กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรมธนารักษ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 64 รายชื่อ

ชื่อเรื่องSecuritization
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งอำนวย ปรีมนวงศ์
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ราชการและอาคารพักอาศัยของกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท บริเวณคันกั้นน้ำชลประทาน- เขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งจันทร์เพ็ญ ศรีวิทูรย์
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาบทบาทและภารกิจใหม่ของธนารักษ์พื้นที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์-งานประเมินราคาที่ดินรายแปลงและอาคารชุดศึกษาเฉพาะกรณีที่ดินราชพัสดุจังหวัดชลบุรี
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งจันทร์เพ็ญ ศรีวิฑูรย์
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรมธนารักษ์บริหารทรัพย์สิน เพื่อแผ่นดินและประชา
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดกรอบวัตถุประสงค์ในการบริหารที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งอำนวย ปรีมนวงศ์
หัวเรื่องผลงานทางวิชาการ - - ผลงานหมายเลข 2 , การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชช.)
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดนโยบายและแนวปฎิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมธนารักษ์ ภายใต้พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๔๙
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งพรชัย ควรประเสริฐ
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งเฉวียง จินาพันธ์
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการคำนวณมูลค่าโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุโรงแรมชายทะเล
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งอรุณชัย ภัทรานนท์
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฎิบัติราชการกรมธนารักษ์
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งชูชีพ จิตร์อำไพ
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือโครงการบ้านมั่นคงในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกp0002
ผู้แต่งพิทักษ์ ดิเรกสุนทร
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือแนวทางปฎิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกp0001
ผู้แต่งณรงค์ ราบเรียบ
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำโครงการพิพิธบางลำพู (ศูนย์การเรียนรู้กรมธนารักษ์แะห้องสมุดชุมชน)
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งเมทินี แก้วมานพ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.579 สป.599 สป.601และสป.606 จังหวัดสมุทรปราการ ผลงานของนายดำรงกูล พิชัยพลากร ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งดำรงกูล พิชัยพลากร
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ขก.103 จังหวัดขอนแก่น
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งวิสิฐ กิตตพยุง
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อทำเหมืองแร่หินทราย กรณีศึกษาที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.1873 จังหวัดนครราชสีมา
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งวิสิฐ กิตติพยุง
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินเชิงอนุรักษ์
เลขเรียกp0002
ผู้แต่งวชารี เจริญสัมฤทธิ์
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งนฤภร มุขแจ้ง
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำที่ราชพัสดุสนับสนุนนโยบายรัฐบาล (นโยบายโฉนดชุมชน)
เลขเรียกp0001
ผู้แต่งวัฒนา เชาวสกู
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มาใช้กับโรงกษาปณ์
เลขเรียกPO017
ผู้แต่งวรรณา ยินดียั่งยืน
หัวเรื่องนักวิชาการกษาปณ์ - - เชี่ยวชาญ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ชนิดราคา 10 บาท ออกใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทย : ศึกษากรณีผลกระทบจากการยกเลิกการใช้เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ชนิดราคา 10 บาท
เลขเรียกเอกสาร 332.4
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องเหรียญกษาปณ์ - - ไทย , เงินตรา - - ไทย
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารการจัดงานนิทรรศการโอกาสสำคัญของกรมธนารักษ์
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งเมทินี แก้วมานพ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของกรมธนารักษ์
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งยุพา จิรสุขานนท์
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารเงินทุนหมุนเวียน การผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ
เลขเรียกp0011
ผู้แต่งลดาวรรณ แสงเมฆ
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการที่ราชพัสดุแบบบูรณาการ
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งจินตนา กิจจำนงค์
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้เช่าที่ดินและผู้ค้าขายในที่ราชพัสดุบริเวณตลาดใหม่ดอนเมือง แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
เลขเรียกp0001
ผู้แต่งวัฒนา เชาวสกู
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนสามัญ (อ.ก.พ.กรม) กรมธนารักษ์
เลขเรียกPO006
ผู้แต่งชีรกัญญา หวังเจริญรุ่ง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับเทคนิคการผลิตแม่แบบเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่ (New series)
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งพุทธชาติ อรุณเวช
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการที่ราชพัสดุด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ MIS และ GIS)
เลขเรียกp0001
ผู้แต่งสมชาย ชิโนดม
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกรมธนารักษ์สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งนฤภร มุขแจ้ง
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุกับปัญหาความขัดแย้งด้านกรรมสิทธิ์
เลขเรียกp0001
ผู้แต่งวัฒนา เชาวสกู
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุโดยให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ กรณีแปลงโรงภาษีร้อยชักสาม
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งณรงค์ ราบเรียบ
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในเขตโบราณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งเฉวียง จินาพันธ์
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุในเขตเพลิงไหม้
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งวัฒนะ นาคทองแก้ว
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพโรงกษาปณ์ด้วยระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)
เลขเรียกPO017
ผู้แต่งวรรณา ยินดียั่งยืน
หัวเรื่องนักวิชาการกษาปณ์ - - เชี่ยวชาญ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรม (Application) สำหรับรองรับการสั่งซื้อเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ ณ จุดจำหน่ายผ่าน Mobile Device
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งสุทธิพงศ์ อุทิศ
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของกรมธนารักษ์
เลขเรียกPO006
ผู้แต่งชีรกัญญา หวังเจริญรุ่ง
หัวเรื่องเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบนับบรรจุและระบบลำเลียงเหรียญสำหรับงานผลิตเหรียญกษาปณ์ชนิดหมุนเวียน ผลงานของนายสันติ จันทร์แสงศรี ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกษาปณ์ (นักวิชาการกษาปณ์ 9 ชช.)
เลขเรียก
ผู้แต่งสันติ จันทร์แสงศรี
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
เลขเรียกp0002
ผู้แต่งวชารี เจริญสัมฤทธิ์
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งอำนวย ปรีมนวงศ์
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน. , การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรมPV Survey ของเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินในด้านการติดต่อสื่อสารด้วยChatting Message
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งกรรณิการ์ นุชชมภู
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุในการจัดให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สบ.325 (บางส่วน) ตำบลมิตรภาพ อำเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เลขเรียกp0001
ผู้แต่งวัฒนา เชาวสกู
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์พระโกศทองใหญ่ที่จัดสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งพุทธชาติ อรุณเวช
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Master Plan) ปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ กรมธนารักษ์
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งพรชัย ควรประเสริฐ
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือติดต่อราชการกรมธนารักษ์ 2561
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยา ข้าราชการกรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งพิทักษ์ ดิเรกสุนทร
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์เพื่อบริการประชาชนด้านเหรียญ
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งประภัสสร เจริญรัตน์รวี
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ต้นแบบ (Smart Office) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ กรมธนารักษ์
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งพรชัย ควรประเสริฐ
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องต้นทุนเหรียญกษาปณ์สำหรับการจำหน่ายจ่ายแลก
เลขเรียกp0011
ผู้แต่งลดาวรรณ แสงเมฆ
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทิศทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กับการบริหารที่ราชพัสดุแนวใหม่
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งสมชาย ชิโนดม
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชช. , ผลงานทางวิชาการ , ผลงานเอกสารหมายเลข 1 , ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนโยบายการใช้ที่ราชพัสดุเชิงสังคม
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งจินตนา กิจจำนงค์
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการตรวจราชการด้านการเงินการคลัง ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งยุพา จิรสุขานนท์
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
เลขเรียกPO017
ผู้แต่งวรรณา ยินดียั่งยืน
หัวเรื่องนักวิชาการกษาปณ์ - - เชี่ยวชาญ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานที่เสนอให้ประเมินในตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม 8 ว. ของ นางพุทธชาติ อรุณเวช
เลขเรียก
ผู้แต่งพุทธชาติ อรุณเวช
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานลำดับที่ 2 การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งสุภัทรา พร้อมลักษณ์
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานลำดับที่ 3 ปัญหาการบริหารงานของสำนักงานธนารักษ์จังหวัด ผลงานของ นายกำธร ทองเนตร ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน 9 ชช.
เลขเรียก
ผู้แต่งนายกำธร ทองเนตร
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานหมายเลข 1 เรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ ผลงานของ นายกฤษฎา ปาณีกิจ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน 9 ชช.
เลขเรียก346.04
ผู้แต่งกฤษฎา ปาณีนิจ
หัวเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
เลขเรียก346.04
ผู้แต่งธีรธร แช่มสนิท
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมาตรวัดการบริหารที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ
เลขเรียกp0001
ผู้แต่งวัฒนา เชาวสกู
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบวิเคราะห์ความเหมาะสมและจัดลำดับความสำคัญโครงการคอมพิวเตอร์
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งนันทิวัน จันทบุรี
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๒
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งอรุณชัย ภัทรานนท์
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 กรมธนารักษ์
เลขเรียกรายงานประจำปี 346.043
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องกรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี , กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง , ที่ราชพัสดุ , เงินตราไทย , ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวารสาร กรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องส่วนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยี
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งกรรณิการ์ นุชชมภู
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม