กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9786162602214 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายที่ดิน ทรัพย์และทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และ บรรพ 4 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2559)
เลขเรียก346.044
ผู้แต่งคณะวิชาการ The Justice Group
เลขมาตรฐานสากล9786162602214
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ทีดิ2. กฎหมาย - - ทีราชพัสด
สำนักพิมพ์พิมพ์อักกษร
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม