กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 7 พบจำนวนทั้งสิ้น 255 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสุนทรียศาสตร์ : ทฤษฎีแห่งวิจิตรศิลปาการ (ฉบับที่ 2)
เลขเรียก701.17
ผู้แต่งนิคม มูสิกะคามะ, บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. สุนทรียศาสตร์2. สุนทรียภาพ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถาน ตามพระราชบัญญติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ.2504...
เลขเรียก702.88
ผู้แต่งนิคม มูสิกะคามะ
หัวเรื่อง1. โบราณสถาน -- การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา2. โบราณคดี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. โบราณคดี -- นโยบายของรัฐ
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปากรบริการงานศิลปวัฒนธรรม 100 (ร้อย) เรื่องกรมศิลปากร
เลขเรียก702.88
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. กรมศิลปากร, สำนักโบราณคดี2. โบราณสถาน - - การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา
สำนักพิมพ์แปลน โมทิฟ
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องArt Treasures of Thailand
เลขเรียก704.9
ผู้แต่งTokyo National Museum
หัวเรื่อง1. Art, Thailand - - History
สำนักพิมพ์Asahi Shimbun
ปีที่พิมพ์1987
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมหัศจรรย์ศิลปะ =MIRACLE OF ART
เลขเรียก704.9
ผู้แต่งพิษณุ ศุภ
หัวเรื่อง1. ศิลปกรรม - - ผลงาน2. ศิลปกรรมตะวันตก
สำนักพิมพ์อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิศเจริญ : อัลบั้มภาพและอมตธรรมแห่งสองศรีพระศาสนา
เลขเรียก704.9
ผู้แต่งธีรภาพ โลหิตกุล
หัวเรื่อง1. ปัญญานันทะภิกขุ, 2454-25502. พุทธทาสภิกขุ
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องนำชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี
เลขเรียก708.9
ผู้แต่งสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. พิพิธภัณฑ์ - - ไทย
สำนักพิมพ์คัมปาย อิมเมจจิ้ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
เลขเรียก709.5
ผู้แต่งเชษฐ์ ติงสัญชลี
หัวเรื่อง1. ศิลปกรรม - - เอเชี2. ศิลปกรรมกับประวัติศาสตร,3. ศิลปกรรมอินเดี
สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปกรรมกรุงรัตนโกสินทร์
เลขเรียก709.59
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ศิลปวัฒนธรรมไทย - - สมัยรัตนโกสินทร์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ยูไนเต็ด โปรดักชั่น
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
เลขเรียก709.593
ผู้แต่งวรวรรธน์ สุวรรณพันธ์
หัวเรื่อง1. หนองบัวลำภู - - โบราณสถาน2. หนองบัวลำภู - - โบราณวัตถุ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องAndaman style : art & design in Peninsular Siam
เลขเรียก709.593
ผู้แต่งPing Amranand
หัวเรื่อง1. Art, Thai -- Thailand, Southern2. Architecture, Thai -- Thailand, Southern,3. Art objects -- Thailand, Southern,4. Thailand, Southern -- History,5. Andaman Sea
สำนักพิมพ์Amulet Production
ปีที่พิมพ์2002
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSilk Road เส้นทางสายแพรไหมในชินเจียง
เลขเรียก710.1
ผู้แต่งปริวัฒน์ จันทร
หัวเรื่อง1. ท่องแดนมังกร
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองเก่าลพบุรี
เลขเรียก711.3
ผู้แต่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวเรื่อง1. ผังเมือง - - ลพบุรี
สำนักพิมพ์สหธรรมิก
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการผังเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เลขเรียก711.409
ผู้แต่งกรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. ผังเมือง - - ไทย
สำนักพิมพ์เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผังเมืองและชุมชน
เลขเรียก711.409
ผู้แต่งโกมล ปานชี
หัวเรื่อง1. ผังเมืองและชุมชน
สำนักพิมพ์แผนกบริการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลพื้นฐานเพื่อการผังเมือง
เลขเรียก711.409
ผู้แต่งสำนักผังเมือง กองนโยบายและแผนงาน
หัวเรื่อง1. ผังเมือง - - กรุงเทพฯ2. การฟื้นฟูเมือง
สำนักพิมพ์กองนโยบายและแผนงาน สำนักผังเมือง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์แผนปฏิบัติการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณราชนาวีสโมสร
เลขเรียก711.55
ผู้แต่งศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวเรื่อง1. ราชนาวีสโมสร การอนุรักษ์และพัฒนา2. เกาะรัตนโกสินทร์ การอนุรักษ์และพัฒนา
สำนักพิมพ์คณะสถปัตยกรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนการใช้ที่ดินของสถาบันราชการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เลขเรียก711.551
ผู้แต่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวเรื่อง1. การใช้ที่ดิน - - กรุงเทพฯ2. ส่วนวิสาหกิจ - - กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องGARDEN and FARM Vol.10 โรงเรือนข้างบ้าน
เลขเรียก711.554
ผู้แต่งอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
หัวเรื่อง1. โรงเรือ2. Housin,3. โรงเรือนข้างบ้า
สำนักพิมพ์บ้านและสวน อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องท่องสวนโลก สร้างสวนบ้าน
เลขเรียก712
ผู้แต่งพรรณเพ็ญ ฉายปรีชา
หัวเรื่อง1. การจัดสวน2. ภูมิสถาปัตยกรรม
สำนักพิมพ์บ้านและสวน
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสวนเบญจกิติ
เลขเรียก712.5
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็ตพระนางเจ้า , สิริกิติ์
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดงานแสดงพืชสวนนานาชาติ (EXPO 2016 ANTALYA)
เลขเรียก712.5
ผู้แต่งสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวเรื่อง1. สวนพฤกษศาสตร2. นิทรรศการแสดงสินค้า และผลิตภัณฑ์ด้านพืชสว
สำนักพิมพ์นิวธรรมดาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก
เลขเรียก712.5
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก2. สวนสาธารณะ - - ไทย
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสวนสวรรค์ของชาวกรุง
เลขเรียก712.5
ผู้แต่งสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง1. สวนสาธารณะ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe complete garden makeover book
เลขเรียก712.6
ผู้แต่งMillar, Katie
หัวเรื่อง1. Gardens -- Planning2. Landscape gardening
สำนักพิมพ์Murdoch books
ปีที่พิมพ์2000
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสวนในบ้าน เล่ม 26 : สวนจัดเอง 3
เลขเรียก712.6
ผู้แต่งบ้านและสวน
หัวเรื่อง1. การจัดสวน2. สวน -- การจัดและตกแต่ง,3. ไม้ประดับ,4. ไม้ดอก,5. สนามหญ้า
สำนักพิมพ์บ้านและสวน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสวนและต้นไม้ ประจำปี 2550
เลขเรียก715
ผู้แต่งสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง1. สวนสาธารณะ - - ไทย
สำนักพิมพ์สกสค. ลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางผังตกแต่งบริเวณ Landscape Gardening
เลขเรียก715
ผู้แต่งสมจิต โยธะคง
หัวเรื่อง1. การจัดสวน2. สวน - - การจัดและตกแต่ง
สำนักพิมพ์รวมสาส์น
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักการจัดสวนเบื้องต้น Landscape Design
เลขเรียก715
ผู้แต่งเอื้อมพร วีสมหมาย
หัวเรื่อง1. การจัดสวน2. สวน - - การจัดและการตกแต่ง
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่พิมพ์2527
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไม้มงคลกับศาสตร์ลี้ลับ
เลขเรียก715.2
ผู้แต่งสุดสวาสดิ์ ศรีสถาปัตย์
หัวเรื่อง1. พฤกษชาติ - - คติชาวบ้าน2. ต้นไม้
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
เลขเรียก719
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. อุทยานแห่งชาติ2. การท่องเที่ยว - - ภูพระบาท
สำนักพิมพ์ฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจากสยามถึงสาทร
เลขเรียก720
ผู้แต่งปริญญา ตรีน้อยใส
หัวเรื่อง1. สถาปัตยกรรม
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางผังบริเวณและงานบริเวณ
เลขเรียก720.28
ผู้แต่งเดชา บุญค้ำ
หัวเรื่อง1. ผังบริเวณ2. ผังเมือง -- การวางแผน
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้างโมเดล 3 มิติด้วย SketchUp 2015 ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก720.284
ผู้แต่งจุฑามาศ จิวะสังข์
กองบรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. โมเดลสเกตอั2. การออกแบบสถาปัตยกรรม -- โปรแกรมคอมพิวเตอร,3. คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบ
สำนักพิมพ์รีไวว่า : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือช่วยโลกหายร้อน
เลขเรียก720.4
ผู้แต่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. การอนุรักษ์พลังงาน
สำนักพิมพ์กองส่งเสริมและเผยแพร่
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดการโบราณสถานในบัญชี มรดกทางวัฒนธรรมของโลก
เลขเรียก720.95
ผู้แต่งสมคิด โชติกวณิชย์
หัวเรื่อง1. โบราณสถาน2. ไทย - - โบราณสถาน - - การอนุรักษ์และบำรุงรักษา
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญญาสร้างสรรค์ในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
เลขเรียก720.95
ผู้แต่งอรศิริ ปาณินห์
หัวเรื่อง1. สถาปัตยกรรมไทย2. การก่อสร้าง - - การออกแบบ,3. สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย,4. การก่อสร้างบ้าน
สำนักพิมพ์พลัสเพรส
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเมืองในสถาปัตยกรรม สมัยรัชกาลที่ 1
เลขเรียก720.9593
ผู้แต่งชาตรี ประกิตนนทการ
หัวเรื่อง1. สถาปัตยกรรม -- ประวัต2. ไทย -- การเมืองและการปกครอ
สำนักพิมพ์มติชน : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHearst Castle : An Interpretive History of W.R. Hears's San Simeon Estate
เลขเรียก724.6
ผู้แต่งNancy E.Loe
หัวเรื่อง1. Architecture2. Hearst Castle.,3. Mexican colonial architecture
สำนักพิมพ์Dai Nippon Printing Company
ปีที่พิมพ์1994
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง100 ปี วังบางขุนพรหม
เลขเรียก725.1
ผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. วังบางขุนพรหม2. สถาปัตยกรรม
สำนักพิมพ์พลัสเพรส
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสูจิบัตรในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสิริกิติ์ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
เลขเรียก726.143
ผู้แต่งสุจินดา คราประยูร
หัวเรื่อง1. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
สำนักพิมพ์เหรียญบุญการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย เล่มที่ 4 วัดสำคัญ กรุงรัตนโกสินทร์
เลขเรียก726.143
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย2. วรรณคดีไทย,3. วัด
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ประวัติ กรมเจ้าท่า และคุณสมบัติของผู้ที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทย ตามมาตรา 7 ขั้นตอนการออกหนังสือคนประจำเรือ
เลขเรียก726.5
ผู้แต่งกรมเจ้าท่า
หัวเรื่อง1. กรมเจ้าท่า - - ประวัติ2. วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSaint Petersburg
เลขเรียก726.5
ผู้แต่งDobroserdov, Lgor
หัวเรื่อง1. Saint Petersburg2. Saint
สำนักพิมพ์St Petersburg Company
ปีที่พิมพ์1993
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปราสาทนครหลวง
เลขเรียก726.78
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ปราสาทนครหลวง
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปราสาทเขาพนมรุ้ง : ศาสนบรรพตที่งดงามที่สุดในประเทศไทย
เลขเรียก726.78
ผู้แต่งสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. สถาปัตยกรรมเขมร2. ประติมากรรมขอม,3. ปราสาทหินพนมรุ้ง
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องใครได้ ใครเสีย ความขัดแย้งที่บานปลาย ปราสาทเขาพระวิหาร
เลขเรียก726.784
ผู้แต่งบุญร่วม เทียมจันทร์
หัวเรื่อง1. ปราสาทเขาพระวิหาร2. สถาปัตยกรรมเขมร,3. ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) - - โบราณสถาน
สำนักพิมพ์อนิเมทกรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวัดพระพุทธบาท สระบุรี
เลขเรียก726.9
ผู้แต่งบุญเลิศ เสนานนท์
หัวเรื่อง1. สงฆ์ - ไทย2. ศาสนสถาน - ไทย,3. สงฆ์ - ไทย - กฎและการปฏิบัติ,4. วัดพระพุทธบาท - - ประวัติ
สำนักพิมพ์ศรีอนันต์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องช่างประจำบ้าน
เลขเรียก728
ผู้แต่งศักดา ประสานไทย
หัวเรื่อง1. สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศั2. ที่อยู่อาศัย - - การบำรุงรักษาและการซ่อมแซ
สำนักพิมพ์บ้านและสวน อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ภาคเหนือ ประเภทเรือนอยู่อาศัย
เลขเรียก728
ผู้แต่งฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. สถาปัตยกรรมพื้นเมือง - - ไทย (ภาคเหนือ)2. เรือนไทย,3. บ้าน - - ไทย (ภาคเหนือ)
สำนักพิมพ์สยามบุ๊คส์ แอนด์ พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 5   การแสดงผล