กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 6 พบจำนวนทั้งสิ้น 1381 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสนุกกับงานไม้
เลขเรียก684.08
ผู้แต่งวู๊ดดี ครัพท คลับ
ณัฏฐา เกษรคำ, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. งานไม้
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษา QC Circle ด้วยตัวอย่างจริง
เลขเรียก685.56
ผู้แต่งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น)
หัวเรื่อง1. การควบคุมคุณภาพ
สำนักพิมพ์ภาพพิมพ์
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเคล็ด(ไม่)ลับจับทางโลจิสติกส์
เลขเรียก687.5
ผู้แต่งรุธิร์ พนมยงค์
หัวเรื่อง1. โลจิสติกส์ - - การขนส่งทางน้ำ - - การบริหารจัดการ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการก่อสร้างศูนย์การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขเรียก690
ผู้แต่งทวีศักดิ์ ธนาธรรมธร
หัวเรื่อง1. ทวีศักดิ์ ธนาธรรมธร - - ผลงาน2. การก่อสร้าง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายการมาตราฐานการก่อสร้างอาคาร กรมธนารักษ์ 2537
เลขเรียก690
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. การก่อสร้าง - - มาตรฐาน2. อาคาร -- การก่อสร้าง,3. กรมธนารักษ์ - - กองแบบแผนและก่อสร้าง
สำนักพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวัสดุและการก่อสร้างสถาปัตยกรรม
เลขเรียก690
ผู้แต่งเฉลิม สุจริต
หัวเรื่อง1. วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง2. การออกแบบสถาปัตยกรรม,3. การก่อสร้าง
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาพิช
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง25 ปี ทีมฯ มุมมองเพื่อการพัฒนา
เลขเรียก690
ผู้แต่งประเสริฐ ภัทรมัย
หัวเรื่อง1. ประเสริฐ ภัทรมัย - - ผลงาน2. ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์,3. การก่อสร้าง,4. น้ำท่วม -- การป้องกัน,5. ถนน -- การทรุดตัว
สำนักพิมพ์ทีซีจี พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพื้นฐานช่างก่อสร้าง
เลขเรียก690
ผู้แต่งกฤษณ์ อินทรนนท์
หัวเรื่อง1. การก่อสร้า2. วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- มาตรฐา,3. การก่อสร้าง -- คู่มื,4. การก่อสร้าง -- การออกแบบและการสร้า
สำนักพิมพ์คอร์ฟังก์ชั่น : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องการเสนอแผนงานโครงการฝึกอบรมหลักสตูร {34}การบริหารงานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง{34}
เลขเรียก690
ผู้แต่งทวีศักดิ์ ธนาธรรมธร
หัวเรื่อง1. ทวีศักดิ์ ธนาธรรมธร - - ผลงาน2. การก่อสร้าง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารรวบรวมสัญญาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
เลขเรียก690
ผู้แต่งสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวเรื่อง1. การก่อสร้าง2. สัญญา
สำนักพิมพ์เทคโนโลยี่ แอสโซซิเอชั่น
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำสอนวิชาสำรวจแผนกวางแผนสำรวจออกแบบศูนย์ฝึกอบรมช่างจังหวัดสกลนคร
เลขเรียก690
ผู้แต่งบริษัทราล์ฟ เอ็มพาร์สัน
หัวเรื่อง1. การสำรวจ2. การก่อสร้าง - - การออกแบบ
สำนักพิมพ์ไทยเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ส
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลงานการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง
เลขเรียก690
ผู้แต่งทองหล่อ ถัดทะพงษ์
หัวเรื่อง1. ทองหล่อ ถัดทะพงษ์ - - ผลงาน2. การก่อสร้าง,3. อาคาร
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่หลังใหม่พร้อมจัดทำผังแม่บท
เลขเรียก690
ผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การก่อสร้าง2. อาคาร
สำนักพิมพ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือในการปฏิบัติงานว่าด้วยกฎหมายควบคุมอาคาร
เลขเรียก690.02
ผู้แต่งสนิท สนั่นศิลป์
หัวเรื่อง1. อาคาร - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
เลขเรียก692.5
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. สัญญาก่อสร้าง2. การก่อสร้าง -- การประมาณราคา,3. งานก่อสร้างสะพาน
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
เลขเรียก692.5
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. การก่อสร้าง -- การประมาณราคา2. สัญญาก่อสร้าง
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
เลขเรียก692.5
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. สัญญาก่อสร้าง2. การก่อสร้าง -- การประมาณราคา
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
เลขเรียก692.5
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. สัญญาก่อสร้าง2. การก่อสร้าง -- การประมาณราคา,3. งานก่อสร้างชลประทาน
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประมาณราคาก่อสร้าง
เลขเรียก692.5
ผู้แต่งวิสูตร จิระดำเกิง
หัวเรื่อง1. การก่อสร้าง -- การประมาณราค2. วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้า
สำนักพิมพ์วรรณกวี : ปทุมธานี
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการสร้างบ้านดินและบ้านฟาง
เลขเรียก693.2
ผู้แต่งมีนา คงรักดี,บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. บ้านดิน -- การออกแบบและการสร้าง2. บ้านฟาง - - การออกแบบและการสร้าง,3. ที่อยู่อาศัย,4. การสร้างบ้าน - - คู่มือ
สำนักพิมพ์วี.ที.เอส.บุ๊คเซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์255.?
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 66 67 69 >| รวมทั้งหมด 69   การแสดงผล