กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ศรีเมืองการพิมพ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 19 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง35 ปี กรมการบินพาณิชย์
เลขเรียก387.7
ผู้แต่งกรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม
หัวเรื่องกรมการบินพาณิชย์. , การบินพาณิชย์. , การขนส่งทางอากาศ.
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศ
เลขเรียก343
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
หัวเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ. , นักการเมืองไทย. , คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเดินตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง ช่วยแก้ปัญหาความยากจนและการทุจริต
เลขเรียก330.95
ผู้แต่งสมพร เทพสิทธา
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ. , เศรษฐกิจพอเพียง - - ไทย. , ความจน. , เศรษฐศาสตร์แบบพุทธศาสนา.
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฎิรูประบบราชการ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการปฎิรูประบบราชการ
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งเบญจวรรณ สร่างนิทร
หัวเรื่องการปฎิรูประบบราชการ. , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. , สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ. , ระบบราชการ - ไทย.
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก309.26
ผู้แต่งสำนักเลขานุการอำนวยการและประสานการกำกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค (ส.อปภ.)
หัวเรื่องการบริหาร. , การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี.
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก352.23
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี.
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ การใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เลขเรียก342
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง - - คู่มือ. , ความรับผิดของราชการ.
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เลขเรียก342
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง - - คู่มือ. , ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องเอกสารราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจารึกในหัวใจราษฎร์
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องศรีสังวาลย์, สมเด็จพระ, 2443-253 ,
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องบทเรียนจากคดีปกครอง เล่ม 1
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งนายมหาชน
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง- -รวมเรื่อง. , การพิจารณาและตัดสินคดี.
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องบทเรียนจากคดีปกครอง เล่ม 2
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งนายมหาชน
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง- -รวมเรื่อง. , การพิจารณาและตัดสินคดี.
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผน, 9 ฉบับประชาชน
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ,
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550-2554 คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขเรียก331.11
ผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หัวเรื่องแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต.
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504...
เลขเรียก344
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องทรัพย์สินทางวัฒนธรรม. , พิพิธภัณฑ์ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย.
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องรัฐธรรมนูญ - - ไทย.
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2538 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องกรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี. , รายงานประจำปี 253 ,
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2547 คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - รายงานประจำปี. , รายงานประจำปี 254 ,
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแร่
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2526
จำนวน 1 เล่ม