กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 4 พบจำนวนทั้งสิ้น 216 รายชื่อ

ชื่อเรื่องภาษาไทยวันละคำ ฉบับรวมเล่ม
เลขเรียก495.911
ผู้แต่งกาญจนา นาคสกุล
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - การใช้ภาษา2. ภาษาไทย - - ตัวสะกด,3. ภาษาไทย - - การออกเสียง,4. ภาษาไทย - - การเขียน
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ
เลขเรียก495.911
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - เครื่องหมายวรรคตอน
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรมไทย - อังกฤษ = New standard Thai-English dictionary
เลขเรียก495.913
ผู้แต่งนิจ ทองโสภิต
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย -- พจนานุกรม -- ภาษาอังกฤษ2. ภาษาอังกฤษ -- พจนานุกรม -- ภาษาไทย,3. Dictionaries -- Thai -- English
สำนักพิมพ์Praepittaya
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรม ฉบับมติชน
เลขเรียก495.913
ผู้แต่งสำนักพจนานุกรม มติชน
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - พจนานุกรม
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรมนักเรียน ฉบับเฉลิมพระเกียรติ
เลขเรียก495.913
ผู้แต่งทวีศักดิ์ ญาณประทีป
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย -- พจนานุกรม2. ภาษาไทย -- พจนานุกรมเยาวชน
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554
เลขเรียก495.913
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - พจนานุกรม
สำนักพิมพ์ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสารานุกรม ภาษิต คำพังเพย และสำนวนไทย
เลขเรียก495.913
ผู้แต่งกรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม
หัวเรื่อง1. สุภาษิตและคำพังเพยไทย - - สารานุกรม2. ภาษาไทย - - สำนวนโวหาร - - สารานุกรุม
สำนักพิมพ์ต้นธรรม
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรมไทย - อังกฤษ
เลขเรียก495.913
ผู้แต่งดำเนิน การเด่น
หัวเรื่อง1. พจนานุกรมภาษาไทย - - อังกฤษ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคลังคำ คู่มือการใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับรุง)
เลขเรียก495.913
ผู้แต่งนววรรณ พันธุเมธา
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - คำศัพท2. ภาษาไทย - - การใช้ภาษ
สำนักพิมพ์อมรินทร์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเสนาะเสน่ห์ สำนวนไทย
เลขเรียก495.917
ผู้แต่งล้อม เพ็งแก้ว
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - สำนวนโวหาร2. ภาษาไทย - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องราชาศัพท์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
เลขเรียก495.918
ผู้แต่งรัศมี ภิบาลแทน
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - ราชาศัพท์2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ - - ไทย
สำนักพิมพ์ไทยร่มเกล้า
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้ทันภาษา รู้ทันการเมือง
เลขเรียก495.918
ผู้แต่งเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - แง่การเมือง2. ภาษาไทย - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์ขอคิดด้วยคน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องราชาศัพท์ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก495.918
ผู้แต่งสุวิทย์ พวงสุวรรณ
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - ราชาศัพท์
สำนักพิมพ์แว่นแก้ว
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรมการใช้ภาษา เขียน-อ่าน คำยาก
เลขเรียก495.9181
ผู้แต่งสุทธิ ภิบาลแทน
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย -- การใช้ภาษา2. ภาษาไทย -- การอ่าน,3. ภาษาไทย -- การเขียน,4. ภาษาไทย - - คำศัพท์
สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาไทยในวงราชการ
เลขเรียก495.9181
ผู้แต่งปรียา หิรัญประดิษฐ์
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - คำและวลีภาษาต่างประเทศ2. หนังสือราชการ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเสน่ห์ภาษาลาว
เลขเรียก495.919
ผู้แต่งพิษณุ จันทร์วิทัน
หัวเรื่อง1. ภาษาลาว
สำนักพิมพ์นิลุบล
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 8 9 รวมทั้งหมด 10   การแสดงผล