Main Back

Search คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ Resualt 2 Items

Titleคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา เรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
CallNumber347
Authorสำนักงาน ก.พ.
Subjectบริการสาธารณะ. , ระเบียบปฏิบัติราชการ. , ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย.
Publishคณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
YearOfPrint2541
result 1 items.
Titleคู่มือสำหรับประชาชนในการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
CallNumber347
Authorสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
Subjectเอกสารวิชาการปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ. , ระเบียบปฏิบัติราชการ. , การร้องเรียน.
Publishคณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
YearOfPrint2541
result 1 items.