กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 4 พบจำนวนทั้งสิ้น 216 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสอนพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษกับลูก
เลขเรียก404.208
ผู้แต่งกองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
หัวเรื่อง1. บิดามารดาและบุตร2. ความสัมพันธ์ในครอบครัว
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลข้อมูลเกี่ยวกับจารึกพ่อขุนรามคำแหง
เลขเรียก411.7
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสัพะ พะจะนะ พาสา ไท
เลขเรียก413
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - พจนานุกรม2. ภาษาละติน - พจนานุกรม,3. ภาษาฝรั่งเศส - พจนานุกรม,4. ภาษาอังกฤษ - พจนานุกรม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง5 ภาษาท่องโลกกว้าง ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน จีน
เลขเรียก413
ผู้แต่งขลดา วิทยโกมล
หัวเรื่อง1. พจนานุกรมหลายภาษ2. ภาษาไทย - - คำศัพท,3. ภาษาอังกฤษ - - คำศัพท,4. ภาษาฝรั่งเศส- - คำศัพท,5. ภาษาสเปน- - คำศัพท,6. ภาษาจีน - - พจนานุกร
สำนักพิมพ์ปัญญาชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมจารึก ภาคที่๘ จารึกสุโขทัย
เลขเรียก417.7
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ศิลาจารึก2. จารึกสุโขทัย,3. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - สุโขทัย
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแปลให้เป็นแล้วเก่ง
เลขเรียก418.02
ผู้แต่งเตือนจิตต์ จิตต์อารี
หัวเรื่อง1. การแปลและการตีความ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการแปลภาษาอังกฤษ = Handbook of english translation
เลขเรียก418.02
ผู้แต่งประเพศ ไกรจันทร์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- การแปล2. การแปลและการตีความ
สำนักพิมพ์พี. เอส. เพรส
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจับตาย! วายร้าย GAT & ADMISSION GRAMMAR & SENTENCE STRUCTURES
เลขเรียก420.760
ผู้แต่งสุรชัย รอดงาม
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวข้อสอบGATภาษาอังกฤษ
เลขเรียก420.769
ผู้แต่งศุภวัฒน์ พุกเจริญ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - คำ2. ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเคล็ดการใช้ภาษาอังกฤษให้ติดใจในทุกวงการ หมากรุก ภาษา 1
เลขเรียก421
ผู้แต่งศรีภูมิ อัครมาส
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา2. ภาษาอังกฤษ - - การสนทนา
สำนักพิมพ์ดวงกมลสมัย
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษจากคำศัพท์และไวยากรณ์
เลขเรียก421
ผู้แต่งครูปิง ศรานนท์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษ
สำนักพิมพ์เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเขียนภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย : Legal Writing in English
เลขเรียก421
ผู้แต่งจุมพล นันทศิริพล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การเขียน2. นักกฎหมาย
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบมือโปร = Professional E-mail writing
เลขเรียก421.1
ผู้แต่งสุรีรัตน์ ทองอินทร์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การเขียน2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพูดภาษาอังกฤษตามหลักภาษาศาสตร์
เลขเรียก421.5
ผู้แต่งพิณทิพย์ ทวยเจริญ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การออกเสียง2. ภาษาอังกฤษ - - การเขียน
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Art of English Conversation ศิลปการสนทนา ภาษาอังกฤษ
เลขเรียก421.5
ผู้แต่งKeller, Eric Ph.D.
สำราญ สัมฤทธิสุวรรณ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การสนทนา2. ภาษาอังกฤษ - - การออกเสียง
สำนักพิมพ์ปัญญาชน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMacmillan Essential Dictionary for Learners of English
เลขเรียก423
ผู้แต่งBoag Associates
หัวเรื่อง1. English - - Dictionaries2. English language - - Dictionaries
สำนักพิมพ์Macmillan Education
ปีที่พิมพ์2003
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
เลขเรียก423.1
ผู้แต่งดวงเด่น นาคสีหราช
พงศ์กานต์ คงศรี
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - คำศัพท2. กฎหมาย - - คำศัพท
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSynonym & Antonym : คำเหมือน คำตรงข้าม
เลขเรียก423.12
ผู้แต่งกวาง ยุวนาฎ คุ้มขาว
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - คำเหมือนและคำตรงข้าม2. ภาษาอังกฤษ - - พจนานุกรม
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรมอังกฤษ - ไทย & ไทย - อังกฤษ ฉบับทันสมัย
เลขเรียก423.959
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ
หัวเรื่อง1. พจนานุกรมอังกฤษ2. English language - - Dictionaries - - Thai,3. Thai language - - Dictionaries - - English
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรมสำนวนภาษาอังกฤษ -ไทย = Collins Cobuild Pocket Idioms Dictionary
เลขเรียก423.9591
ผู้แต่งกุสุมา รักษมณี,บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - พจนานุกรม- - ไทย2. ภาษาอังกฤษ - - สำนวนโวหาร,3. ภาษาไทย - - สำนวนโวหาร,4. ภาษาอังกฤษ - - การแปล
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องEnglish-Thai dictionary พจนานุกรมฉบับบูรณาการ
เลขเรียก423.9591
ผู้แต่งวิชัย เชิดชีวศาสตร์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- พจนานุกรม -- ภาษาไทย2. ภาษาไทย -- พจนานุกรม -- ภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนแกรมม่าร์กันเข้าไป ทำไมสอบไม่ผ่านสักกะที
เลขเรียก425
ผู้แต่งจุติพร อู่ไพบูรณ์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเก่งไวยากรณ์ คล่องอังกฤษฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก425
ผู้แต่งเอกชัย เกรียงโกมล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์ไลพ์ บาลานซ์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียน Grammar ให้รู้ไม่ใช่งู ๆ ...ปลา ๆ...
