Main Back

Search วิญญูชน Resualt 113 Items

Titleกฎหมายการค้าและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
CallNumber341.754
Authorพรชัย ด่านวิวัฒน์
Subjectการค้าระหว่างประเทศ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleกฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว
CallNumber345.08
Authorอัจฉรียา ชูตินันทน์
Subjectความผิดในคดีเด็ก และเยาวชน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , ศาลคดีเด็กและเยาวชน.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
CallNumber344.5
Authorอุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
Subjectกฎหมายสิ่งแวดล้อม.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2554
result 1 items.
Titleกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
CallNumber343.59
Authorชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
Subjectการคุ้มครองผู้บริโภค - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2543
result 1 items.
Titleกฎหมายทะเลเขตทางทะเลของประเทศไทย
CallNumber341.448
Authorถนอม เจริญลาภ
Subjectทะเลอาณาจักร - - ไทย. , เขตต่อเนื่อง (กฏหมายทะเล).
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleกฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
CallNumber346.7
Authorปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
Subjectกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - เอกเทศสัญญา. , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - จำนอง. , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ค้ำประกัน.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleกฎหมายมหาชน เล่ม 1 : วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ
CallNumber342
Authorบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
Subjectกฎหมายมหาชน.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2546
result 1 items.
Titleกฎหมายระหว่างประเทศ : Public international law
CallNumber341
Authorจุมพล สายสุนทร
Subjectกฎหมายระหว่างประเทศ.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2549
result 3 items.
Titleกฎหมายแรงงาน สำหรับ นักบริหาร
CallNumber334.01
Authorเกษมสันต์ วิลาวรรณ
Subjectกฎหมายแรงงาน - - ไทย. , การบริหารงานบุคคล.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2538
result 1 items.
Titleกฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล
CallNumber344.59
Authorเกษมสันต์ วิลาวรรณ
Subjectกฏหมายแรงงาน. , การบริหารงานบุคคล.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleกฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร
CallNumber344.59
Authorเกษมสันต์ วิลาวรรณ
Subjectกฏหมายแรงงาน - - ไทย.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleกฎหมายลักษณะพยานภาคปฏิบัติ
CallNumber347.06
Authorสุโรจน์ จันทรพิทักษ์
Subjectพยานหลักฐาน. , กฎหมายลักษณะพยาน.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleกฎหมายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
CallNumber343.593
Authorโกศล ฉันธิกุล
Subjectการค้าระหว่างประเทศ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจำคุก
CallNumber345.05
Authorธานี วรภัทร์
Subjectกระบวนการยุติธรรมทางอาญา.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2553
result 1 items.
Titleกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคการดำเนินดค
CallNumber347.07
Authorคณิต ณ นคร
Subjectกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleกฎหมายสำหรับนักบริหาร
CallNumber344.5
Authorเกษมสันต์ วิลาวรรณ
Subjectกฎหมายแรงงาน - - ไทย.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2555
result 1 items.
Titleกฎหมายสิ่งแวดล้อม
CallNumber344.593
Authorอำนาจ วงศ์บัณฑิต
Subjectกฎหมายสิ่งแวดล้อม.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleกรุงเทพฯ เมืองสวรรค์ ตามแนวพระราชดำริ
CallNumber959.3
Authorสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานคร
Subjectกรุงเทพ - - ความเป็นอยู่และประเพณี. , กรุงเทพ - - ประวัติศาสตร์.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2554
result 1 items.
Titleการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
CallNumber352.28
Authorโกวิทย์ พวงงาม
Subjectกาารปกครองท้องถิ่น. , การกระจายอำนาจปกครอง - - ไทย.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2546
result 1 items.
Titleการเขียนภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย
CallNumber808.06
Authorจุมพล นันทศิริพล
Subjectภาษาอังกฤษ - - การเขียน.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleการเขียนภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย : Legal Writing in English
CallNumber421
Authorจุมพล นันทศิริพล
Subjectภาษาอังกฤษ - - การเขียน. , นักกฎหมาย.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleการใช้สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
CallNumber342.085
Authorสมชัย วัฒนการรุณ
Subjectข้อมูลข่าวสารของราชการ. , พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2544
result 1 items.
Titleการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย
CallNumber352.2
Authorนันทวัฒน์ บรมานันท์
Subjectการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ - - ไทย.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleการร่างประมวลกฎหมายในประเทศสยาม
CallNumber340.095
Authorสุรพล ไตรเวทย์
Subjectกฎหมาย - - ไทย - - ประวัติ.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ
CallNumber353.46
Authorสุรพล นิติไกรพจน์
Subjectอำนาจรัฐ - - ไทย. , อำนาจบริหาร - - ไทย.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleคดีปกครองใกล้ตัว : ชาวบ้านฟ้องราชการ
CallNumber342.593
Authorพิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
Subjectกฎหมายปกครอง.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2546
result 3 items.
Titleคดีปกครองใกล้ตัว
CallNumber342.5
Authorพิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
Subjectกฎหมายปกครอง.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2554
result 1 items.
Titleคดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
CallNumber342.593
Authorพิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
Subjectการปกครองท้องถิ่น - - คดี. , วิธีพิจารณาคดีปกครอง. , กฎหมายปกครอง.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติในรัฐไทย : เรื่องเล่าของเส้นทางสู่การมี {34}ตัวตน{34} บนแผ่นดินนี้
CallNumber305.906
Authorปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว
Subjectคนต่างด้าว - - ไทย. , คนต่างด้าว - - ไทย - - สถานภาพทางกฎหมาย.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleครบเครื่องเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค ครบเรื่องสัญญา
CallNumber343.59
Authorไพโรจน์ อาจรักษา
Subjectการคุ้มครองผู้บริโภค - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleความรู้กฎหมายทั่วไป
CallNumber346.03
Authorสมยศ เชื้อไทย
Subjectกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2554
result 1 items.
Titleคำธิบายศัพท์กฎหมายมหาชนผรั่งเศส - ไทย
CallNumber342.003
Authorนันทวัฒน์ บรมานันท์
Subjectกฏหมายมหาชน - - คำศัพท์.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
CallNumber423.1
Authorดวงเด่น นาคสีหราช
พงศ์กานต์ คงศรี
Subjectภาษาอังกฤษ - - คำศัพท์ , กฎหมาย - - คำศัพท์
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2562
result 1 items.
Titleคำอธิบาย กฎหมายแรงงาน
CallNumber344.593
Authorเกษมสันต์ วิลาวรรณ
Subjectกฎหมายแรงงาน.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleคำอธิบาย เช่าทรัพย์ - เช่าซื้อ
CallNumber346.043
Authorไผทชิต เอกจริยกร
Subjectกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ - - เช่าทรัพย์. , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - เช่าซื้อ.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleคำอธิบาย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
CallNumber346.072
Authorไผทชิต เอกจริยกร
Subjectกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ซื้อขาย. , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - แลกเปลี่ยน. , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ให้.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleคำอธิบาย ทฤษฎีและหลักกฎหมายภาษีอากร
CallNumber343.59
Authorศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
Subjectภาษี - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleคำอธิบาย ภาษีบำรุงท้องที่
CallNumber343.05
Authorศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
Subjectภาษีบำรุงท้องที่ - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleคำอธิบายกฎหมายการจัดสรรที่ดิน
CallNumber346.04
Authorไพโรจน์ อาจรักษา
Subjectการจัดสรรที่ดิน - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleคำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด
CallNumber346.03
Authorชาญชัย แสวงศักดิ์
Subjectความรับผิดเพื่อละเมิด.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2554
result 1 items.
Titleคำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
CallNumber352.59
Authorชาญชัย แสวงศักดิ์
Subjectศาลปกครอง. , วิธีพิจารณาคดีปกครอง.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2548
result 2 items.
Titleคำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ - เช่าซื้อ
CallNumber346.043
Authorไผทชิต เอกจริยกร
Subjectกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - เช่าทรัพย์. , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - เช่าซื้อ.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleคำอธิบายกฎหมายปกครอง
CallNumber342.5
Authorชาญชัย แสวงศักดิ์
Subjectกฎหมายปกครอง.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2555
result 1 items.
Titleคำอธิบายกฎหมายปกครอง
CallNumber342.59
Authorชาญชัย แสวงศักดิ์
Subjectกฏหมายปกครอง.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleคำอธิบายกฎหมายแรงงาน
CallNumber344.593
Authorเกษมสันต์ วิลาวรรณ
Subjectกฎหมายแรงงาน.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleคำอธิบายกฎหมายแรงงาน (แก้ไขเพิ่มเติม)
CallNumber344.5
Authorเกษมสันต์ วิลาวรรณ
Subjectกฎหมายแรงงาน.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2555
result 1 items.
Titleคำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัยศึกษาแบบเรียงมาตรา
CallNumber346.086
Authorสรพล สุขทรรศนีย์
Subjectกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ประกันภัย.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
CallNumber346.03
Authorชาญชัย แสวงศักดิ์
Subjectความรับผิดเพื่อละเมิด.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2548
result 2 items.
Titleคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง
CallNumber342.5
Authorชาญชัย แสวงศักดิ์
Subjectข้าราชการพลเรือน.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2554
result 2 items.
Titleคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
CallNumber342.593
Authorชาญชัย แสวงศักดิ์
Subjectข้าราชการพลเรือน - - ไทย.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2549
result 2 items.
Titleคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคที่ 1 -ภาคที่ 2
CallNumber347.05
Authorปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
Subjectวิธีพิจารณาความแพ่ง.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2554
result 1 items.
Titleคำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ
CallNumber345.5
Authorทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
Subjectกฎหมายอาญา. , ความผิด (กฎหมาย).
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2554
result 1 items.
Titleคำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
CallNumber344.5
Authorทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
Subjectกฎหมายอาญา.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2554
result 1 items.
Titleคำอธิบายเช่าทรัพย์ - เช่าซื้อ
CallNumber346.04
Authorศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
Subjectกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2554
result 1 items.
Titleคำอธิบายเช่าทรัพย์เช่าซื้อ
CallNumber346.04
Authorไผทชิต เอกจริยกร
Subjectกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - เช่าทรัพย์.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2554
result 1 items.
Titleคำอธิบายซื้อขายแลกเปลี่ยนให้
CallNumber346.07
Authorไผทชิต เอกจริยกร
Subjectกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ซื้อขาย.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2554
result 1 items.
Titleคำอธิบายนิติกรรม - สัญญา
CallNumber346.02
Authorศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
Subjectกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - นิติกรรม. , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - สัญญา.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2549
result 2 items.
Titleคำอธิบายภาษีโรงเรือนและที่ดิน
CallNumber343.59
Authorศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
Subjectภาษีโรงเรือนและที่ดิน - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleคำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย
CallNumber340.9
Authorคนึง ฦาไชย
Subjectการขัดกันแห่งกฎหมาย.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2549
result 2 items.
Titleคู่มือลูกจ้าง ชีวิตลูกจ้างกับกฎหมายแรงงาน
CallNumber331
Authorเกษมสันต์ วิลาวรรณ
Subjectกฏหมายแรงงาน. , แรงงานสัมพันธ์.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleจับ ค้น ขังคุก และการปล่อยชั่วคราว
CallNumber345.05
Authorสุโรจน์ จันทรพิทักษ์
Subjectกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleตัวแทนนายหน้า
CallNumber346.06
Authorไผทซิต เอกจริยกร
Subjectกฏหมายแพ่งและพาณิชย์.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint
result 1 items.
Titleถาม - ตอบ กฎหมายปกครอง
CallNumber342.593
Authorมานิตย์ จุมปา
Subjectกฎหมายปกครอง - - คำถามและแนวคำตอบ.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleถาม - ตอบ มรดก
CallNumber346.052
Authorเพิ่มบุญ แก้วเขียว
Subjectกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - มรดก.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleเทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษอย่างง่ายและชัดเจนสำหรับนักกฎหมาย
CallNumber808.04
Authorจุมพล นันทศิริพล
Subjectภาษาอังกฤษ - - การเขียน.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleเทคนิคการเขียนภาษาอังฤกษอย่างง่ายและชัดเจนสำหรับนักกฎหมาย
CallNumber808.042
Authorจุมพล นันทศิริพล
Subjectภษาอังกฤษ - - การเขียน.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleนิติรัฐกับอำนาจในการตราพระราชกำหนด : บทวิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีพระราชกำหนดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2546
CallNumber343.09
Authorอมร จันทรสมบูรณ์
Subjectอากรสรรพสามิต. , โทรคมนาคม - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , อุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2546
result 1 items.
Titleประชาคมอาเซียน (Asean Community) : ผลกระทบต่อกฎหมายไทย
CallNumber341.247
Authorชาติชาย เชษฐสุมน
Subjectกลุ่มประชาคมอาเซียน. , กฎหมายระหว่างประเทศ.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2555
result 1 items.
Titleประชาธิปไตยกับการตั้งรังเกียจทางสังคม
CallNumber320.9593
Authorคณิต นิมมาลัยรัตน์
นักลงทุนคุณเพชร
Subjectธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2556
result 1 items.
Titleประชาพิจารณ์มาตรการยุติข้อขัดแย้งในงานจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
CallNumber344.59
Authorแก้วสรร อติโพธิ
Subjectกฏหมายสิ่งแวดล้อม. , การฟังเสียงมหาชน.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2543
result 1 items.
Titleประมวลกฎหมายที่ดิน
CallNumber346.04
Authorธีระพล อรุณะกสิกร
Subjectกฏหมายที่ดิน.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
CallNumber346.02
Authorธนกฤต วรธนัชชากุล
Subjectกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2554
result 1 items.
Titleประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับอ้างอิง
CallNumber345.3
Authorวรรณชัย บุญบำรุง
Subjectกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint
result 1 items.
Titleประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับอ้างอิง)
CallNumber349.05
Authorสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
Subjectกฏหมาย.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2554
result 2 items.
Titleประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิงตัวบท คำอธิบายย่อและเอกสารอ้างอิงเรียงมาตรา
CallNumber345.05
Authorสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
Subjectวิธีพิจารณาความอาญา.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
CallNumber345
Authorทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
Subjectกฎหมายอาญา.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2555
result 1 items.
Titleประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
CallNumber349.593
Authorแสวง บุญเฉลิมวิภาส
Subjectกฏหมาย - - ไทย - - ประวัติ.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2548
result 2 items.
Titleพจนานุกรมกฎหมาย
CallNumber349.593
Authorสมาหารหิติคดี (โป๊ โปรคุปต์), ขุน.
Subjectกฎหมาาย - - พจนานุกรม.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
CallNumber342.59
Authorธีระพล อรุณะกสิกร
Subjectผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา. , กฏหมายปกครอง.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleภาษาอังกฤษภาคปฎิบัติสำหรับนักกฎหมาย
CallNumber428.24
Authorแสน โพนไชยา
Subjectภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2549
result 2 items.
Titleมาตรใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย
CallNumber346.06
Authorนันทวัฒน์ บรมานันท์
Subjectบริการสาธารณะ.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2554
result 1 items.
Titleมุมมองใหม่ในกฎหมายอาญา
CallNumber345
Authorทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
Subjectกฎหมายอาญา.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleย่านเก่าเล่าเรื่อง ครบเครื่องเรื่องอร่อย
CallNumber381.18
Authorสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
Subjectร้านอาหาร. , อาหาร.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2555
result 1 items.
Titleรวมกฎหมายการคลังและวิธีงบประมาณ
CallNumber343.59
Authorรวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ]
Subjectกฎหมายที่ดิน
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545)
CallNumber352.55
Authorธีระพล อรุณะกสิกร
Subjectพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , พัสดุ - - การบริหาร.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ 2552
CallNumber351.593025
Authorธีระพล อรุณะกสิกร
Subjectการพัสดุ.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2553
result 1 items.
Titleระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ 2526 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
CallNumber351.5
Authorธีระพล อรุณะกสิกร
Subjectงานสารบรรณ.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2553
result 1 items.
Titleรัฐธรรมนูญกับกระบวนการยุติธรรม
CallNumber347
Authorคณิต ณ นคร
Subjectกระบวนการยุติธรรม.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleร่างสัญญาธุรกิจ
CallNumber346.02
Authorอธึก อัศวานันท์
Subjectการร่างสัญญา , กฏหมาย.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2558
result 1 items.
Titleรู้หลักไว้ ใช้ทำสัญญา
CallNumber346.02
Authorไชยยศ เหมะรัชตะ
Subjectสัญญา.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleแรงงานสัมพันธ์ : หลักการ กฎหมาย และการบริหาร
CallNumber331
Authorเกษมสันต์ วิลาวรรณ
Subjectแรงงานสัมพันธ์. , การจัดการธุรกิจ. , กฎหมายแรงงาน.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2543
result 1 items.
Titleไวยากรณ์ภาคปฏิบัติสำหรับนักกฎหมาย
CallNumber349.91
Authorจุมพล นันทศิริพล
Subjectภาษาไทย - - ไวยากรณ์. , ภาษาไทย - - การใช้ภาษา. , กฏหมาย - - การเขียน.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleสังคมกับกฎหมาย
CallNumber344.1
Authorตุลญา โรจทังคำ
Subjectสังคมกับกฎหมาย.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2554
result 1 items.
Titleสัญญาของรัฐ
CallNumber346.02
Authorจุลสิงห์ วสันต์สิงห์
Subjectกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - สัญญา.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2554
result 1 items.
Titleสัญญาทางปกครอง
CallNumber342.593
Authorนันทวัฒน์ บรมานันท์
Subjectบริการสาธารณะ. , กฎหมายปกครอง.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2550
result 2 items.
Titleสิทธิชุมชนของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน
CallNumber341.481
Authorกิตติศักดิ์ ปรกติ
Subjectสิทธิพลเมือง. , สิทธิมนุษยชน.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleสิทธิพื้นฐานในคดีอาญา
CallNumber345
Authorมารุต บุนนาค
Subjectการกระทำในทางอาญา. , สิทธิผู้ต้องหา.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleสิทธิมุนษยชน
CallNumber323.4
Authorอุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
Subjectสิทธิมนุษยชน.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleหลักกฎหมายตั๋วเงิน
CallNumber346.096
Authorสหธน รัตนไพจิตร
Subjectกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ตั๋วเงิน.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleหลักกฎหมายตัวแทน - นายหน้า
CallNumber346.029
Authorธานี วรภัทร์
Subjectกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - เอกเทศสัญญา. , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ตัวแทน - นายหน้า.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleหลักกฎหมายธุรกิจ
CallNumber346.07
Authorพินิจ ทพิย์มณี
Subjectกฎหมายธุรกิจ.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleหลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริหารสาธารณะ ปรับปรุงใหม่
CallNumber346.02
Authorนันทวัฒน์ บรมานันท์
Subjectบริการสาธารณะ.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleหลักกฎหมายพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
CallNumber001.42
Authorธานี วรภัทร์
Subjectวิจัย. , กฎหมาย - - วิจัย.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleหลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น= Principle of law Introduction to public law
CallNumber342
Authorสมยศ เชื้อไทย
Subjectกฎหมายมหาชน.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2555
result 1 items.
Titleหลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ
CallNumber342.59
Authorเกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
Subjectสิทธิของพลเมือง - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ. , เสรีภาพ - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleหลักกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท
CallNumber346.065
Authorพินิจ ทิพย์มณี
Subjectกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- หุ้นส่วนและบริษัท.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleหลักกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
CallNumber345
Authorทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
Subjectกฎหมายอาญา.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2549
result 2 items.
Titleหลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ
CallNumber346.02
Authorสุรพล ไตรเวทย์
Subjectกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2554
result 2 items.
Titleหลักความสำคัญผิด
CallNumber346.02
Authorศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
Subjectหลักความสำคัญผิด (กฎหมาย).
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleหลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วย รัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
CallNumber342.593
Authorเกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
Subjectไทย - - กฎหมายรัฐธรรมนูญ.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleหลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
CallNumber342.593
Authorเกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
Subjectไทย - - กฎหมายรัฐธรรมนูญ.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleหลักพื้นฐานในการทำวิทยานิพนธ์ทางกฎหมาย
CallNumber340.072
Authorธานี วรภัทร์
Subjectกฎหมาย - - วิจัย. , วิทยานิพนธ์.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleออกเช็ดอย่างไรจึงไม่ติดคุก
CallNumber346.096
Authorรุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
Subjectเช็ค. , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - เช็ค.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2542
result 1 items.