กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบจำนวนทั้งสิ้น 47 รายชื่อ

ชื่อเรื่องTrade Policy Review of China , 2006
เลขเรียก382.309
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่องTrade Policy. , Trade development.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTrade Policy Review of the USA : The U.S. Government Reports, 1996 - 2006
เลขเรียก382.309
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่องTrade Policy. , Trade development.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTrade Policy Review of the USA : The WTO Secretariat Report, Volume One: 1996
เลขเรียก382.309
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่องTrade Policy. , Trade development. , International economic relations.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTrade Policy Review of the USA : The WTO Secretariat Report, Volume TWO : 1999
เลขเรียก382.309
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่องTrade development. , Trade Policy.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTrade Policy Review of the USA: The WTO Secretariat Report, Volume Three: 2001
เลขเรียก382.309
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่องTrade development. , Trade Policy.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเงินและการบัญชีเพื่อการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เลขเรียก657
ผู้แต่งจารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์
หัวเรื่องนวัตกรรมทางเทคโนโลยี - - การจัดการ , นวัตกรรมทางเทคโนโลยี - - การเงิน , การเงิน - - นวัตกรรมทางเทคโนโลยี , การบัญชี , การเงิน
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม
เลขเรียก363.73
ผู้แต่งโสภารัตน์ จารุสมบัติ
หัวเรื่องสิ่งแวดล้อม. , มลพิษ.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์
เลขเรียก658.04
ผู้แต่งเยาวเรศ ทับพันธุ์
หัวเรื่องการบริหารโครงการ. , การเขียนโครงการ. , การวิเคราะห์และประเมินโครงการ.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ
เลขเรียก346.04
ผู้แต่งเกรียงศักดิ์ วัฒนวรางกูร
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , กฎหมายที่ดิน.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มศักยภาพพื้นที่อาคารเก่า กรณีศึกษาโรงภาษีร้อยชักสาม ถนนเจริญกรุง 36 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เลขเรียก
ผู้แต่งเสาวณีย์ ตั้งจิตต์วัฒนา
หัวเรื่องวิทยานิพนธ์. , โรงภาษีร้อยชักสาม.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาโครงการบ้านมั่งคงในที่ราชพัสดุบริเวณชุมชนบางบัว (หลังกองการภาพ)และชุมชนบ้านบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลขเรียก
ผู้แต่งอรทัย จงเจริญ
หัวเรื่องวิทยานิพนธ์. , บ้านมั่งคงในที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบ ความสามารถและเสถียรภาพในการส่งออกตัวกับเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทย
เลขเรียก
ผู้แต่งเตรวิทย์ ทุ้ยแป
หัวเรื่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - - วิทยานิพนธ์ วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) 254 , , ข้าว - - ไทย - - การส่งออก. , อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ - - ไทย - - การส่งออก.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศ
เลขเรียก341
ผู้แต่งประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
หัวเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ , กฎหมายมนุษยธรรม
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
เลขเรียก341
ผู้แต่งประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
หัวเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ - - คดีบุคคล.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจโดยการอนุญาโตตุลาการ
เลขเรียก347.09
ผู้แต่งเสาวนีย์ อัศวโรจน์
หัวเรื่องการระงับข้อพิพาท- -ไทย. , อนุญาโตตุลาการ.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วิชาเอกเทศสัญญา ๒ ยืมและฝากทรัพย์
เลขเรียก346.073
ผู้แต่งสุธีร์ ศุภนิตย์
จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย
หัวเรื่องการกู้ยืม - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย , การฝากทรัพย์ (กฎหมาย) - - ไทย , สัญญา - - ไทย , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ยืม , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ฝากทรัพย์ , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - เอกเทศสัญญา
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งกำชัย จงจักรพันธ์
หัวเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์- -นิติกรรม- -คู่มือ. , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์- -สัญญา- -คู่มือ.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการมูลฝอยชุมชน
เลขเรียก333.72
ผู้แต่งคณะทำงานจัดทำคู่มือการจัดการมูลฝอยชุมชน
หัวเรื่องขยะ. , มลพิษทางอากาศ. , ของเสีย.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเครื่องถ้วยจีนที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย
เลขเรียก738.2
ผู้แต่งณัฏฐภัทร จันทวิช
หัวเรื่องเครื่องเคลือบดินเผา , เครื่องลายคราม
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2529
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินคงคลังในระบบเศรษฐกิจไทย พร้อมด้วยภาคผนวกว่าด้วยกฎหมายการคลังที่สำคัญ
เลขเรียก332.1
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่องการเงิน การคลัง.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจาก GATT สู่ WTO
เลขเรียก382.92
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่ององค์การการค้าโลก. , ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดอกหญ้าเหนือผืนดิน
เลขเรียก923.3593
ผู้แต่งชมัยภร แสงกระจ่าง
หัวเรื่องป๋วย อึ๊งภากรณ์ - - ชีวประวัติ , ป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2459-2542
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทฤษฎีบรรษัทข้ามชาติกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
เลขเรียก338.88
ผู้แต่งสุวินัย ภรณวลัย
หัวเรื่องบรรษัทข้ามชาติ - - วิจัย , การลงทุนของญี่ปุ่น - - วิจัย - - ไทย
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทยและการค้ากับสหรัฐอเมริกา
เลขเรียก382
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่องการค้าระหว่างประเทศ.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนโยบายข้าวหลังการเจรจารอบอุรุกวัย : สหรัฐอเมริกา และอาเซียบูรพา
เลขเรียก338.13
ผู้แต่งศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัตน์
หัวเรื่องข้าว - - นโยบายของรัฐ. , ข้าว - - การตลาด.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบทความวิชาการประจำปี 2547 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขเรียก001.3
ผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยาสำรวม จงเจริญ
หัวเรื่องแร่ตะกั่วที่ห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี. , Power of Some One-Sided Multivariate Tests ... , Combining Prediction by Partial Matching ... , แนวทางการพัฒนาองค์การด้วยการวัดเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดกา
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริษัททางการเมือง และสภาพแวดล้อมทางสังคมกับการสร้างความสมดุลในการกำหนดนโยบายการบริหารงานที่ราชพัสดุ
เลขเรียก
ผู้แต่งวีระ แสงสมบูรณ์
หัวเรื่องการบริหารรัฐกิจ - - ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประเทศมหาอำนาจกับการค้าระหว่างประเทศ
เลขเรียก382
ผู้แต่งชนัญนิษฐ์ ลาภวิไล
หัวเรื่ององค์การการค้าโลก. , การเจรจาการค้า. , จีน - - การค้ากับต่างประเทศ.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลกระทบของการยกเลิกโควตาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศ
เลขเรียก382.45
ผู้แต่งสายพิณ ชินตระกูลชัย
หัวเรื่องข้อตกลงว่าด้วยการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศ. , สิ่งทอ. , การค้าระหว่างประเทศ.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี การศึกษาอิสระสำหรับนักศึกษาโครงการปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เรื่อง การศึกษาสร้างแบบจำลองการหามูลค่าตลาดของที่ดินคราวละมากแปลงในเขตบางเขน
เลขเรียก
ผู้แต่งจิรชาติ แต่พงษ์โสรัถ
หัวเรื่องวิทยานิพนธ์. , จิรชาติ แต่พงษ์โสรัถ- -วิทยานิพนธ์. , การหามูลค่าตลาด.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ไทยต่อประชาคมอาเซียน
เลขเรียก341.247
ผู้แต่งประภัสสร์ เทพชาตรี
หัวเรื่องกลุ่มประเทศอาเซียน
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย
เลขเรียก342.02
ผู้แต่งนรนิติ เศรษฐบุตร
หัวเรื่องรัฐธรรมนูญ- -ไทย. , ไทย- -การเมืองและการปกครอง.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขเรียก
ผู้แต่งสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการศึกษาวิจัย เรื่องการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ ดำเนินการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งรศ.ดร. สุเมธ ศิริคุณโชติ และคณะ
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย
เลขเรียก320.9593
ผู้แต่งลิขิต ธีรเวคิน
หัวเรื่องไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงสุโขทัย. , ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงศรีอยุธยา. , ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-. , ไทย -- ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งวเรศ อุปปาติก
หัวเรื่องการเงิน , เงินตรา - - มาตรฐาน , ธนาคารและการธนาคาร , ธนาคารพาณิชย์ - - ไทย , สถาบันการเงิน
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญกฎหมายแรงงาน
เลขเรียก344.01
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่องกฎหมายแรงงาน. , เด็ก - - การจ้างงาน - - กฎหมาและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสังคมไทยคาดหวังอย่างไรกับผู้หญิง
เลขเรียก305.4
ผู้แต่งวันทนีย์ วาสิกะสิน
หัวเรื่องสตรี- -ภาวะสังคม.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสาระน่ารู้การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียก338.925
ผู้แต่งสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ. , รัฐวิสาหกิจ.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเสรีภาพหนังสือพิมพ์ไทย
เลขเรียก323.445
ผู้แต่งมาลี บุญศิริพันธ์
หัวเรื่องเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ - - ไทย. , สื่อข่าวสารกับการเมือง - - ไทย.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเสียภาษีอย่างมีความสุข
เลขเรียก336.207
ผู้แต่งเอื้อมพร พิชัยสนิธ และคณะ
หัวเรื่องภาษีอากร. , ภาษีอากร - - ไทย.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือที่รำลึกงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งโชษิตา มณีใส
หัวเรื่องหนังสือที่ระลึกงานศพ.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคเชิงฝึกฝน
เลขเรียก338.5
ผู้แต่งอีเมอรี, อี.เดวิด.
สุกัญญา นิธังกร และ หงษ์ฟ้า ทรัพย์บุญเรือง, แปล
หัวเรื่องเศรษฐศาสตร์จุลภาค
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่ององค์การบริหารส่วนจังหวัดในความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : ศีกษาเฉพาะกรณี อบต. ในพื้นที่เพชรบูรณ์
เลขเรียก
ผู้แต่งเอนก บุญกาวิน
หัวเรื่ององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ คุณแม่ฉันทนา บุญยัง
เลขเรียก793.3
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอ่านภาษาอังกฤษอย่างไรถึง (ไม่) เข้าใจ
เลขเรียก428.4
ผู้แต่งสุพรรณสิริ วัฑฒกานนท์
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - -การอ่าน. , ภาษาอังกฤษ- -ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มยุคหลังความตกลง ATC
เลขเรียก382.45
ผู้แต่งสมคิด พุทธศรี
หัวเรื่องอุตสาหกรรมสิ่งทอ - - การค้า. , การค้าเสรีและการคุ้มครอง.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม