Main Back

Search 9749545729 Resualt 3 Items

Titleคู่มือการบริการของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประเชาชน ปี พ.ศ. 2546
CallNumber352.059
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Location9749545729
Subject1. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย2. ข้าราชการ - - การทำงาน,3. ข้าราชการ - - การบริหาร
Publishสิรบุตรการพิมพ์
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleคู่มือการบริการของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
CallNumber352.059
Authorสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
Location9749545729
Subject1. ข้าราชการ - - การทำงาน2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย,3. ข้าราชการ - - การบริหาร
Publishสิรบุตรการพิมพ์
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleคู่มือการบริหารของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ปี พ.ศ. 2546
CallNumber658.31
Authorสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
Location9749545729
Subject1. บริการสาธารณะ2. ระเบียบปฏิบัติราชการ
Publishสิรบุตรการพิมพ์
YearOfPrint2546
result 1 items.