กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พิมพ์ดี พบจำนวนทั้งสิ้น 28 รายชื่อ

ชื่อเรื่องBSC และ KPI เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน:Planning, Implementation, Evaluation and Standardization
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งวัฒนา พัฒนพงศ์
หัวเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธ์. , ประสิทธิผลองค์การ.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องGuidebook for Health and wellness
เลขเรียก613
ผู้แต่งหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย
หัวเรื่องสุขภาพ.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSmart Tips
เลขเรียก004.16
ผู้แต่งทีมบรรณาธิการนิตยสาร Computer.Today
หัวเรื่องคอมพิวเตอร์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSMEs Vision
เลขเรียก336.2
ผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หัวเรื่องภาษีการค้า. , การวางแผนการค้า.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระบี่ ขอบฟ้าอันดามัน
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งกลิ่น คงเหมือนเพชร
หัวเรื่องกระบี่ - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว. , กระบี่- -ความเป็นอยู่และประเพณี.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการคนเก่ง
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งอีริคสัน
หัวเรื่องการบริหารงานบุคคล.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคัมภีร์ Photoshop CS 3
เลขเรียก006.78
ผู้แต่งวงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์
หัวเรื่องอโดบีโฟโตช็อบ. , คอมพิวเตอร์กราฟฟิก. , การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน
เลขเรียก346.09
ผู้แต่งเสาวนีย์ อัศวโรจน์
หัวเรื่องตั๋วเงิน- -ไทย. , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์- -ตั๋วเงิน.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ : การรณรงค์การใช้เข็มขัดนิรภัย และหมวกนิรภัย
เลขเรียก629.2
ผู้แต่งฝ่ายส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งกองสวัสดิภาพการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก
หัวเรื่องเข็มขัดนิรภัย. , หมวกนิรภัย. , ความปลอดภัยในท้องถนน.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตำนานอียิปต์โบราณ ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก398.2
ผู้แต่งชลิตดา
หัวเรื่องเทพนิยาย.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทักษะสำคัญกว่าความรู้
เลขเรียก658.935
ผู้แต่งสม สุจีรา
หัวเรื่องทักษะทางการคิด.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการเป็นวิทยากรที่ประสบความสำเร็จ
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสมชาติ กิจยรรยง
หัวเรื่องการฝึกอบรม.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
เลขเรียก372.41
ผู้แต่งสมุทร เซ็นเชาวนิช
หัวเรื่องการอ่าน. , ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเป็นหนี้จะแก้ไขชีวิตอย่างไร
เลขเรียก332.024
ผู้แต่งปิติชัย พงษ์วานิชอนันต์
หัวเรื่องหนี้. , การชำระหนี้.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเปลวไฟกลางสายธาร
เลขเรียก294.536
ผู้แต่งวสันต์ พร้อมมิตรญาติ
หัวเรื่องธรรมมะ.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพลังมหัศจรรย์ในน้ำผักผลไม้
เลขเรียก613.2
ผู้แต่งสรจักร ศิริบริรักษ์
หัวเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ. , น้ำผัก - - แง่สุขภาพ. , น้ำผลไม้ - - แง่สุขภาพ.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิศเจริญ : อัลบั้มภาพและอมตธรรมแห่งสองศรีพระศาสนา
เลขเรียก704.9
ผู้แต่งธีรภาพ โลหิตกุล
หัวเรื่องปัญญานันทะภิกขุ, 2454-2550. , พุทธทาสภิกขุ.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องมหัศจรรย์น้ำมันหอมระเหย
เลขเรียก615.321
ผู้แต่งอรชร เอกภาพสากล
หัวเรื่องน้ำมันหอมระเหย. , น้ำมันหอมระเหย - - การใช้รักษา.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมระเบียบคำสั่งกรมที่ดิน เกี่ยวกับ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในเขตป่าไม้ประมวลข้อเสนอและมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าไม้ชายเลน
เลขเรียก333.06
ผู้แต่งกรมที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวเรื่องกรมที่ดิน- -การบริหาร.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษาการเรียนการสอน : สาขาวิชาสังคมศาสตร์
เลขเรียก378.17
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
หัวเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้ - - วิจัย.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา : กรณีศึกษานิวซีแลนด์
เลขเรียก371.2693
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
หัวเรื่องการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ
เลขเรียก333.33
ผู้แต่งอนุชา กุลวิสุทธิ์
หัวเรื่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องวิมานเมฆา
เลขเรียก
ผู้แต่งณารา
หัวเรื่องวรรณกรรม - - ไทย.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องศรีวิชัยกับพระแก้วมรกต
เลขเรียก294.34
ผู้แต่งชำนาญ สัจจะโชติ
หัวเรื่องพระพุทธรูป.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปะการบริหารจัดการ
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งเดอ วิตา
หัวเรื่องการบริหาร. , การจัดการธุรกิจ.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมบัติปัตตานี 2557
เลขเรียก959.3972
ผู้แต่งเอนก นาวิกมูล
หัวเรื่องปัตตานี -- ประวัติศาสตร์. , ปัตตานี -- โบราณสถาน. , โบราณวัตถุ -- ปัตตานี. , ชาวไทยมุสลิม -- ความเป็นอยู่และประเพณี.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสารานุกรมพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรอบ 60 ปี แห่งการครองราชย์
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา , 2470 - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหยกใสร่ายคำ
เลขเรียก895.11
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
หัวเรื่องบทกวีนิพนธ์- -จีน. , กวีนิพนธ์จีน - - แปลเป็นภาษาไทย.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม