กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 4 พบจำนวนทั้งสิ้น 218 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเรียนภาษาจีนกลางด้วยตนเอง
เลขเรียก495.182
ผู้แต่งม.อึ้งอรุณ
หัวเรื่อง1. ภาษาจีน - - บทสนทนาและวลี
สำนักพิมพ์อรุณรุ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเก่งจีนเล่มเดียวเอาอยู่
เลขเรียก495.182
ผู้แต่งอุรณา บัณฑิตย์ดำรงกุล
หัวเรื่อง1. ภาษาจีน -- บทสนทนาและวลี2. ภาษาจีน -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ,3. ภาษาจีน - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือเริ่มต้นฝึกจีนกลาง ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก495.1824
ผู้แต่งสุ่ยหลิน
หัวเรื่อง1. ภาษาจีน - - บทสนทนาและวล2. ภาษาจีน - - การใช้ภาษ,3. ภาษาจีน - - ไวยากรณ,4. ภาษาจีน - - ตำราสำหรับชนต่างชาต
สำนักพิมพ์อินส์พัล
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดญี่ปุ่นไฟแลบ
เลขเรียก495.6
ผู้แต่งจันแพรว บัวแสงธรรม
หัวเรื่อง1. ภาษาญี่ปุ่2. การใช้ภาษาญี่ปุ่,3. ภาษาญี่ปุ่น - - บทสนทนาและวล,4. ภาษาญี่ปุ่น - - คำศัพท
สำนักพิมพ์อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรม ญี่ปุ่น - ไทย ไทย - ญี่ปุ่น สำหรับชาวไทย
เลขเรียก495.639
ผู้แต่งโทมิตะ, ทาเกจิโร
Tomita, Takejiro.
หัวเรื่อง1. ภาษาญี่ปุ่น -- พจนานุกรม -- ภาษาไทย2. ภาษาไทย -- พจนานุกรม -- ภาษาญี่ปุ่น
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสนทนาญี่ปุ่นลัดทันใจ
เลขเรียก495.68
ผู้แต่งอลีน เฉลิมชัยกิจ
หัวเรื่อง1. ภาษาญี่ปุ่น - - บทสนทนาและวลี2. ภาษาญี่ปุ่น - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์ตถาตา พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสนทนา 3 ภาษา ไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ ในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว
เลขเรียก495.68
ผู้แต่งพัชวิภา ฉายสุวรรณ์
หัวเรื่อง1. ภาษาญี่ปุ่น - - บทสนทนาและวลี2. ภาษาญี่ปุ่น - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์Book Caff
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดญี่ปุ่นเป็นเร็ว
เลขเรียก495.682
ผู้แต่งสุนีย์ สินธุเดชะ
หัวเรื่อง1. ภาษาญี่ปุ่น - - บทสนทนาและวลี
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนคันจิขั้นพื้นฐาน (สำหรับสอบวัดระดับ 3)
เลขเรียก495.682
ผู้แต่งสุนีย์ สินธุเดชะ
หัวเรื่อง1. ภาษาญี่ปุ่น - - การใช้ภาษา2. ภาษาญี่ปุ่น - - การเขียน
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเก่งเกาหลีตั้งแต่เริ่มเรียน
เลขเรียก495.7
ผู้แต่งคยองซุก, ซอ
หัวเรื่อง1. ภาษาเกาหลี- -การใช้ภาษา2. ภาษาเกาหลี- -บทสนทนาและวลี,3. ภาษาเกาหลี- -คำศัพท
สำนักพิมพ์อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสนทนา 3 ภาษา ไทย-เกาหลี-อังกฤษ ในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว
เลขเรียก495.78
ผู้แต่งภัทรพัณณ์ กวินพงศ์พรรณ
หัวเรื่อง1. ภาษาเกาหลี- -บทสนทนาและวลี2. ภาษาเกาหลี- -การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์Book Caff
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเก่งเกาหลีเล่มเดียวเอาอยู่
เลขเรียก495.783
ผู้แต่งอิงอร ศรีเกษ
หัวเรื่อง1. ภาษาเกาหลี- -บทสนทนาและวลี
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือสื่อมวลชนงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เลขเรียก495.9
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง1. พระราชพีธี
สำนักพิมพ์ฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงานการจัดงานพระราชพิธีพระทานเพลิงศพ...
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหง
เลขเรียก495.9
ผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
หัวเรื่อง1. ศิลาจารึกภาษาไทย
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหง
เลขเรียก495.9
ผู้แต่งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
หัวเรื่อง1. ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง2. ศิลาจารึกภาษาไทย
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย เล่มที่ 2 ภาษาและวรรณคดี กรุงรัตนโกสินทร์
เลขเรียก495.9
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย2. วรรณคดีไทย,3. กวีนิพนธ์ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องราชาศัพท์ : วัฒนธรรมทางภาษาของชาติ
เลขเรียก495.9
ผู้แต่งกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย- -ราชาศัพท์
สำนักพิมพ์ฉลองรัตน
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542
เลขเรียก495.91
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - พจนานุกรม2. ราชบัณฑิตยสถาน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรคหลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ
เลขเรียก495.91
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - เครื่องหมายวรรคตอน
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
เลขเรียก495.91
ผู้แต่งกองการประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จำนงค์ ทองประเสิร์ฐประยอม ซองทอง
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - คำ2. ภาษาไทย - การใช้ภาษา,3. ภาษาไทย - ตัวสะกด,4. ภาษาไทย - คำศัพท์
สำนักพิมพ์กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 7 8 10 >| รวมทั้งหมด 10   การแสดงผล