กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรมธนารักษ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 228 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง15 ปี การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียก352.032
ผู้แต่งสำนักคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. อำนาจรัฐ - - ไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBRUSH UP ENGLISH GRAMMAR
เลขเรียก428..364
ผู้แต่งภิญโญ คล้ายบวร
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - คำศัพท์ - -ข้อสอบและเฉลย
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่าไม้
เลขเรียก351.264
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. สิทธิมนุษยชน - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายระเบียบและแนวทงปฎิบัติทีเกี่ยวข้องกับงานด้านที่ราชพัสดุ
เลขเรียก
ผู้แต่งโสภณ รุ่งเรืองผล
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการปรับปรุงเทคนิคการผลิตดวงตราชิ้นส่วนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพื่อลดขั้นตอนการผลิต และช่วยผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของผู้ปฎิบัติงาน
เลขเรียกP0017
ผู้แต่งธีระยุทธ วงศ์สมานมณี
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ราชการและอาคารพักอาศัยของกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท บริเวณคันกั้นน้ำชลประทาน- เขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งจันทร์เพ็ญ ศรีวิทูรย์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาบทบาทและภารกิจใหม่ของธนารักษ์พื้นที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์-งานประเมินราคาที่ดินรายแปลงและอาคารชุดศึกษาเฉพาะกรณีที่ดินราชพัสดุจังหวัดชลบุรี
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งจันทร์เพ็ญ ศรีวิฑูรย์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกาแก้ไขปัญหาโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
เลขเรียก
ผู้แต่งทวีชัย ลิยี่แก
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. จัดผลประโยชน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดนโยบายและแนวปฎิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมธนารักษ์ ภายใต้พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๔๙
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งพรชัย ควรประเสริฐ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียมที่ราชพัสดุเพิ่มเติม
เลขเรียกp0001
ผู้แต่งเสาวณีย์ ตั้งจิตต์วัฒนา
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. นักจัดผลประโยชน์ - ปฎิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรรุกและการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงเกาะเสม็ด
เลขเรียก
ผู้แต่งปราณี นันททรรภ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -- เชี่ยวชา
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุแปลง สต.๓๔๘
เลขเรียกP0001
ผู้แต่งสุนันทา สกุลสันติ์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่าท่าเทียบเรืองเชิงพาณิชย์ที่กรมเจ้าท่าจัดสร้าง
เลขเรียกP0001
ผู้แต่งสมจิตร์ ทองบริสุทธิ์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งเฉวียง จินาพันธ์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานที่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.๒๒๓๘ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เลขเรียกP0001
ผู้แต่งอรรถพล คนเพียร
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ เกาะช้าง
เลขเรียก
ผู้แต่งทวีชัย ลิยี่แก
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. จัดผลประโยชน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเขียนบทความเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ e-museum และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ประวัติศาสตร์ โบราณคดี
เลขเรียกP0018
ผู้แต่งศราวุฒิ วัชระปันตี
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการคำนวณมูลค่าโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุโรงแรมชายทะเล
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งอรุณชัย ภัทรานนท์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจากปฎิบัติราชการสายงานด้านที่ราชพัสดุ สายงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน สายงานด้านเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและสายงานด้านบริหาร
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งพุทธินันท์ บุญทองงาม
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศ2. ส่วนอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกร,3. นักจัดการงานทั่วไป - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขานุการกรม กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดคู่มือการอนุรักษ์ดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ ๕
เลขเรียกP0018
ผู้แต่งปภัสสิริย์ แก้วละเอียด
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดเตรียมข้อมูลแผนที่เดินสำรวจข้อมูลที่ดินรายแปลงด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Quantum GIS
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งราตรี ศรีเกตุ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดเตรียมทรัพย์สินและข้อมูลประกอบการจัดแสดงโครงการขยายพื้นที่การจัดแสดงเครื่องประดับและอัญมณีในพิพิธภัณฑ์ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกษาปณ์
เลขเรียกP0018
ผู้แต่งสมศักดิ์ ฤทธิ์ภักดี
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำ อนุมัติ และบริหาร งบประมาณแผ่นดิน ทฤษฎีและปฎิบัติ
เลขเรียก332.859
ผู้แต่งณรงค์ สัจพันโรจน์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. งบประมาณ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานงบประมาณ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำข้อมูลความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์
เลขเรียกp0001
ผู้แต่งอภิเชษฐ์ วสุธาพิทักษ์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ 2556
เลขเรียก
ผู้แต่งเมธาวี ท้วมจันทร์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. นักวิชาการเงินและบัญชี -- ชำนาญกา
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขเรียกP0003
ผู้แต่งศิวาพร ห่อสกุลกล
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฎิบัติราชการกรมธนารักษ์
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งชูชีพ จิตร์อำไพ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือโครงการบ้านมั่นคงในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกp0002
ผู้แต่งพิทักษ์ ดิเรกสุนทร
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือแนวทางปฎิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกp0001
ผู้แต่งณรงค์ ราบเรียบ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือเพื่อพิจารณาคัดแยกดวงตราบนเงินพดด้วงในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ ที่ได้รับมอบจากสำนักบริหารเงินตรา
เลขเรียกPoo18
ผู้แต่งฐิตินันท์ พจน์ด้วง
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือและขั้นตอนการขอใช้บริการการฌาปณกิจสงเคราะห์ของกรมธนารักษ์
เลขเรียกP0008
ผู้แต่งมณีรัตน์ ทิมอ่ำ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลอาคารชุดในระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศในพื้นที่อำเภอปากเกร็ก จังหวัดนนทบุรี
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งพินทุ์วดี วงษ์สุข
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน2. แบบประเมินตำแหน่ง
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน จำนวน๕๕๐ ชิ้น
เลขเรียกP0018
ผู้แต่งสิทธิศักดิ์ ปิ่นแก้ว
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินตำแหน่ง
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.579 สป.599 สป.601 และสป.606 จังหวัดสมุทรปราการ
เลขเรียก
ผู้แต่งดำรงกูล พิชัยพลากร
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนที่สำรวจข้อมูลรายแปลงด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศ
เลขเรียกp0001
ผู้แต่งนันทนัช ไพรวรรณ์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำรายงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของส่วนมาตรฐานระบบงานที่ราชพัสดุ
เลขเรียกp0001
ผู้แต่งอภิเวษฐ์ วสุธาพิทักษ์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ชุด {34}๘๔ กษาปณ์ แห่งองค์ราชัน{34}
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งศรีรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ผู้ขอรับการประเมินตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานภัณฑารักษ์2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชา,3. สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์(Digital Talking Book)เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เพื่อให้บริการแก่ผู้พิการทางการมองเห็น
เลขเรียกP0018
ผู้แต่งศราวุฒิ วัชระปันตี
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดนิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
เลขเรียกP0018
ผู้แต่งดาวนภา เนาวรังษี
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดหาเครื่องมือสำหรับการปฎิบัติงานอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
เลขเรียกP0018
ผู้แต่งบุรยา ศราภัยวานิช
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าอาคารราชพัสดุ เลขที่๕๒๑,๕๒๓ บนที่ราชพัสดุแปลง ยล.๑ แทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม ราย นายพรศักดิ์ ลีลาเกรียงศักดิ์
เลขเรียกP0001
ผู้แต่งเสาวคนธ์ หนูทอง
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ Application Dropbox เพื่อเปิดเส้นกริดระวางในโปรแกรม Google Earth บน smart phone -1
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งมณฑิรา โหงอ่อน
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบเสมือนจริงเสริม(Augmented Reality Technologies)ประกอบการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งชลทิตย์ ไชยจันทร์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิ,3. ภัณฑารักษ์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ขก.103 จังหวัดขอนแก่น
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งวิสิฐ กิตตพยุง
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อทำเหมืองแร่หินทราย กรณีศึกษาที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.1873 จังหวัดนครราชสีมา
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งวิสิฐ กิตติพยุง
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้โปรแกรม Table Curve เพื่อใช้วิเคราะห์อัตราส่วนมูลค่ากรรมสิทธิ์ห้องชุดต่อหน่วยตามระดับขั้น ของอาคารสำหรับห้องชุดพักอาศัย
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งอรกวี มณีทัต
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินตำแหน่ง2. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการตามมาตรการลดใช้พลังงานของกรมธนารักษ์
เลขเรียกP0010
ผู้แต่งทองจันทร์ มหายศ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดูแลรักษาเงินตราและทรัพย์สินในห้องมั่นคงหมายเลข๖
เลขเรียกP0018
ผู้แต่งทิวา เผื่อนปฐม
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินเชิงอนุรักษ์
เลขเรียกp0002
ผู้แต่งวชารี เจริญสัมฤทธิ์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจติดตามงานการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงกรณีราคาประเมินที่ดินสูงหรือต่ำเกินไป
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจสอบการประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดในส่วนภูมิภาคเพื่อจัดทำระเบียบวาระเสนอคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งพรทิพพา นนทภา
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจสอบความปลอดภัยในการทพงานกับการก่อสร้างอาคารราชพัสดุ
เลขเรียกp0021
ผู้แต่งธนะวัฒน์ รุดจประการ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. สถาปนิ
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจสอบคุณภาพการกำหนดราคาประเมินที่ดินจากรายบล็อกยูทีเอ็มเป็นรายแปลงในจังหวัดอุดรธานี
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งเอื้องทิพย์ จงพัฒนะสินสุข
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน2. แบบประเมินตำแหน่ง
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเตรีนมพร้อมเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
เลขเรียก
ผู้แต่งนฤภร มุขเแจ้ง
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. จัดผลประโยชน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งนฤภร มุขแจ้ง
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม และการจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของกรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งพรเทพ เลิศปัญญอาวุธ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. นิติกร -- ปฎิบัติกา
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเครื่องประดับและอัญมณีให้แก่ภัณฑารักษ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
เลขเรียกP0018
ผู้แต่งสมศักดิ์ ฤทธิ์ภักดี
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำที่ราชพัสดุที่สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลครอบครองมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เลขเรียกP0001
ผู้แต่งสุนันทา สกุลสันติ์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำแนวคิดเรื่องMobilization และ Internet of Things มาประยุกต์ใช้ในการจัดหาอุปกรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและการให้บริการของกรมธนารักษ์
เลขเรียกP0015
ผู้แต่งพิมพ์สราญ บำเพ็ญวิบูลย์กิจ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำโปรแกรม Microsoft Project ๒๐๑๓ มาใช้ในการรายงานและติดตามความก้าวหน้าการปฎิบัติงานตามโครงการผลิตเหรียญต่างๆ ของสำนักกษาปณ์
เลขเรียกP0017
ผู้แต่งนาวิน บุญเลิศ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำระบบการประเมินสมรรถนะมาปรับใช้ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้ามารับราชการ
เลขเรียกP0008
ผู้แต่งวิฑูร โชติกุลพิศาล
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารการจัดเก็บเหรียญกษาปณ์ในห้องมั่นคง สำนักบริหารเงินตราแห่งใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
เลขเรียกP0011
ผู้แต่งรัตนา ควรพันธุ์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เลขเรียก
ผู้แต่งลือชา นิสัยกล้า
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของกรมธนารักษ์
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งยุพา จิรสุขานนท์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารเงินทุนหมุนเวียน การผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ
เลขเรียกp0011
ผู้แต่งลดาวรรณ แสงเมฆ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการ และพัฒนางานสารนิเทศการคลังเชิงบูรณาการ
เลขเรียกp0014
ผู้แต่งสุภวุฒิ รังษีภโนดร
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการที่ราชพัสดุแบบบูรณาการ
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งจินตนา กิจจำนงค์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารเหรียญกษาปณ์ที่เก็บรักษาในห้องมั่นคงสำนักบริหารเงินตรา
เลขเรียกP0011
ผู้แต่งรัตนา ควรพันธุ์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญของศาลาธนารักษ์ 2
เลขเรียกp0011
ผู้แต่งอุทัย สืบจากลี
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคลัง -- ชำนาญการพิเศ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินราคาที่ดินจากรายบล็อกเป็นรายแปลงโดยใช้โปรแกรมภูมิศาสตร์สารสนเทศ Quantum GIS
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งวรวลัญช์ จัตุรัส
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ Application LINE ในการควบคุมงานก่อสร้าง
เลขเรียกP0021
ผู้แต่งธนวัฒน์ สุขสวัสดิ์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการประเมินราคา: การวัดความลึกของแปลงที่ดินด้วยโปรแกรม Quantum GIS
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งพรทิพา สาระพันธ์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)กับ Google Earth ในการสำรวจข้อมูลแปลงซื้อขายจดทะเบียนโดยใช้ iPad
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งศิริลักษณ์ ล.วีระพรรค
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประสานขอข้อมูลแผนงานดครงการพัฒนาที่ราชพัสดุที่อยู๔่ในเขตการวางผังเมือง
เลขเรียกp0001
ผู้แต่งอภิเชษฐ์ วสุธาพิทักษ์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับเทคนิคการผลิตแม่แบบเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่ (New series)
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งพุทธชาติ อรุณเวช
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงกระบวนการเขียนใบลาในระบบราชการอัตโนมัติสำหรับพนักงานบริการ
เลขเรียกP0006
ผู้แต่งทิพาพรรณ อิ่มสุ่น
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงการชุบเคลือบผิวPVD บนดวงตรากษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคา ๑บาท ที่เป็นโลหะไส้เหล็กชุบนิกเกิล(NPS) เพื่อลดต้นทุนการผลิต
เลขเรียกP0017
ผู้แต่งธีระยุทธ วงศ์สมานมณี
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงการดำเนินงานด้านที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ต้นแบบ
เลขเรียกP0001
ผู้แต่งอรรถพล คนเพียร
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงการทำงานแยกส่วนปั้น
เลขเรียกP0019
ผู้แต่งปัญญา คำเคน
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงการทำตัวคล้องห่วงสำหรับเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ
เลขเรียกp0019
ผู้แต่งธรรมนูญ แก้วสว่าง
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. นักวิชาการช่างศิลป
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงข้อมูลการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินบนเว็บไซต์ e-museum
เลขเรียกP0018
ผู้แต่งดาวนภา เนาวรังษี
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมธนารักษ์ พ.ศ.๒๕๕๗ และการจัดคนลงตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗
เลขเรียกP0008
ผู้แต่งวิฑูร โชติกุลพิศาล
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงดวงตราเหรียญกษาปณ์ให้มีระบบล็อกกันหมุน
เลขเรียกP0017
ผู้แต่งการปรับปรุงดวงตราเหรียญกษาปณ์ให้มีระบบล็อกกันหมุน
พิทักษ์ เหลือมพล
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในขบวนการหล่อฉีด
เลขเรียกP0006
ผู้แต่งวิเชียร พันแสน
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงระบบหล่อเย็นเตาหลอมไฟฟ้า
เลขเรียกP0006
ผู้แต่งประวัติ เมืองมา
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงห้องปฎิบัติการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
เลขเรียกP0018
ผู้แต่งสิทธิศักดิ์ ปิ่นแก้ว
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนทรัพย์สินจัดแสดงในนิทรรศการ ณ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ เพื่อการอนุรักษ์ในเชิงป้องกัน
เลขเรียกP0018
ผู้แต่งชลทิตย์ ไชยจันทร์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับราคาทุนทรัพย์ห้องชุดโดยหลักการด้านสถิติ
เลขเรียกp0002
ผู้แต่งวรนิษฐา เกษรวิจิตร
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. นักประเมินราคาทรัพย์สิ
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งสมพร เฟื่องกฤษฎา
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน2. แบบประเมินตำแหน่ง
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบกลุ่มตลาดย่อยที่ไม่มีราคาซื้อขายกับกลุ่มตลาดย่อยที่มีราคาซื้อขาย
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งเลิศชาย ดำพะธิก
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบการประเมินราคาที่ดินรายบล็อกและรายแปลง
เลขเรียก
ผู้แต่งไพบูลย์ เชื้อวงษ์บุญ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. จัดผลประโยชน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ราชพัสดุราย นายกิจจา สภานนท์
เลขเรียกP0012
ผู้แต่งนพดล ธรรมโม
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักกฎหมาย
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการผลิตเหรียญตัวเปล่าทองคำขัดเงา๙๖.๕%เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
เลขเรียกP0017
ผู้แต่งพิทักษ์ เหลือมพล
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้แก่คนพิการในจังหวัดสงขลา
เลขเรียกP0006
ผู้แต่งทิพาพรรณ อิ่มสุ่น
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพยากรณ์ราคาประเมินที่ดินโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
เลขเรียก
ผู้แต่งกรรณิการ์ นุชชมภู
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. จัดประโยชน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดทำคำรับรองการปฎิบัติราชการของกรมธนารักษ์
เลขเรียกP0003
ผู้แต่งศิวาพร ห่อสกุลกล
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการที่ราชพัสดุด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ MIS และ GIS)
เลขเรียกp0001
ผู้แต่งสมชาย ชิโนดม
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการอาคารและสถานที่
เลขเรียกP0010
ผู้แต่งทองจันทร์ มหายศ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกรมธนารักษ์สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งนฤภร มุขแจ้ง
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณ๓าพการบริหารจัดการภาครัฐกรมธนารักษ์สู่ความเป็นเลิศ
เลขเรียก
ผู้แต่งนฤภร มุขแจ้ง
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. จัดประโยชน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุกับปัญหาความขัดแย้งด้านกรรมสิทธิ์
เลขเรียกp0001
ผู้แต่งวัฒนา เชาวสกู
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจกับการรองรับ AEC
เลขเรียกP0001
ผู้แต่งเสาวคนธ์ หนูทอง
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุโดยให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ กรณีแปลงโรงภาษีร้อยชักสาม
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งณรงค์ ราบเรียบ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในเขตโบราณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งเฉวียง จินาพันธ์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุในเขตเพลิงไหม้
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งวัฒนะ นาคทองแก้ว
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรม (Application) สำหรับรองรับการสั่งซื้อเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ ณ จุดจำหน่ายผ่าน Mobile Device
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งสุทธิพงศ์ อุทิศ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรม (Application)สำหรับรองรับการสั่งซื้อเหรียญ
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งศูนย์เทคโนโลยี
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญกา
สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับบริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินด้วยเทคโนโลยี RFID
เลขเรียกP0018
ผู้แต่งฐิตินันท์ พจน์ด้วง
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
เลขเรียกp0002
ผู้แต่งวชารี เจริญสัมฤทธิ์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยสำนักกษาปณ์
เลขเรียกP0006
ผู้แต่งประวัติ เมืองมา
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งอำนวย ปรีมนวงศ์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน2. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุด้วยวิธีการปรับปรุงระบบการจัดทำประมาณการรายได้
เลขเรียก
ผู้แต่งณรงค์ ราบเรียบ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรม PV Survey ของเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคอมพิวเตอร
สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยี
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรมPV Survey ของเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินในด้านการติดต่อสื่อสารด้วยChatting Message
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งกรรณิการ์ นุชชมภู
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามผลการจัดการข้อร้องเรียนผ่านระบบ Intranet กรมธนารักษ์
เลขเรียกP0006
ผู้แต่งพุทธินันท์ บุญทองงาม
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขานุการกรม
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลที่ราชพัสดุแปลงที่อยู่ในความครอบครอง
เลขเรียก
ผู้แต่งประจวบ สมสวัสดิ์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. จัดผลประโยชน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาที่ราชพัสดุในเชิงเศรษฐกิจ
เลขเรียก
ผู้แต่งพูลศักดิ์ จงเจริญ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. จัดผลประโยชน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการลดขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชิ้นงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เลขเรียกP0006
ผู้แต่งวิเชียร พันแสน
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวัดระยะความลึกของรูปแปลงที่ดินให้ถูกต้องตามมูลค่าถนนเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลง
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งสุมิตรา พลเสนา
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนการผลิตและติดตามงานการผลิตเหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึกและของสั่งจ้างต่างๆ ด้วย โปรแกรมไมโครซอฟต์โปรเจกต์ ( Microsoft Project)
เลขเรียกP0017
ผู้แต่งนาวิน บุญเลิศ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุในการจัดให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สบ.325 (บางส่วน) ตำบลมิตรภาพ อำเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เลขเรียกp0001
ผู้แต่งวัฒนา เชาวสกู
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวทางการประเมินมูลค่าอาคารเพื่อกำหนดมูลค่าอาคารขั้นต่ำ
เลขเรียก
ผู้แต่งโกวิท ฉันทจิตร
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. จัดประโยชน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสั่งจ่ายเงินค่าแลกคืนเหรียญกษาปณ์ โดยวิธีการโอนเงินด้วยระบบบาทเนต ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ในส่วนภูมิภาค
เลขเรียกP0011
ผู้แต่งรำไพ วัดไทยสง
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดที่ครบรอบบัญชีในปี พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๖๗ อาคาร ๗,๗๒๘ ห้องชุดในจังหวัดชลบุรี
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งกมลภัสสร์ รัตนจินดา
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน2. แบบประเมินตำแหน่ง
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินประเภทที่จัดสร้างด้วยโลหะในขั้นตอนการทำความสะอาดทรัพย์สิน
เลขเรียกP0018
ผู้แต่งปภัสสิริย์ แก้วละเอียด
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์พระโกศทองน้อยที่จัดสร้างในสมัยรัชกาลที่๕
เลขเรียกP0018
ผู้แต่งทิวา เผื่อนปฐม
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์พระโกศทองใหญ่ที่จัดสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งพุทธชาติ อรุณเวช
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Master Plan) ปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ กรมธนารักษ์
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งพรชัย ควรประเสริฐ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการขอรับบำเหน็จข้าราชการกรมธนารักษ์
เลขเรียกp0008
ผู้แต่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. นักทรัพยากรบุคค
สำนักพิมพ์กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการรับและนำส่งเงินรายได้ผ่านระบบ GFMIS WEB Online
เลขเรียกp0009
ผู้แต่งจฎุพจน์ พีรมนตรี
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. นักวิชาการเงินและการบัญช
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือโครงการบ้านมั่นคงในที่ดินราชพัสดุ
เลขเรียกp0001
ผู้แต่งสำนักที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน
สำนักพิมพ์สำนักที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2557ไ
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือปฎิบัติงานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุที่มีผู้ยกให้ทางราชการ
เลขเรียกP0012
ผู้แต่งธีรพงค์ สุขช่วย
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักกฎหมาย
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือประกอบการใช้ external Bluetooth GPS และ โปรแกรมแผนที่เพื่อช่วยในการออกเดินสำรวจ ผลงานของนายดำรงศิลป์ ปิยะบงการ ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งดำรงศิลป์ ปิยะบงการ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙
เลขเรียก352.126
ผู้แต่งสำนับงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือรักษาอาการเจ็บเข่า 2
เลขเรียก616.722
ผู้แต่งพนิดา กุลประสูติดิลก
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. เข่า
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือสรุปหลักเกณฑ์/อัตราการเบิกจ่ายเงิน และเอกสารที่ใช้ประกอบการขอเบิกเงินกับสำนักการคลัง กรมธนารักษ์
เลขเรียกP0009
ผู้แต่งศานิตย์ โอฬารานนท์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครการระบบคลังข้อมูลเพื่อการบริหาร
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งนันทิวัน จันทบุรี
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคอมพิวเตอร
สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ตบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก. 153 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวิสากร สุขช่วย
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 3 กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภา
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคลกรมธนารักษ์
เลขเรียกp0008
ผู้แต่งส่วนพัฒนาทรัพยาการบุคคล
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. นักทรัพยากรบุคค
สำนักพิมพ์ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการนำที่ราชพัสดุไปสนับสนุนการตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV)
เลขเรียกP0001
ผู้แต่งศุลีพร เพิ่มพูล
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ กรณีผู้เช่าเป็นผู้ได้สิทธิการเช่าจากการประมูล
เลขเรียกP0001
ผู้แต่งศุลีพร เพิ่มพูล
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต
เลขเรียกP0001
ผู้แต่งสมจิตร์ ทองบริสุทธิ์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาระบบขนส่งเหรียญกษาปณ์ ในส่วนภูมิภาค
เลขเรียกP0011
ผู้แต่งรำไพ วัดไทยสง
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์เพื่อบริการประชาชนด้านเหรียญ
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งประภัสสร เจริญรัตน์รวี
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งประภัสสร เจริญรัตน์รวี
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคอมพิวเตอร
สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยี
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาและปรับปรุงแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข
เลขเรียกp0001
ผู้แต่งสิริฉัตร วานิชรักษ์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน
สำนักพิมพ์สำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการระบบคลังข้อมูลเพื่อการบริหาร
