Main Back

Search คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ Resualt 3 Items

Titleพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542
CallNumber342.085
Authorคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
Subjectรัฐธรรมนูญ - - ไทย. , สิทธิมนุษยชน. , คณะกรรมการการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
Publishคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleรัฐธรรมนูญฉบับเจตนารมณ์ประชาชน
CallNumber
Authorคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
Subject
Publishคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
YearOfPrint
result 1 items.
Titleรายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดการตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามปฎิณาญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษบชน
CallNumber323.4
Authorวิชัย ศรีรัตน์
Subject
Publishคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
YearOfPrint2556
result 1 items.