กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ประชาชน พบจำนวนทั้งสิ้น 25 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมาย ระเบียบ มติคณะกรรมการ ว่าด้วย คณะกรรมการกฤษฏีกา
เลขเรียก346.826
ผู้แต่งครอบครัว จันทรสมบูรณ์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายระเบียบคณะรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องกฎหมาย - - ระเบียบคณะรัฐมนตรี.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
เลขเรียก347.012
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องศาล. , เขตอำนาจศาล. , สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระทรวงมหาดไทย
เลขเรียก307
ผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่องกระทรวงมหาดไทย.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2522
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญฉบับล่าสุด
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการบริหารงานบุคคล. , ข้าราชการพลเรือน - - การคัดเลือกและสรรหา.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดการโบราณสถานในบัญชี มรดกทางวัฒนธรรมของโลก
เลขเรียก720.95
ผู้แต่งสมคิด โชติกวณิชย์
หัวเรื่องโบราณสถาน. , ไทย - - โบราณสถาน - - การอนุรักษ์และบำรุงรักษา.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกประวัติ ข้าราชการพลเรือน และ ก.พ.
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งประวีณ ณ นคร
หัวเรื่องราชการพลเรือน - - ไทย - - ประวัติ. , ระบบราชการ.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาการเกษตรไทย
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , การพัฒนาการเกษตร ไทย. , การเกษตร.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับระบบข้าราชการพลเรือน
เลขเรียก959.304
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องปกเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ. , ระบบราชการ - - ไทย.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504...
เลขเรียก344
ผู้แต่ง
กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องทรัพย์สินทางวัฒนธรรม.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551)
เลขเรียก345.528
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่3) พ.ศ.2548)
เลขเรียก345.528
ผู้แต่งมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องศาลปกครอง - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 33 พุทธศักราช 2552
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ. , ไทย- -กษัตริย์และผู้ครองนคร.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมทั้งกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เลขเรียก342.088
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องละเมิด. , กฎหมายปกครอง. , พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่. , พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการ {34}เสริมสร้างจริยธรรม : รวมพลังสร้างชุมชนเข้มแข็งป้องกันทุจริต{34} จังหวัดนราธิวาส
เลขเรียก307.14
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการพัฒนาชุมชน.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศาลปกครอง : ความเห็นทางวิชาการ
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องศาลปกครอง.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสารบัญหนังสือเวียนคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน (พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2525)
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องหนังสือเวียนคณะรัฐมนตรี.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเสริมสร้างจริยธรรม : รวมพลังสร้างชุมชนเข้มแข็งป้องกันทุจริต
เลขเรียก307.14
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการพัฒนาชุมชน.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 2
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องศาลปกครอง. , กฎหมายปกครอง - - คดีและการสู้คดี. , การบริหารรัฐกิจ.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 2
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องศาลปกครอง. , กฎหมายปกครอง- -คดีและการสู้คดี.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักการบริหารเบื้องต้น
เลขเรียก658
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการบริหาร.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอาหารเสริมสมองนักบริหาร
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งทิพาวดี เมฆสวรรค์
หัวเรื่องการปฎิรูปราชการพลเรือน. , ระบบราชการ - การบริหาร. , การบริหารข้าราชการพลเรือน.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอาหารเสริมสมองนักบริหาร เล่ม 2
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งชมรมนักบริหารข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่องการบริหารรัฐกิจ. , ระบบราชการ - ไทย.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องฮอทไลน์ สายเอดส์
เลขเรียก616.9
ผู้แต่งอรอนงค์ อินทรจิตร
หัวเรื่องโรคเอดส์.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 2 เล่ม