Main Back

Search ประชาชน Resualt 25 Items

Titleกฎหมาย ระเบียบ มติคณะกรรมการ ว่าด้วย คณะกรรมการกฤษฏีกา
CallNumber346.826
Authorครอบครัว จันทรสมบูรณ์
Subject
Publishประชาชน
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleกฎหมายระเบียบคณะรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา
CallNumber354.593
Authorสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
Subjectกฎหมาย - - ระเบียบคณะรัฐมนตรี.
Publishประชาชน
YearOfPrint2530
result 1 items.
Titleกฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
CallNumber347.012
Authorชาญชัย แสวงศักดิ์
Subjectศาล. , เขตอำนาจศาล. , สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.
Publishประชาชน
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleกระทรวงมหาดไทย
CallNumber307
Authorกระทรวงมหาดไทย
Subjectกระทรวงมหาดไทย.
Publishประชาชน
YearOfPrint2522
result 1 items.
Titleคู่มือการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญฉบับล่าสุด
CallNumber352.63
Authorสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
Subjectการบริหารงานบุคคล. , ข้าราชการพลเรือน - - การคัดเลือกและสรรหา.
Publishประชาชน
YearOfPrint
result 1 items.
Titleแนวทางการจัดการโบราณสถานในบัญชี มรดกทางวัฒนธรรมของโลก
CallNumber720.95
Authorสมคิด โชติกวณิชย์
Subjectโบราณสถาน. , ไทย - - โบราณสถาน - - การอนุรักษ์และบำรุงรักษา.
Publishประชาชน
YearOfPrint2538
result 1 items.
Titleบันทึกประวัติ ข้าราชการพลเรือน และ ก.พ.
CallNumber352.63
Authorประวีณ ณ นคร
Subjectราชการพลเรือน - - ไทย - - ประวัติ. , ระบบราชการ.
Publishประชาชน
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาการเกษตรไทย
CallNumber354.59
Authorกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Subjectภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , การพัฒนาการเกษตร ไทย. , การเกษตร.
Publishประชาชน
YearOfPrint2539
result 1 items.
Titleพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับระบบข้าราชการพลเรือน
CallNumber959.304
Authorสำนักงาน ก.พ.
Subjectปกเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ. , ระบบราชการ - - ไทย.
Publishประชาชน
YearOfPrint2536
result 1 items.
Titleพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504...
CallNumber344
Author
กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
Subjectทรัพย์สินทางวัฒนธรรม.
Publishประชาชน
YearOfPrint2538
result 1 items.
Titleพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551)
CallNumber345.528
Authorสำนักงานศาลปกครอง
Subject
Publishประชาชน
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่3) พ.ศ.2548)
CallNumber345.528
Authorมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
Subject
Publishประชาชน
YearOfPrintม.ป.ป.
result 1 items.
Titleพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
CallNumber342.06
Authorสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง
Subjectศาลปกครอง - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishประชาชน
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 33 พุทธศักราช 2552
CallNumber923.1
Authorมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
Subjectภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ. , ไทย- -กษัตริย์และผู้ครองนคร.
Publishประชาชน
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleรวมกฎหมายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมทั้งกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
CallNumber342.088
Authorสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง
Subjectละเมิด. , กฎหมายปกครอง. , พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่. , พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ.
Publishประชาชน
YearOfPrint
result 1 items.
Titleรายงานสรุปข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการ {34}เสริมสร้างจริยธรรม : รวมพลังสร้างชุมชนเข้มแข็งป้องกันทุจริต{34} จังหวัดนราธิวาส
CallNumber307.14
Authorสำนักงาน ก.พ.
Subjectการพัฒนาชุมชน.
Publishประชาชน
YearOfPrint2546
result 1 items.
Titleศาลปกครอง : ความเห็นทางวิชาการ
CallNumber342.066
Authorสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
Subjectศาลปกครอง.
Publishประชาชน
YearOfPrint
result 1 items.
Titleสารบัญหนังสือเวียนคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน (พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2525)
CallNumber351.593
Authorสำนักงาน ก.พ.
Subjectหนังสือเวียนคณะรัฐมนตรี.
Publishประชาชน
YearOfPrint2533
result 1 items.
Titleเสริมสร้างจริยธรรม : รวมพลังสร้างชุมชนเข้มแข็งป้องกันทุจริต
CallNumber307.14
Authorสำนักงาน ก.พ.
Subjectการพัฒนาชุมชน.
Publishประชาชน
YearOfPrint2546
result 1 items.
Titleหลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 2
CallNumber342.06
Authorสำนักงานศาลปกครอง
Subjectศาลปกครอง. , กฎหมายปกครอง - - คดีและการสู้คดี. , การบริหารรัฐกิจ.
Publishประชาชน
YearOfPrint2552
result 2 items.
Titleหลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 2
CallNumber342.06
Authorสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
Subjectศาลปกครอง. , กฎหมายปกครอง- -คดีและการสู้คดี.
Publishประชาชน
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleหลักการบริหารเบื้องต้น
CallNumber658
Authorสำนักงาน ก.พ.
Subjectการบริหาร.
Publishประชาชน
YearOfPrint2535
result 1 items.
Titleอาหารเสริมสมองนักบริหาร
CallNumber352.6
Authorทิพาวดี เมฆสวรรค์
Subjectการปฎิรูปราชการพลเรือน. , ระบบราชการ - การบริหาร. , การบริหารข้าราชการพลเรือน.
Publishประชาชน
YearOfPrint2543
result 1 items.
Titleอาหารเสริมสมองนักบริหาร เล่ม 2
CallNumber658.40
Authorชมรมนักบริหารข้าราชการพลเรือน
Subjectการบริหารรัฐกิจ. , ระบบราชการ - ไทย.
Publishประชาชน
YearOfPrint2544
result 2 items.
Titleฮอทไลน์ สายเอดส์
CallNumber616.9
Authorอรอนงค์ อินทรจิตร
Subjectโรคเอดส์.
Publishประชาชน
YearOfPrint2543
result 2 items.