กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ม.ป.ท พบจำนวนทั้งสิ้น 12 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง369 กรอบแนวคิดเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
เลขเรียก150
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่องกรอบแนวความคิดทางจิตวิทยา. , จิตวิทยา.
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTHAI HRM. THAI HRD.
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. , การบริหารงานบุคคล. , ทรัพยากรมนุษย์. , ทรัพยากรมนุษย์ -- การวางแผน.
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงสำหรับนักบริหาร
เลขเรียก658.155
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่องการบริหารความเสี่ยง. , นักบริหาร.
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เลขเรียก331.11
ผู้แต่งสุจิตรา ธนานันท์
หัวเรื่องกำลังคนในการจัดการ. , ทรัพยากรมนุษย์.
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการสมัยใหม่
เลขเรียก658
ผู้แต่งถวัลย์ ศาลากิจ
หัวเรื่องการจัดการองค์กร. , การบริหาร.
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานแบบเชิงบูรณาการ
เลขเรียก658
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่องการบริหาร. , นักบริหาร. , กรจัดการตลาด.
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยามและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ากรุงสยาม
เลขเรียก390.953
ผู้แต่งเอ.บี. กริสโวลด์
หัวเรื่องจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์, ม.จ. , ราชวงศ์จักรี. , พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ากรุงสยาม.
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบอกต่อความอร่อย
เลขเรียก381.1
ผู้แต่งธนาคารกสิกรไทย
หัวเรื่องร้านขายอาหาร. , ธุรกิจอาหาร.
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ โดยการใช้กระบวนการของการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์(Results based management : RBM)
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่องการพัฒนาองค์การ. , องค์การ. , การบริหาร.
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย
เลขเรียก320
ผู้แต่งสถาบันเอเชียศึกษาศูนย์มุสลิมศึกษา
หัวเรื่องภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470. , มุสลิม - - ไทย.
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
หัวเรื่องเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี, สมเด็จเจ้าฟ้า, 246 ,
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึก 50 ปี วว.
เลขเรียก507
ผู้แต่งสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)
หัวเรื่องสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. , สถาบันวิทยาศาสตร์.
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม