กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วิญญูชน พบจำนวนทั้งสิ้น 113 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายการค้าและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
เลขเรียก341.754
ผู้แต่งพรชัย ด่านวิวัฒน์
หัวเรื่องการค้าระหว่างประเทศ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว
เลขเรียก345.08
ผู้แต่งอัจฉรียา ชูตินันทน์
หัวเรื่องความผิดในคดีเด็ก และเยาวชน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , ศาลคดีเด็กและเยาวชน.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เลขเรียก344.5
ผู้แต่งอุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
หัวเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อม.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
เลขเรียก343.59
ผู้แต่งชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
หัวเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายทะเลเขตทางทะเลของประเทศไทย
เลขเรียก341.448
ผู้แต่งถนอม เจริญลาภ
หัวเรื่องทะเลอาณาจักร - - ไทย. , เขตต่อเนื่อง (กฏหมายทะเล).
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
เลขเรียก346.7
ผู้แต่งปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
หัวเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - เอกเทศสัญญา. , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - จำนอง. , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ค้ำประกัน.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายมหาชน เล่ม 1 : วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ
เลขเรียก342
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่องกฎหมายมหาชน.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ : Public international law
เลขเรียก341
ผู้แต่งจุมพล สายสุนทร
หัวเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน สำหรับ นักบริหาร
เลขเรียก334.01
ผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
หัวเรื่องกฎหมายแรงงาน - - ไทย. , การบริหารงานบุคคล.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล
เลขเรียก344.59
ผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
หัวเรื่องกฏหมายแรงงาน. , การบริหารงานบุคคล.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร
เลขเรียก344.59
ผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
หัวเรื่องกฏหมายแรงงาน - - ไทย.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายลักษณะพยานภาคปฏิบัติ
เลขเรียก347.06
ผู้แต่งสุโรจน์ จันทรพิทักษ์
หัวเรื่องพยานหลักฐาน. , กฎหมายลักษณะพยาน.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
เลขเรียก343.593
ผู้แต่งโกศล ฉันธิกุล
หัวเรื่องการค้าระหว่างประเทศ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจำคุก
เลขเรียก345.05
ผู้แต่งธานี วรภัทร์
หัวเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางอาญา.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคการดำเนินดค
เลขเรียก347.07
ผู้แต่งคณิต ณ นคร
หัวเรื่องกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายสำหรับนักบริหาร
เลขเรียก344.5
ผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
หัวเรื่องกฎหมายแรงงาน - - ไทย.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อม
เลขเรียก344.593
ผู้แต่งอำนาจ วงศ์บัณฑิต
หัวเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อม.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรุงเทพฯ เมืองสวรรค์ ตามแนวพระราชดำริ
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานคร
หัวเรื่องกรุงเทพ - - ความเป็นอยู่และประเพณี. , กรุงเทพ - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เลขเรียก352.28
ผู้แต่งโกวิทย์ พวงงาม
หัวเรื่องกาารปกครองท้องถิ่น. , การกระจายอำนาจปกครอง - - ไทย.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเขียนภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย
เลขเรียก808.06
ผู้แต่งจุมพล นันทศิริพล
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การเขียน.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเขียนภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย : Legal Writing in English
เลขเรียก421
ผู้แต่งจุมพล นันทศิริพล
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การเขียน. , นักกฎหมาย.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เลขเรียก342.085
ผู้แต่งสมชัย วัฒนการรุณ
หัวเรื่องข้อมูลข่าวสารของราชการ. , พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย
เลขเรียก352.2
ผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ - - ไทย.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการร่างประมวลกฎหมายในประเทศสยาม
เลขเรียก340.095
ผู้แต่งสุรพล ไตรเวทย์
หัวเรื่องกฎหมาย - - ไทย - - ประวัติ.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ
เลขเรียก353.46
ผู้แต่งสุรพล นิติไกรพจน์
หัวเรื่องอำนาจรัฐ - - ไทย. , อำนาจบริหาร - - ไทย.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคดีปกครองใกล้ตัว : ชาวบ้านฟ้องราชการ
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งพิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องคดีปกครองใกล้ตัว
เลขเรียก342.5
ผู้แต่งพิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งพิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
หัวเรื่องการปกครองท้องถิ่น - - คดี. , วิธีพิจารณาคดีปกครอง. , กฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติในรัฐไทย : เรื่องเล่าของเส้นทางสู่การมี {34}ตัวตน{34} บนแผ่นดินนี้
เลขเรียก305.906
ผู้แต่งปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว
หัวเรื่องคนต่างด้าว - - ไทย. , คนต่างด้าว - - ไทย - - สถานภาพทางกฎหมาย.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครบเครื่องเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค ครบเรื่องสัญญา
เลขเรียก343.59
ผู้แต่งไพโรจน์ อาจรักษา
หัวเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้กฎหมายทั่วไป
เลขเรียก346.03
ผู้แต่งสมยศ เชื้อไทย
หัวเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำธิบายศัพท์กฎหมายมหาชนผรั่งเศส - ไทย
เลขเรียก342.003
ผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่องกฏหมายมหาชน - - คำศัพท์.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
เลขเรียก423.1
ผู้แต่งดวงเด่น นาคสีหราช
พงศ์กานต์ คงศรี
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - คำศัพท์ , กฎหมาย - - คำศัพท์
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบาย กฎหมายแรงงาน
เลขเรียก344.593
ผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
หัวเรื่องกฎหมายแรงงาน.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบาย เช่าทรัพย์ - เช่าซื้อ
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งไผทชิต เอกจริยกร
หัวเรื่องกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ - - เช่าทรัพย์. , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - เช่าซื้อ.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบาย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
เลขเรียก346.072
ผู้แต่งไผทชิต เอกจริยกร
หัวเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ซื้อขาย. , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - แลกเปลี่ยน. , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ให้.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบาย ทฤษฎีและหลักกฎหมายภาษีอากร
เลขเรียก343.59
ผู้แต่งศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
หัวเรื่องภาษี - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบาย ภาษีบำรุงท้องที่
เลขเรียก343.05
ผู้แต่งศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
หัวเรื่องภาษีบำรุงท้องที่ - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายการจัดสรรที่ดิน
เลขเรียก346.04
ผู้แต่งไพโรจน์ อาจรักษา
หัวเรื่องการจัดสรรที่ดิน - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด
เลขเรียก346.03
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องความรับผิดเพื่อละเมิด.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
เลขเรียก352.59
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องศาลปกครอง. , วิธีพิจารณาคดีปกครอง.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ - เช่าซื้อ
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งไผทชิต เอกจริยกร
หัวเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - เช่าทรัพย์. , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - เช่าซื้อ.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายปกครอง
เลขเรียก342.5
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายปกครอง
เลขเรียก342.59
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องกฏหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายแรงงาน
เลขเรียก344.593
ผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
หัวเรื่องกฎหมายแรงงาน.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายแรงงาน (แก้ไขเพิ่มเติม)
เลขเรียก344.5
ผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
หัวเรื่องกฎหมายแรงงาน.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัยศึกษาแบบเรียงมาตรา
เลขเรียก346.086
ผู้แต่งสรพล สุขทรรศนีย์
หัวเรื่องกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ประกันภัย.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เลขเรียก346.03
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องความรับผิดเพื่อละเมิด.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง
เลขเรียก342.5
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน - - ไทย.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคที่ 1 -ภาคที่ 2
เลขเรียก347.05
ผู้แต่งปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
หัวเรื่องวิธีพิจารณาความแพ่ง.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ
เลขเรียก345.5
ผู้แต่งทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
หัวเรื่องกฎหมายอาญา. , ความผิด (กฎหมาย).
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
เลขเรียก344.5
ผู้แต่งทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
หัวเรื่องกฎหมายอาญา.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายเช่าทรัพย์ - เช่าซื้อ
เลขเรียก346.04
ผู้แต่งศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
หัวเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายเช่าทรัพย์เช่าซื้อ
เลขเรียก346.04
ผู้แต่งไผทชิต เอกจริยกร
หัวเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - เช่าทรัพย์.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายซื้อขายแลกเปลี่ยนให้
เลขเรียก346.07
ผู้แต่งไผทชิต เอกจริยกร
หัวเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ซื้อขาย.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายนิติกรรม - สัญญา
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
หัวเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - นิติกรรม. , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - สัญญา.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เลขเรียก343.59
ผู้แต่งศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
หัวเรื่องภาษีโรงเรือนและที่ดิน - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย
เลขเรียก340.9
ผู้แต่งคนึง ฦาไชย
หัวเรื่องการขัดกันแห่งกฎหมาย.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือลูกจ้าง ชีวิตลูกจ้างกับกฎหมายแรงงาน
เลขเรียก331
ผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
หัวเรื่องกฏหมายแรงงาน. , แรงงานสัมพันธ์.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจับ ค้น ขังคุก และการปล่อยชั่วคราว
เลขเรียก345.05
ผู้แต่งสุโรจน์ จันทรพิทักษ์
หัวเรื่องกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตัวแทนนายหน้า
เลขเรียก346.06
ผู้แต่งไผทซิต เอกจริยกร
หัวเรื่องกฏหมายแพ่งและพาณิชย์.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องถาม - ตอบ กฎหมายปกครอง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งมานิตย์ จุมปา
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง - - คำถามและแนวคำตอบ.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องถาม - ตอบ มรดก
เลขเรียก346.052
ผู้แต่งเพิ่มบุญ แก้วเขียว
หัวเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - มรดก.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษอย่างง่ายและชัดเจนสำหรับนักกฎหมาย
เลขเรียก808.04
ผู้แต่งจุมพล นันทศิริพล
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การเขียน.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการเขียนภาษาอังฤกษอย่างง่ายและชัดเจนสำหรับนักกฎหมาย
เลขเรียก808.042
ผู้แต่งจุมพล นันทศิริพล
หัวเรื่องภษาอังกฤษ - - การเขียน.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนิติรัฐกับอำนาจในการตราพระราชกำหนด : บทวิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีพระราชกำหนดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2546
เลขเรียก343.09
ผู้แต่งอมร จันทรสมบูรณ์
หัวเรื่องอากรสรรพสามิต. , โทรคมนาคม - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , อุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชาคมอาเซียน (Asean Community) : ผลกระทบต่อกฎหมายไทย
เลขเรียก341.247
ผู้แต่งชาติชาย เชษฐสุมน
หัวเรื่องกลุ่มประชาคมอาเซียน. , กฎหมายระหว่างประเทศ.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชาธิปไตยกับการตั้งรังเกียจทางสังคม
เลขเรียก320.9593
ผู้แต่งคณิต นิมมาลัยรัตน์
นักลงทุนคุณเพชร
หัวเรื่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชาพิจารณ์มาตรการยุติข้อขัดแย้งในงานจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เลขเรียก344.59
ผู้แต่งแก้วสรร อติโพธิ
หัวเรื่องกฏหมายสิ่งแวดล้อม. , การฟังเสียงมหาชน.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายที่ดิน
เลขเรียก346.04
ผู้แต่งธีระพล อรุณะกสิกร
หัวเรื่องกฏหมายที่ดิน.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งธนกฤต วรธนัชชากุล
หัวเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับอ้างอิง
เลขเรียก345.3
ผู้แต่งวรรณชัย บุญบำรุง
หัวเรื่องกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับอ้างอิง)
เลขเรียก349.05
ผู้แต่งสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
หัวเรื่องกฏหมาย.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิงตัวบท คำอธิบายย่อและเอกสารอ้างอิงเรียงมาตรา
เลขเรียก345.05
ผู้แต่งสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
หัวเรื่องวิธีพิจารณาความอาญา.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
เลขเรียก345
ผู้แต่งทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
หัวเรื่องกฎหมายอาญา.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
เลขเรียก349.593
ผู้แต่งแสวง บุญเฉลิมวิภาส
หัวเรื่องกฏหมาย - - ไทย - - ประวัติ.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรมกฎหมาย
เลขเรียก349.593
ผู้แต่งสมาหารหิติคดี (โป๊ โปรคุปต์), ขุน.
หัวเรื่องกฎหมาาย - - พจนานุกรม.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
เลขเรียก342.59
ผู้แต่งธีระพล อรุณะกสิกร
หัวเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา. , กฏหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษภาคปฎิบัติสำหรับนักกฎหมาย
เลขเรียก428.24
ผู้แต่งแสน โพนไชยา
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องมาตรใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย
เลขเรียก346.06
ผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่องบริการสาธารณะ.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมุมมองใหม่ในกฎหมายอาญา
เลขเรียก345
ผู้แต่งทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
หัวเรื่องกฎหมายอาญา.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องย่านเก่าเล่าเรื่อง ครบเครื่องเรื่องอร่อย
เลขเรียก381.18
ผู้แต่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
หัวเรื่องร้านอาหาร. , อาหาร.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายการคลังและวิธีงบประมาณ
เลขเรียก343.59
ผู้แต่งรวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ]
หัวเรื่องกฎหมายที่ดิน
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545)
เลขเรียก352.55
ผู้แต่งธีระพล อรุณะกสิกร
หัวเรื่องพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , พัสดุ - - การบริหาร.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ 2552
เลขเรียก351.593025
ผู้แต่งธีระพล อรุณะกสิกร
หัวเรื่องการพัสดุ.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ 2526 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
เลขเรียก351.5
ผู้แต่งธีระพล อรุณะกสิกร
หัวเรื่องงานสารบรรณ.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญกับกระบวนการยุติธรรม
เลขเรียก347
ผู้แต่งคณิต ณ นคร
หัวเรื่องกระบวนการยุติธรรม.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร่างสัญญาธุรกิจ
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งอธึก อัศวานันท์
หัวเรื่องการร่างสัญญา , กฏหมาย.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้หลักไว้ ใช้ทำสัญญา
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งไชยยศ เหมะรัชตะ
หัวเรื่องสัญญา.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแรงงานสัมพันธ์ : หลักการ กฎหมาย และการบริหาร
เลขเรียก331
ผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
หัวเรื่องแรงงานสัมพันธ์. , การจัดการธุรกิจ. , กฎหมายแรงงาน.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ภาคปฏิบัติสำหรับนักกฎหมาย
เลขเรียก349.91
ผู้แต่งจุมพล นันทศิริพล
หัวเรื่องภาษาไทย - - ไวยากรณ์. , ภาษาไทย - - การใช้ภาษา. , กฏหมาย - - การเขียน.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสังคมกับกฎหมาย
เลขเรียก344.1
ผู้แต่งตุลญา โรจทังคำ
หัวเรื่องสังคมกับกฎหมาย.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสัญญาของรัฐ
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งจุลสิงห์ วสันต์สิงห์
หัวเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - สัญญา.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสัญญาทางปกครอง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่องบริการสาธารณะ. , กฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสิทธิชุมชนของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน
เลขเรียก341.481
ผู้แต่งกิตติศักดิ์ ปรกติ
หัวเรื่องสิทธิพลเมือง. , สิทธิมนุษยชน.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสิทธิพื้นฐานในคดีอาญา
เลขเรียก345
ผู้แต่งมารุต บุนนาค
หัวเรื่องการกระทำในทางอาญา. , สิทธิผู้ต้องหา.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสิทธิมุนษยชน
เลขเรียก323.4
ผู้แต่งอุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
หัวเรื่องสิทธิมนุษยชน.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายตั๋วเงิน
เลขเรียก346.096
ผู้แต่งสหธน รัตนไพจิตร
หัวเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ตั๋วเงิน.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายตัวแทน - นายหน้า
เลขเรียก346.029
ผู้แต่งธานี วรภัทร์
หัวเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - เอกเทศสัญญา. , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ตัวแทน - นายหน้า.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายธุรกิจ
เลขเรียก346.07
ผู้แต่งพินิจ ทพิย์มณี
หัวเรื่องกฎหมายธุรกิจ.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริหารสาธารณะ ปรับปรุงใหม่
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่องบริการสาธารณะ.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งธานี วรภัทร์
หัวเรื่องวิจัย. , กฎหมาย - - วิจัย.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น= Principle of law Introduction to public law
เลขเรียก342
ผู้แต่งสมยศ เชื้อไทย
หัวเรื่องกฎหมายมหาชน.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ
เลขเรียก342.59
ผู้แต่งเกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
หัวเรื่องสิทธิของพลเมือง - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ. , เสรีภาพ - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท
เลขเรียก346.065
ผู้แต่งพินิจ ทิพย์มณี
หัวเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- หุ้นส่วนและบริษัท.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
เลขเรียก345
ผู้แต่งทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
หัวเรื่องกฎหมายอาญา.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งสุรพล ไตรเวทย์
หัวเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักความสำคัญผิด
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
หัวเรื่องหลักความสำคัญผิด (กฎหมาย).
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วย รัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งเกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
หัวเรื่องไทย - - กฎหมายรัฐธรรมนูญ.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งเกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
หัวเรื่องไทย - - กฎหมายรัฐธรรมนูญ.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักพื้นฐานในการทำวิทยานิพนธ์ทางกฎหมาย
เลขเรียก340.072
ผู้แต่งธานี วรภัทร์
หัวเรื่องกฎหมาย - - วิจัย. , วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องออกเช็ดอย่างไรจึงไม่ติดคุก
เลขเรียก346.096
ผู้แต่งรุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
หัวเรื่องเช็ค. , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - เช็ค.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม