กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย พบจำนวนทั้งสิ้น 45 รายชื่อ

ชื่อเรื่องTISI ANNUAL REPORT 2007
เลขเรียก
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรมการศาสนา
เลขเรียก
ผู้แต่งสด แดงเอียด
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกัลยาณิวัฒนาคารวาลัย องค์อุปถัมภ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
เลขเรียก923.2
ผู้แต่งปรีชา กันธิยะ
หัวเรื่องวัฒนธรรมไทย.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เลขเรียก791.45
ผู้แต่งสำนักงานเลขานุกรม กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องโทรทัศน์ -- การผลิตและการกำกับรายการ. , การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2556
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องข้าราชการพลเรีอน - - ไทย. , ข้าราชการพลเรือน.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชากรพลเรือนดีเด่นประจำปี 2548
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องราชการพลเรือน. , ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความเข้าใจ เรื่อง ที่ราชพัสดุ
เลขเรียก346.04
ผู้แต่งสัคค์ รัตนสาตร์
หัวเรื่องที่ดินรัฐ - - ไทย. , ที่ราชพัสดุ. , ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 5 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การจัดทำแผนประคองกิจการภายในองค์กร
เลขเรียก616.203
ผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข
หัวเรื่องไข้หวัดใหญ่.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือชาวบ้านการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากคลื่นสึนามิ
เลขเรียก363.34
ผู้แต่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่องสึนามิ. , คลื่นยักษ์. , ภัยพิบัติ.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมความพร้อมรับภัยจากคลื่นสึนามิของชุมชน
เลขเรียก363.34
ผู้แต่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่องสึนามิ. , คลื่นยักษ์. , ภัยพิบัติ.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และบทสวดมนต์ไหว้พระ ส่งเสริมประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ฉบับกรมการศาสนา
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องวันสำคัญทางศาสนา. , การปฏิบัติธรรม.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือสำหรับการฝึกอบรม เพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
เลขเรียก305.4
ผู้แต่งนาถฤดี เด่นดวง
หัวเรื่องสตรี - - ไทย.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุการสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขเรียก294.382
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทวงวัฒธรรม
หัวเรื่องพระไตรปิฏก.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจากอดีตยิ่งใหญ่ สู่อนาคตที่ท้าทาย หนังสือที่ระลึก สกศ. ครบรอบ 54 ปี 14 กุมภาพันธ์ 2556
เลขเรียก379.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
หัวเรื่องสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา - - ประวัติ. , การศึกษาไทย - - ประวัติ.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชีวิตไทย ชุด บรรพบุรุษของเรา
เลขเรียก390.09
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องวัฒนธรรมไทย (ภาคกลาง). , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม- -ไทย (ภาคกลาง). , ไทย (ภาคกลาง)- -ความเป็นอยู่และประเพณี.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องชีวิตไทย ชุด บูชาพญาแถน
เลขเรียก390.09
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ). , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม- -ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ). , ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)- -ความเป็นอยู่และประเพณี.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องชีวิตไทย ชุด สมบัติตายาย
เลขเรียก390.09
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องวัฒนธรรไทย(ภาคใต้). , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม- -ไทย (ภาคใต้). , ไทย (ภาคใต้)- -ความเป็นอยู่และประเพณี.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องชีวิตไทย ชุด ฮีตฮอยเฮา
เลขเรียก390.09
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องไทย (ภาคเหนือ)- -ความเป็นอยู่และประเพณี.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องตามรอยพระยุคลบาทด้วย ทศพิธราชธรรม
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องทศพิธราชธรรม. , ธรรมเทศนา.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทรงเป็นบิดาแห่งการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขเรียก333.91
ผู้แต่งสุวิทย์ คุณกิตติ
หัวเรื่องพระราชดำรัส. , ทรัพยกรธรรมชาติ - - การอนุรักษ์.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (1) {34} ต้นน้ำลำธาร {34}
เลขเรียก333.91
ผู้แต่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่องการอนุรักษ์น้ำ.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
เลขเรียก930.1
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องไทย - - โบราณสถาน.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติและผลงานเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2552
เลขเรียก926.3
ผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวเรื่องเกษตรกรดีเด่น- -ชีวประวัติ. , เกษตรกร- -ชีวประวัติ.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนบริหารงานที่ดินแม่บท ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2540 - 2544
เลขเรียก333.731
ผู้แต่งกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่องกรมที่ดิน - - การบริหาร. , แผนบริหารงานที่ดี. , ที่ดิน.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2556
เลขเรียก294.37
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทวงวัฒธรรม
หัวเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนา. , จริยศาสตร์. , จริยธรรม.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน ตอน ว่าด้วยพระวินัย
เลขเรียก294.382
ผู้แต่งกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องพระไตรปิฎก.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 6 เล่ม
ชื่อเรื่องพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน ตอน ว่าด้วยพระสูตร
เลขเรียก294.382
ผู้แต่งกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องพระไตรปิฎก.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 6 เล่ม
ชื่อเรื่องพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน ตอน ว่าด้วยพระอภิธรรม
เลขเรียก294.382
ผู้แต่งกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องพระไตรปิฎก.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 6 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบรมราชูปถัมภ์กิจการศาสนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- -- พระราชกรณียกิจ. , พุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์. , ศาสนาอิสลาม. , คริสต์ศาสนา. , ศาสนาพราหมณ์. , ศาสนาซิกต์.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับศาสนาและศีลธรรม
เลขเรียกอ 895.915
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องพระบรมราโชวาท , พระราชดำรัส
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
เลขเรียก333
ผู้แต่งสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง
หัวเรื่องกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
เลขเรียก344.063635
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร
หัวเรื่องอาคาร - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ , อาคาร - - การควบคุม , พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร , กฎหมายก่อสร้าง
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระอารามหลวง เล่ม 1
เลขเรียก
ผู้แต่งสด แดงเอียด
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระอารามหลวง เล่ม 2
เลขเรียก
ผู้แต่งสด แดงเอียด
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเมืองไม้ดอกไม้ประดับ
เลขเรียก635.9
ผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร
หัวเรื่องไม้ดอก. , ไม้ประดับ. , ดอกไม้.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไม้กฤษณา
เลขเรียก634.97367
ผู้แต่งสำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้
หัวเรื่องไม้กฤษณา. , กฤษณา (ไม้หอม) -- ไทย. , กฤษณา (ไม้หอม) - - การปลูก.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
หัวเรื่องรายงานประจำปี 2550. , สำนักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หัวเรื่องรายงานประจำปี 2550. , กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องรายงานประจำปี 255 , , สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ- -รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่องรายงานประจำปี 255 , , สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 กรมการศาสนา
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทวงวัฒธรรม
หัวเรื่องกรมการศาสนา - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 กรมการศาสนา
เลขเรียก205
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทวงวัฒธรรม
หัวเรื่องกรมการศาสนา - - รายงานประจำปี. , ศาสนาพุทธ.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 กรมการศาสนา
เลขเรียก205
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทวงวัฒธรรม
หัวเรื่องกรมการศาสนา - - รายงานประจำปี. , ศาสนาพุทธ.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2554
เลขเรียกสร 351.2
ผู้แต่งคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่องวันข้าราชการพลเรือน. , ข้าราชการพลเรือน. , ระบบราชการ.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่ององค์ความรู้ มติ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 2551
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม