กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542
เลขเรียก342.085
ผู้แต่งคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
หัวเรื่องรัฐธรรมนูญ - - ไทย. , สิทธิมนุษยชน. , คณะกรรมการการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับเจตนารมณ์ประชาชน
เลขเรียก
ผู้แต่งคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดการตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามปฎิณาญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษบชน
เลขเรียก323.4
ผู้แต่งวิชัย ศรีรัตน์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม