโยค
เลขเรียก428.105
ผู้แต่งยุวนาฎ คุ้มขาว
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศัพท์อังกฤษ6,000 คำ ไม่รู้...ไม่ได้
เลขเรียก428.163
ผู้แต่งเอกชัย เกรียงโกมล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - คำศัพท์
สำนักพิมพ์อินส์พัล
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเพิ่มศัพท์ใส่สมอง 3 : Increase Your Vocabulary 3
เลขเรียก428.2
ผู้แต่งวิเชียร แป้นไผ่
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - คำศัพท์
สำนักพิมพ์สวนอักษร
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมหัศจรรย์ไวยากรณ์อังกฤษ
เลขเรียก428.2
ผู้แต่งคิม, ยอง ฮุน.
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเพิ่มศัพท์ใส่สมอง 1 : Increase Your Vocabulary 1
เลขเรียก428.2
ผู้แต่งวิเชียร แป้นไผ่
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - คำศัพท์2. Vocabulary
สำนักพิมพ์สวนอักษร
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ :Handbook for DTEC English Test
เลขเรียก428.2
ผู้แต่งกรมวิเทศสหการ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา - - ข้อสอบและเฉลย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องLove and Share : รักและแบ่งปัน
เลขเรียก428.2
ผู้แต่งปราณี ธนะชานันท์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี2. ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์,3. ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
สำนักพิมพ์รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องDecoding สืบจากศัพท์
เลขเรียก428.2
ผู้แต่งวิเชียร แป้นไผ่
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - คำศัพท์
สำนักพิมพ์สวนอักษร
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอ่านเล่มนี้จบ...พร้อรบเรื่อง Tense
เลขเรียก428.2
ผู้แต่งพนิตนาฎ ชูฤกษ์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเพิ่มศัพท์ใส่สมอง 2 : Increase Your Vocabulary 2
เลขเรียก428.2
ผู้แต่งวิเชียร แป้นไผ่
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - คำศัพท์
สำนักพิมพ์สวนอักษร
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องEssential grammar in use : ฉบับคำอธิบายภาษาไทย พร้อมคำเฉลย
เลขเรียก428.24
ผู้แต่งเมอร์ฟี, เรย์มอน
ศรีภูมิ อัครมาส,แปล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาต2. ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์ -- คำถามและคำตอ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคมเบริด์ก : แคมเบริด์ก
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องJust Speak Out
เลขเรียก428.24
ผู้แต่งกุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์,แปล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชวนฝรั่งคุย : Let's Talk to Foreigners
เลขเรียก428.24
ผู้แต่งเศรษฐวิทย์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การสนทนา
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
เลขเรียก428.24
ผู้แต่งสวัสดิการกรมวิเทศสหการ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ตำราสำหรับชนต่างชาติ
สำนักพิมพ์กรมวิเทศสหการ
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 2 เล่ม
หน้า 2 >| รวมทั้งหมด 2   การแสดงผล