เลขเรียก425
ผู้แต่งพนิตนาฎ ชูฤกษ์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกำจัดจุดอ่อนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
เลขเรียก425
ผู้แต่งMR.7.
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ- -ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์MINIBEAR PUBLISHING
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องEnglish Grammar in Use
เลขเรียก425
ผู้แต่งเมอร์ฟี่,เรย์มอน
ศรีภูมิ อัครมาส,แปล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาต2. ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์ -- คำถามและคำตอ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคมเบริด์ก
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุดยอดเทคนิคพิชิต Toefl โดยไม่ต้องแปลโจทย์ 2
เลขเรียก425
ผู้แต่งพนิตนาฎ ชูฤกษ์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย
สำนักพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเก่งไวยากรณ์ได้ไม่ยาก :How to Master English Grammar
เลขเรียก425
ผู้แต่งเศรษฐวิทย์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเข้าปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอบร่วมทุกคณะ : Thammasat English
เลขเรียก425
ผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา,3. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์ที.จี.อาร์.อี. (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือพูดภาษาอังกฤษในพิธีการต่างๆ
เลขเรียก425
ผู้แต่งสำราญ คงยิ่ง
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี2. ภาษาอังกฤษ- -การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทดสอบหลักไวยากรณปริญญาโท
เลขเรียก425
ผู้แต่งที.จี.อาร์.อี
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์ที.จี.อาร์.อี. (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2531
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง514 ไวยากรณ์
เลขเรียก425
ผู้แต่งสมลักษณ์ สว่างโรจน์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจับเอาไวยากรณ์มาเขียนมาพูด ภาค 1 : How to Communicate in English
เลขเรียก425
ผู้แต่งเศรษฐวิทย์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องQuick Grammar ไวยากรณ์อังกฤษ ใช้เลย
เลขเรียก425
ผู้แต่งกองบรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์พราว
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษปีนี้ ต้องดีกว่าปีก่อนภาคสนุกกับไวยากรณ์
เลขเรียก425
ผู้แต่งพอใจ พัชรเสถียร
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์GIFT and Give
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษฉบับมาตรฐาน
เลขเรียก425
ผู้แต่งฐิติ นิธิอนันตกูล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเก่ง Grammar ภาษาพาสนุก
เลขเรียก425
ผู้แต่งวรรณา ทองไพจิตร
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ- -ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องADVANCED ENGLISH GRAMMAR FOR HIGH LEARNERS
เลขเรียก425
ผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษ2. ภาษาอังกฤษ - - แบบฝึกหั,3. ภาษาอังกฤษ - - ประโย,4. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ,5. ภาษาอังกฤ,6. ภาษาอังกฤษ - - การสนทน,7. ภาษาอังกฤษ - - ตำราสำหรับชนต่างชาต,8. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์ - - ข้อสอบและเฉล
สำนักพิมพ์วีเจ พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษไม่ยาก ฉบับไวยากรณ์ง้ายง่าย
เลขเรียก425
ผู้แต่งจินตภาษา
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษ อย่าคิดว่ายาก
เลขเรียก425
ผู้แต่งณพวัสส์ ธัมพิพิธ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจับเอาไวยากรณ์มาเขียนมาพูด ภาค 2: How to Communicate in English
เลขเรียก425
ผู้แต่งเศรษฐวิทย์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องShort Note Grammar เตรียมพร้อมก่อนสอบ
เลขเรียก425..03
ผู้แต่งอิสรีย์ แจ่มคำ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ- -ข้อสอบและเฉลย
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษพูดได้ชิลชิล
เลขเรียก425.034
ผู้แต่งเอ็มไอเอส
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การสนทนา
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตะลุยโจทย์ Grammar 1,500 ข้อ
เลขเรียก425.076
ผู้แต่งศุภวัฒน์ พุกเจริญ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ2. ภาษาอังกฤษ -- ข้อสอบและเฉล
สำนักพิมพ์สามลดา : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทีเด็ดพิชิต Grammar
เลขเรียก425.076
ผู้แต่งPost Grad Team
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์หน้าต่างสู้โลกกว้าง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่เด็ดพิชิต : Reading
เลขเรียก425.076
ผู้แต่งPost Grad Team
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย
สำนักพิมพ์หน้าต่างสู้โลกกว้าง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเข้าใจใช้คำพ้อง
เลขเรียก425.34
ผู้แต่งMy - Pin
หัวเรื่อง1. การใช้คำพ้องเสีย
สำนักพิมพ์วิชั่น พรีเพรส
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปูพื้นฐานไวยกรณ์สอนใหม่หมดตั้งแต่เริ่มต้น
เลขเรียก425.43
ผู้แต่งภัทรวัฒน์ สุวรรณเทศ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์MINIBEAR PUBLISHING
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง12 Tenses ทำให้เป็นเรื่องง่าย
เลขเรียก425.51
ผู้แต่งMy -- Pin
หัวเรื่อง1. โครงสร้างภาษาอังกฤ
สำนักพิมพ์นานา
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง7 วัน พิชิต Tense
เลขเรียก425.943
ผู้แต่งดนพร จรัสแสงสกุล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์อินส์พัล
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 4   การแสดงผล