กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 4 พบจำนวนทั้งสิ้น 208 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเก่งเกาหลีตั้งแต่เริ่มเรียน
เลขเรียก495.7
ผู้แต่งคยองซุก, ซอ
หัวเรื่อง1. ภาษาเกาหลี- -การใช้ภาษา2. ภาษาเกาหลี- -บทสนทนาและวลี,3. ภาษาเกาหลี- -คำศัพท
สำนักพิมพ์อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสนทนา 3 ภาษา ไทย-เกาหลี-อังกฤษ ในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว
เลขเรียก495.78
ผู้แต่งภัทรพัณณ์ กวินพงศ์พรรณ
หัวเรื่อง1. ภาษาเกาหลี- -บทสนทนาและวลี2. ภาษาเกาหลี- -การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์Book Caff
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเก่งเกาหลีเล่มเดียวเอาอยู่
เลขเรียก495.783
ผู้แต่งอิงอร ศรีเกษ
หัวเรื่อง1. ภาษาเกาหลี- -บทสนทนาและวลี
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องราชาศัพท์ : วัฒนธรรมทางภาษาของชาติ
เลขเรียก495.9
ผู้แต่งกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย- -ราชาศัพท์
สำนักพิมพ์ฉลองรัตน
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหง
เลขเรียก495.9
ผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
หัวเรื่อง1. ศิลาจารึกภาษาไทย
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหง
เลขเรียก495.9
ผู้แต่งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
หัวเรื่อง1. ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง2. ศิลาจารึกภาษาไทย
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือสื่อมวลชนงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เลขเรียก495.9
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง1. พระราชพีธี
สำนักพิมพ์ฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงานการจัดงานพระราชพิธีพระทานเพลิงศพ...
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย เล่มที่ 2 ภาษาและวรรณคดี กรุงรัตนโกสินทร์
เลขเรียก495.9
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย2. วรรณคดีไทย,3. กวีนิพนธ์ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรคหลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ
เลขเรียก495.91
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - เครื่องหมายวรรคตอน
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
เลขเรียก495.91
ผู้แต่งกองการประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จำนงค์ ทองประเสิร์ฐประยอม ซองทอง
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - คำ2. ภาษาไทย - การใช้ภาษา,3. ภาษาไทย - ตัวสะกด,4. ภาษาไทย - คำศัพท์
สำนักพิมพ์กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาไทยในวงราชการ
เลขเรียก495.91
ผู้แต่งปรียา หิรัญประดิษฐ์
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - คำและวลีภาษาต่างประเทศ2. หนังสือราชการ
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542
เลขเรียก495.91
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - พจนานุกรม2. ราชบัณฑิตยสถาน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร้อยข้อสอบใส่กรอบหนังสือ
เลขเรียก495.910
ผู้แต่งกิติวุฒิ เจริญศิริวัฒน์
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย2. สังคมศึกษา
สำนักพิมพ์สุดสัปดาห์สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร
เลขเรียก495.911
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - การอ่าน2. ภาษาไทย - - การเขียน,3. ภาษาไทย - - การออกเสียง,4. ภาษาไทย - - ตัวสะกด
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาไทยวันละคำ ฉบับรวมเล่ม
เลขเรียก495.911
ผู้แต่งกาญจนา นาคสกุล
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - การใช้ภาษา2. ภาษาไทย - - ตัวสะกด,3. ภาษาไทย - - การออกเสียง,4. ภาษาไทย - - การเขียน
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ
เลขเรียก495.911
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - เครื่องหมายวรรคตอน
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรมไทย - อังกฤษ
เลขเรียก495.913
ผู้แต่งดำเนิน การเด่น
หัวเรื่อง1. พจนานุกรมภาษาไทย - - อังกฤษ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรมไทย - อังกฤษ = New standard Thai-English dictionary
เลขเรียก495.913
ผู้แต่งนิจ ทองโสภิต
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย -- พจนานุกรม -- ภาษาอังกฤษ2. ภาษาอังกฤษ -- พจนานุกรม -- ภาษาไทย,3. Dictionaries -- Thai -- English
สำนักพิมพ์Praepittaya
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรมนักเรียน ฉบับเฉลิมพระเกียรติ
เลขเรียก495.913
ผู้แต่งทวีศักดิ์ ญาณประทีป
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย -- พจนานุกรม2. ภาษาไทย -- พจนานุกรมเยาวชน
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554
เลขเรียก495.913
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - พจนานุกรม
สำนักพิมพ์ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 2 เล่ม
หน้า |< 7 8 10 >| รวมทั้งหมด 10   การแสดงผล