กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ พบจำนวนทั้งสิ้น 12 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการ : รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government)
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
หัวเรื่องการปฏิรูประบบราชการ - - ไทย.
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องมนตราสั่นสะเทือน
เลขเรียก158
ผู้แต่งวิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์
หัวเรื่องความสำเร็จ.
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมหัศจรรย์แห่งควอนตัมกับพลังจิตใต้สำนึก
เลขเรียก153.8
ผู้แต่งวิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์
หัวเรื่องความสำเร็จ.
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบมาตรฐาน 1102 : ระบบการสื่อสาร
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องระบบมาตรฐาน 110 ,
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบมาตรฐาน 1103 : ระบบการตัดสินใจ
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องระบบมาตรฐาน 110 ,
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบมาตรฐาน 1104 : ระบบการพัฒนาบุคลากร
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องระบบมาตรฐาน 110 ,
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบมาตรฐาน 1105 : ระบบการตรวจสอบถ่วงดุล
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องระบบมาตรฐาน 110 ,
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบมาตรฐาน 1106 : ระบบการมีส่วนร่วม
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องระบบมาตรฐาน 110 ,
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบมาตรฐาน 1108 : ระบบการประเมินผล
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องระบบมาตรฐาน 110 ,
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบมาตรฐาน 1109 : ระบบการคาดคะเนและแก้ไขวิกฤต
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องระบบมาตรฐาน 110 ,
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบมาตรฐาน 1110 : ระบบวัฒนธรรมและจริยาวิชาชีพ
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องระบบมาตรฐาน 1110.
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบมาตรฐาน 2101 : ระบบมาตรฐานสัมฤทธิ์ผลของการปฏิบัติงาน
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องระบบมาตรฐาน 210 ,
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม