กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 7 พบจำนวนทั้งสิ้น 257 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสุนทรียศาสตร์ : ทฤษฎีแห่งวิจิตรศิลปาการ (ฉบับที่ 2)
เลขเรียก701.17
ผู้แต่งนิคม มูสิกะคามะ, บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. สุนทรียศาสตร์2. สุนทรียภาพ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปากรบริการงานศิลปวัฒนธรรม 100 (ร้อย) เรื่องกรมศิลปากร
เลขเรียก702.88
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. กรมศิลปากร, สำนักโบราณคดี2. โบราณสถาน - - การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา
สำนักพิมพ์แปลน โมทิฟ
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถาน ตามพระราชบัญญติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ.2504...
เลขเรียก702.88
ผู้แต่งนิคม มูสิกะคามะ
หัวเรื่อง1. โบราณสถาน -- การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา2. โบราณคดี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. โบราณคดี -- นโยบายของรัฐ
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องArt Treasures of Thailand
เลขเรียก704.9
ผู้แต่งTokyo National Museum
หัวเรื่อง1. Art, Thailand - - History
สำนักพิมพ์Asahi Shimbun
ปีที่พิมพ์1987
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิศเจริญ : อัลบั้มภาพและอมตธรรมแห่งสองศรีพระศาสนา
เลขเรียก704.9
ผู้แต่งธีรภาพ โลหิตกุล
หัวเรื่อง1. ปัญญานันทะภิกขุ, 2454-25502. พุทธทาสภิกขุ
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องมหัศจรรย์ศิลปะ =MIRACLE OF ART
เลขเรียก704.9
ผู้แต่งพิษณุ ศุภ
หัวเรื่อง1. ศิลปกรรม - - ผลงาน2. ศิลปกรรมตะวันตก
สำนักพิมพ์อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนำชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี
เลขเรียก708.9
ผู้แต่งสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. พิพิธภัณฑ์ - - ไทย
สำนักพิมพ์คัมปาย อิมเมจจิ้ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
เลขเรียก709.5
ผู้แต่งเชษฐ์ ติงสัญชลี
หัวเรื่อง1. ศิลปกรรม - - เอเชี2. ศิลปกรรมกับประวัติศาสตร,3. ศิลปกรรมอินเดี
สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปกรรมกรุงรัตนโกสินทร์
เลขเรียก709.59
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ศิลปวัฒนธรรมไทย - - สมัยรัตนโกสินทร์
สำนักพิมพ์ยูไนเต็ด โปรดักชั่น
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องAndaman style : art & design in Peninsular Siam
เลขเรียก709.593
ผู้แต่งPing Amranand
หัวเรื่อง1. Art, Thai -- Thailand, Southern2. Architecture, Thai -- Thailand, Southern,3. Art objects -- Thailand, Southern,4. Thailand, Southern -- History,5. Andaman Sea
สำนักพิมพ์Amulet Production
ปีที่พิมพ์2002
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
เลขเรียก709.593
ผู้แต่งวรวรรธน์ สุวรรณพันธ์
หัวเรื่อง1. หนองบัวลำภู - - โบราณสถาน2. หนองบัวลำภู - - โบราณวัตถุ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSilk Road เส้นทางสายแพรไหมในชินเจียง
เลขเรียก710.1
ผู้แต่งปริวัฒน์ จันทร
หัวเรื่อง1. ท่องแดนมังกร
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองเก่าลพบุรี
เลขเรียก711.3
ผู้แต่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวเรื่อง1. ผังเมือง - - ลพบุรี
สำนักพิมพ์สหธรรมิก
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผังเมืองและชุมชน
เลขเรียก711.409
ผู้แต่งโกมล ปานชี
หัวเรื่อง1. ผังเมืองและชุมชน
สำนักพิมพ์แผนกบริการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการผังเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เลขเรียก711.409
ผู้แต่งกรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. ผังเมือง - - ไทย
สำนักพิมพ์เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลพื้นฐานเพื่อการผังเมือง
เลขเรียก711.409
ผู้แต่งสำนักผังเมือง กองนโยบายและแผนงาน
หัวเรื่อง1. ผังเมือง - - กรุงเทพฯ2. การฟื้นฟูเมือง
สำนักพิมพ์กองนโยบายและแผนงาน สำนักผังเมือง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์แผนปฏิบัติการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณราชนาวีสโมสร
เลขเรียก711.55
ผู้แต่งศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวเรื่อง1. ราชนาวีสโมสร การอนุรักษ์และพัฒนา2. เกาะรัตนโกสินทร์ การอนุรักษ์และพัฒนา
สำนักพิมพ์คณะสถปัตยกรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนการใช้ที่ดินของสถาบันราชการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เลขเรียก711.551
ผู้แต่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวเรื่อง1. การใช้ที่ดิน - - กรุงเทพฯ2. ส่วนวิสาหกิจ - - กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องGARDEN and FARM Vol.10 โรงเรือนข้างบ้าน
เลขเรียก711.554
ผู้แต่งอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
หัวเรื่อง1. โรงเรือ2. Housin,3. โรงเรือนข้างบ้า
สำนักพิมพ์บ้านและสวน อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องท่องสวนโลก สร้างสวนบ้าน
เลขเรียก712
ผู้แต่งพรรณเพ็ญ ฉายปรีชา
หัวเรื่อง1. การจัดสวน2. ภูมิสถาปัตยกรรม
สำนักพิมพ์บ้านและสวน
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 12   การแสดงผล