เลขเรียก
ผู้แต่งนันทิวัน จันทบุรี
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งสุทธิพงศ์ อุทิศ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคอมพิวเตอร
สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยี
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบูรณาการและการแสดงผลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในส่วนของการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม
เลขเรียกP0015
ผู้แต่งพิมพ์สราญ บำเพ็ญวิบูลย์กิจ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการศึกษารูปแบบการประเมินราคาที่ดินด้วยวิธีดัชนีราคา ( Indexing Technique ) ในเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เลขเรียกP0001
ผู้แต่งเลิศชาย ดำพะธิก
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการศึกษารูปแบบการปรับราคาประเมินที่ดินด้วยวิธีดัชนีราคา (Indexing Technique) ระวาง 5136 IV 6634 6834 และ6836 มาตราส่วน1:1000
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งวรวลัญช์ จัตุรัส
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการศึกษารูปแบบการปรับราคาประเมินที่ดินด้วยวิธีดัชนีราคา (Indexing Technique) ระวาง5136iv6640,6642,6840และ6842 มาตรส่วน1:1000
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งอรกวี มณีทัต
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสร้างจิตอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างโลกสีเขียว(CSR of Treasury Department)
เลขเรียกP0008
ผู้แต่งมณีรัตน์ ทิมอ่ำ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ต้นแบบ (Smart Office) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ กรมธนารักษ์
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งพรชัย ควรประเสริฐ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาที่ดินรายบล็อก ในเขตพื้นที่อำเภอไทยเจริญ อำเภอทรายมูล อำเภอคำเขื่อนแก้ว และ อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งสุมิตรา พลเสนา
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลงในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน ๒๕๕,๐๐๐ แปลง
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งเสาวรีย์ คำประคอง
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายบล็อก โดยใช้ระวางแผนที่ ยู ที เอ็ม ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอดอนมดแดง และ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งศิริลักษณ์ ล.วีระพรรค
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งพรทิพา สาระพันธ์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในพื้นที่อำเภอบางบัวทองและอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (พื้นที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง)
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งพินทุ์วดี วงษ์สุข
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินราคาที่ดินรายบล็อก โดยใช้ระวางแผนที่ ยู ที เอ็ม ดำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งดำรงศิลป์ ปิยะบงการ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลและปรับราคาประเมินที่ดินรายบล็อก โดยใช้ระวางแผนที่ UTM ในเขตอำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วาง อำเภอจอมทอง อำเภอดอยหล่อ และอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งมณฑิรา โหงอ่อน
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงานจัดทำรูปแปลงแผนที่บล็อกในระบบดิจิทัลเพื่อให้บริการทางอินเทอร์เน็ตพื้นที่อำเภออู่ทอง และเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งราตรี ศรีเกตุ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงานปั้นแบบ หล่อแบบ(ด้านหน้า) เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ ฯเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เลขเรียกP0019
ผู้แต่งปัญญา คำเคน
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องต้นทุนเหรียญกษาปณ์สำหรับการจำหน่ายจ่ายแลก
เลขเรียกp0011
ผู้แต่งลดาวรรณ แสงเมฆ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตามกฎ/ระเบียบของทางราชการ (ในฐานะผู้ควบคุม/กำกับ/ดูแล) ตลอดจนดำเนินการอนุมัติรายการขอเบิกผ่านระบบ GFMIS
เลขเรียกP0009
ผู้แต่งศานิตย์ โอฬารานนท์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตะลุยเที่ยวเขตทหาร
เลขเรียก915.23
ผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ย
สำนักพิมพ์สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องทรรศนียาคาร อาคารอนุรักษ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เลขเรียก930.26
ผู้แต่งสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. สถาปัตยกรร
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการกำหนดจุดค่าพิกัด (Register) ให้กับภาพราสเตอร์ โดยอ้างอิงค่าพิกัดจากข้อมูลแผนที่เวกเตอร์ที่มีค่าพิกัด ด้วยโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งสุรเชษฐ์ ขำสุข
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูลราคาตลาดเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการจัดทำตารางที่2 (ตารางจำแนกตามกลุ่มที่มีข้อมูลราคาตลาด)
เลขเรียกส574ท
ผู้แต่งสุภาพร กิณเรศ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการจัดทำรายงานความก้าวหน้าแผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลงในภูมิภาค
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งพรทิพพา นนทภา
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการจัดทำและเชื่อมโยงตารางข้อมูล ๑ ๒ ๓ ในโปรแกรม Excel
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งต่อศักดิ์ นิยะมาศ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน2. แบบประเมินตำแหน่ง
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการตรวจสอบการกำหนดราคาประเมินที่ดินรายแปลง
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งสมพร เฟื่องกฤษฎา
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินตำแหน่ง2. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการตรวจสอบผลการเปรียบเทียบหน่วยที่ดินในบัญชีกำหนดมูลค่าถนน (ตาราง๓) กับกลุ่มที่ดินที่มีราคาซื้อขายในตารางการวิเคราะห์ราคาที่ดินเป็นรายกลุ่ม (ตาราง๒)
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งนริสา ขาวดี
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนโยบายการใช้ที่ราชพัสดุเชิงสังคม
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งจินตนา กิจจำนงค์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการตรวจราชการด้านการเงินการคลัง ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งยุพา จิรสุขานนท์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการปฎิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งจำปี บุญส่ง
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน2. แบบประเมินตำแหน่ง
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการประเมินราคาที่ดินหมู่บ้านจัดสรรเกิดใหม่ระหว่างรอบบัญชี
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน2. แบบประเมินตำแหน่ง
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการแปลงแผนที่ดิจิทัลเป็นภาษา KML แสดงตำแหน่งและรูปแปลงที่ดิน
เลขเรียกp0002
ผู้แต่งสุธาวัลย์ หลงเจริญ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. นักประเมินราคาทรัพย์สิ
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการลดขั้นตอนการขอรังวัดตรวจสอบเขตเช่าที่ดินราชพัสดุ
เลขเรียกp0001
ผู้แต่งอราม สะอาด
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการเลือกใช้ระบบบ่งชี้อัตโนมัติ
เลขเรียก
ผู้แต่งอิชวุฒิ ฤทธาภัย
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางในการจัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความในอรรถคดีที่กรมธนารักษ์เป็นคู่ความในคดี
เลขเรียกP0012
ผู้แต่งนพดล ธรรมโม
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักกฎหมาย
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางปฎิบัติในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองในเรื่องความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เลขเรียกP0012
ผู้แต่งธนิต กฤษณะ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักกฎหมาย
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางพัฒนาการออกแบบอาคารสำนักงานให้เป็นอาคารประหยัดพลังงาน
เลขเรียกP0021
ผู้แต่งบุญชอบ วิเศษปรีชา
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุ
เลขเรียก
ผู้แต่งว่าที่รัอยตรี วาสิทธ์ นนทสิน
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบทบาทของอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน
เลขเรียก
ผู้แต่งวาสนา มั่งคั่ง
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. จัดประโยชน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประโยคฮิตภาษาอังกฤษ พูดง่าย ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
เลขเรียก426.953
ผู้แต่งดุจดาว บัวทอง
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์IG english
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัฑณ์สโมสรฟุตบอลสวาทแคท
เลขเรียก
ผู้แต่งนุศรา ทองหวั่น
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลอาคารชุดเพื่อนำไปใช้เป็นอาคารชุดเปรียบเทียบ
เลขเรียกp0001
ผู้แต่งกฤษกร คนซื่อ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่สงขลา
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานลำดับที่ 2 การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งสุภัทรา พร้อมลักษณ์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผักทำเงิน 1 ไร่ ได้เกินแสน
เลขเรียก641.012
ผู้แต่งอภิชาติ ศรีสอาด
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. เกษตรกร - - ไทย
สำนักพิมพ์นาคา
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผักสลัดเชิงการค้า
เลขเรียก641.987
ผู้แต่งนาคา
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. เกษตรกร - - ไทย
สำนักพิมพ์นาคา
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนงานการสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาที่ดินรายบล็อกโดยใช้ระวางแผนที่ UTM เขตพื้นที่อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา และอำเภอทุ่งช้าง
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งต่อศักดิ์ นิยะมาศ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง
เลขเรียกp0002
ผู้แต่งวิทวัส เลิศวิทยากุล
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. นักประเมินราคาทรัพย์สิน -- ปฎิบัติกา
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในเขตกรุงเทพมหานคร(พื้นที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี)
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งสุรเชษฐ์ ขำสุข
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนงานสำรวจข้อมูลและประเมินราคาที่ดินรายบล็อกโดยใช้แผนที่ระวางยูทีเอ็มในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๘ อำเภอ
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งเอื้องทิพย์ จงพัฒนะสินสุข
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินตำแหน่ง2. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนงานสำรวจข้อมูลและปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในเขตกรุงเทพมหานคร
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งจำปี บุญส่ง
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน2. แบบประเมินตำแหน่ง
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนงานสำรวจข้อมูลและปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (พื้นที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร)
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งนริสา ขาวดี
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน2. แบบประเมินตำแหน่ง
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนปฎิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียก351.205
ผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. การปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักพิมพ์สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์กองทุนการปฎิบัติที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เลขเรียก351.324
ผู้แต่งสำนักบริหารกองทุน
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. บริหาร -- กองทุ
สำนักพิมพ์สำนักบริหารกองทุน
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฝึกฟังและคิด สำหรับเด็กปฐมวัย
เลขเรียก371.002
ผู้แต่งวนมน สอนสมบุญ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. เด็ก - - การศึกษา
สำนักพิมพ์นิพนธ์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551
เลขเรียก351.264
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. พระราชบัญญัติ - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑ์ครุฑ
เลขเรียก069.55
ผู้แต่งธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. พิพิธภัณฑ์ - - ไทย
สำนักพิมพ์ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษพูดได้ชิลชิล
เลขเรียก425.034
ผู้แต่งเอ็มไอเอส
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การสนทนา
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมาตรฐานการกำหนดหน่วยที่ดินเพื่อการประเมินราคาที่ดินรายบล็อก
เลขเรียกp0002
ผู้แต่งยุพิน คำนึงเนตร
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. นักประเมินราคาทรัพย์สิน -- ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมาตรวัดการบริหารที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ
เลขเรียกp0001
ผู้แต่งวัฒนา เชาวสกู
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเมนูข้าวกล่องแสนอร่อย
เลขเรียก641.258
ผู้แต่งเซกิ มินามิ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. อาหาร
สำนักพิมพ์แม่บ้าน
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ
เลขเรียก351.026
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. กฎหมาย
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายสำหรับข้าราชการกรมศุลกากร
เลขเรียก351.953
ผู้แต่งกรมศุลกากร
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ไทย
สำนักพิมพ์กรมศุลกากร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๐)
เลขเรียก351.649
ผู้แต่งสำนักกฎหมายปกครอง คณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. กฎหมาย -- ละเมิ
สำนักพิมพ์สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกา เล่มที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๕๑ -๒๕๕๗)
เลขเรียก351.265
ผู้แต่งสำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. กฎหมาย -- ละเมิ
สำนักพิมพ์สำนักกฎหมายปกคอรง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบเผยแพร่ราาประเมินอสังหาริมทรัพย์
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งกรรณิการ์ นุชชมภู
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเท
สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบวิเคราะห์ความเหมาะสมและจัดลำดับความสำคัญโครงการคอมพิวเตอร์
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งนันทิวัน จันทบุรี
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน
สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยี
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบวิเคราะห์ความเหมาะสมและจัดลำดับความสำคัญโครงการคอมพิวเตอร์
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งนันทิวัน จันทบุรี
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบวิเคราะห์และวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์กรมธนารักษ์เพื่อนำมาปรับปรุงเว็บไซต์
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งประภัสสร เจริญรัตน์รวี
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยี กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร่างคำสั่งกระทรวงการคลังให้อำนาจกรมธนารักษ์พิจารณายุติการบังคับคดี
เลขเรียกP0012
ผู้แต่งรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักกฎหมาย
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๒
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งอรุณชัย ภัทรานนท์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่ถูกบุกรุกโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.....
เลขเรียกP0012
ผู้แต่งธีรพงค์ สุขช่วย
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักกฎหมาย
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์จตุโชคการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธีการตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐที่ทับซ้อนอยู่ในพื้นที่ที่จะประเมินราคาที่ดินรายแปลง
เลขเรียกP0002
ผู้แต่งเสาวรีย์ คำประคอง
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ -๒๕๕๘
เลขเรียก352.165
ผู้แต่งสภานิติบัญญัติ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์สภานิติบัญญัติ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องส่วนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยี
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งกรรณิการ์ นุชชมภู
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสวนสวรรค์ของชาวกรุง
เลขเรียก712.5
ผู้แต่งสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. สวนสาธารณะ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสารคดีชีวประวัติ อรุณ ทัพพะรังสี
เลขเรียก920.71
ผู้แต่งอรุณ ทัพพะรังสี
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ฤทธิศรีการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสารคดีชีวประวัติ อาจารย์ป๋วย บิดาแห่งทรัพยากรมนุษย์ของไทย
เลขเรียก920.71
ผู้แต่งธงชัย สันติวงษ์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ - - อาจารย์ป๋ว
สำนักพิมพ์เจ. ฟิล์ม โปรเซส
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุรักษ์พระโกศทองน้อยที่จัดสร้างในสมัยรัชกาลที่๕ด้วยวิธีการปรับแต่งแผ่นทองคำสลัก-ดุนลวดลาย (จำนวน๒๕แผ่น)
เลขเรียกP0018
ผู้แต่งบุรยา ศราภัยวานิช
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องออกแบบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
เลขเรียกP0021
ผู้แต่งบุญชอบ วิเศษปรีชา
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. ๓ ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
เลขเรียกP0021
ผู้แต่งธนวัฒน์ สุขสวัสดิ์
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอาเซียน ไทย และ มหาอำนาจในยุคแห่งการปฏิรูป
เลขเรียก990.216
ผู้แต่งประภัสสร์ เทพชาตรี
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 11   การแสดงผล  กรมธนารักษ์&lang=TH&page=1&perpage=20 "> กรมธนารักษ์&lang=TH&page=1&perpage=50 "> กรมธนารักษ์&lang=TH&page=1&perpage=100 ">