กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สถาบันพระปกเกล้า พบจำนวนทั้งสิ้น 49 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณไปปฏิบัติ : การควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยองค์กรอิสระ
เลขเรียก352.88
ผู้แต่งพิเชต สุนทรพิพิธ
หัวเรื่องการบริหารภาครัฐ. , ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณไปปฏิบัติ : การตรวจสอบทุจริตของคณะกรรมการป้องกันและปรามการทุจริตแห่งชาติ
เลขเรียก353.46
ผู้แต่งวิรัตน์ วัฒนศิริธรรม
หัวเรื่ององค์กรอิสระ. , คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณไปปฏิบัติ : เครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารภาครัฐ 1 : คำสั่งทางการปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งกมลชัย รัตนสกาววงศ์
หัวเรื่องการบริหารภาครัฐ. , กฎหมายปกครอง. , คำสั่งทางปกครอง.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณไปปฏิบัติ : หนทางการบริหารความขัดแย้งโดยสันติวิธี
เลขเรียก303.69
ผู้แต่งวันชัย วัฒนศัพท์
หัวเรื่องการบริหารความขัดแย้ง.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : กฎหมายและกระบวนการบริหารภายในองค์กร
เลขเรียก350
ผู้แต่งธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์
หัวเรื่องการบริหาร. , องค์การ - - การบริหาร. , การบริหารรัฐกิจ.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : การบริหารงานแบบโปร่งใส : กฎหมายข้อมูลข่าวสาร
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งฤทัย หงส์สิริ
หัวเรื่องข้อมูลข่าวสารของราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , เอกสารราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , ข้อมูลข่าวสารราชการ.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งดนัย เทียนพุฒ
หัวเรื่องการบริหารภาครัฐ. , การบริหารงานบุคคล. , การพัฒนาทรัพยากรบุคคล.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : เครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารภาครัฐ 1 : คำสั่งทางการปกครอง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องการบริหารภาครัฐ. , วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. , กฎหมายปกครอง. , คำสั่งทางปกครอง.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : เครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารภาครัฐ 2 : การใช้ดุลพินิจกับความรับผิดทางอาญา
เลขเรียก345.05
ผู้แต่งวิชัย วิวิตเสวี
หัวเรื่องการบริหารภาครัฐ. , กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. , ความผิดทางอาญา.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : เรียนรู้และการจัดการความรู้
เลขเรียก658.4038
ผู้แต่งวิจารณ์ พานิช
หัวเรื่องการบริหารองค์ความรู้. , การเรียนรู้องค์การ.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ/การนำนดยบายสาธารณะไปปฎิบัติ : ความรับผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง
เลขเรียก336
ผู้แต่งชัยเชต สุนทรพิพิธ
หัวเรื่องคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน. , การคลัง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , งบประมาณ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ/การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : เครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารภาครัฐ 2 : สัญญาทางปกครองและทางแพ่ง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งเข็มชัย ชุติวงศ์
หัวเรื่องการบริหารภาครัฐ. , บริการสาธารณะ. , สัญญาสัมปทานการบริการสาธารณะ. , สัมปทานการบริการสาธารณะ. , กฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ/การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ :กิจกรรมของรัฐในกฎหมายปกครอง : ตำรวจทางปกครองและบริการสาธาณะ
เลขเรียก342.068
ผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่องการบริหาร. , กฏหมายปกครอง - - บริการสาธารณะ. , กฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลุ่มวิชาที่ 2 เศรษฐกิจโลก
เลขเรียก382
ผู้แต่งวิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
พิสิฐ ลี้อาธรรมทรงธรรม ปิ่นโต
หัวเรื่องเศรษฐกิจโลก. , เศรษฐกิจระหว่างประเทศ. , องค์กรระหว่างเทศ. , การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ. , แรงงาน - - การอพยพ.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลุ่มวิชาที่ 3 วิวัฒนาการและโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย 1
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งวไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์
นิพนธ์ พัวพงศกรธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์
หัวเรื่องไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ. , ระบบเศรษฐกิจไทย. , เศรษฐกิจ - - วิวัฒนาการ. , เศรษฐกิจนอกระบบ.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลุ่มวิชาที่ 4 วิวัฒนาการและโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย 2
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งรพี สุจริตกุล
วิไลพร ลิ่มเกษมศานต์ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์
หัวเรื่องไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ. , ตลาดเงินทุน. , เศรษฐกิจ - - ไทย.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลุ่มวิชาที่ 5 การบริหารเศรษฐกิจไทย : หัวข้อ นโยบายบริหารเศรษฐกิจไทย : การคลังท้องถิ่น
เลขเรียก352.14
ผู้แต่งจรัส สุวรรณมาลา
หัวเรื่องไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ. , องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น. , การปกครองท้องถิ่น. , โครงการวิจัยเรื่องวิถีใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลุ่มวิชาที่ 6 เศรษฐศาสตร์สังคมไทย
เลขเรียก330
ผู้แต่งเทียนฉาย กีระนันทน์
เมธี ครองแก้ว
หัวเรื่องไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ. , สถาบันพระปกเกล้า - - ผลงาน. , เศรษฐศาสตร์ประชากร. , การกระจายรายได้. , เศรษฐศาสตร์ - - การศึกษา.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลุ่มวิชาที่ 7 การวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐกิจ
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งสมหมาย ภาษี
สุธาวัลย์ เสถียรไทยนวลน้อย ตรีรัตน์
หัวเรื่องไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ. , การเงิน- -การวางแผน. , ปัญหาเศรษฐกิจ - - ไทย. , เศรษฐกิจนอกระบบ. , การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม. , อุตสาหกรรมขนาดเล็ก. , อุตสาหกรรมขนาดใหญ่.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจสาธารณะ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่องสถาบันพระปกเกล้า - - ผลงาน. , ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากรเพื่อนำไปสู่องค์กรบริหารประสิทธิภาพ : กรณีศึกษาสำนักกษาปณ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพุทธชาติ อรุณเวช
หัวเรื่องพุทธชาติ อรุณเวช - - ผลงาน. , การพัฒนาบุคลากร.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองไทย
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวิสุทธิ์ โพธิแท่น
หัวเรื่องวิสุทธิ์ โพธิแท่น - - ผลงาน. , การบริหารภาครัฐ.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบรรยายพิเศษหัวข้อ : พื้นฐานการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
เลขเรียก320.9593
ผู้แต่งนรนิติ เศรษฐบุตร
หัวเรื่องการบริหารงานภาครัฐ. , ประชาธิปไตย -- ไทย. , การเมืองการปกครอง - - ไทย.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานที่ราชพัสดุกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียกp0010
ผู้แต่งสมชาย ชิโนดม
หัวเรื่องสมชาย ชิโนดม - - ผลงาน. , ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษย์ชน
เลขเรียก341.48
ผู้แต่งเสน่ห์ จามริก
หัวเรื่องสิทธิมนุษยชน. , สิทธิมนุษยชน - - สินธิสัญญา.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : การตัดสินใจและอิทธิพลของต่างประเทศ
เลขเรียก351
ผู้แต่งเกียรติ สิทธีอมร
หัวเรื่องการบริหารงานภาครัฐ. , การปกครอง - - เศรษฐกิจ.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : การวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจไทยในภาพรวม
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งพิสิฐ ลี้อาธรรม
หัวเรื่องการบริหารงานภาครัฐ. , การเงิน -- ไทย. , ภาวะเศรษฐกิจ - - ไทย.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : บทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งเทียนฉาย กีระนันทน์
หัวเรื่องเทียนฉาย กีระนันทน์ - - ผลงาน. , การบริหารภาครัฐ. , เศรษฐศาสตร์.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
เลขเรียก321.8
ผู้แต่งไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
หัวเรื่องประชาธิปไตย. , การมีส่วนร่วมของประชาชน.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : พื้นฐานทฤษฎีว่าด้วยรัฐและสังคม
เลขเรียก320.1
ผู้แต่งสุจิต บุญบงการ
หัวเรื่องการบริหาร. , การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี. , อธิปไตย.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : พื้นฐานทฤษฎีว่าด้วยเศรษฐศาสตร์
เลขเรียก351
ผู้แต่งวราภรณ์ สามโกเศศ
หัวเรื่องเศรษฐศาสตร์. , การบริหารรัฐกิจ.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : รัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งวิษณุ เครืองาม
หัวเรื่องรัฐธรรมนูญ. , กฎหมายมหาชน.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : รัฐและระบบกฎหมาย
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่องระบบกฎหมาย. , กฎหมายมหาชน.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 3
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ - - คู่มือ.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาพนิ่งจากฟิล์มภาพยนตร์ รัชกาลที่ 7
เลขเรียก771.53
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่องฟิล์มภาพยนต์.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาพรวมของรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
เลขเรียก342.9593
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่องรัฐธรรมนูญ. , กฎหมายรัฐธรรมนูญ. , รัฐธรรมนูญไทย.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพ ร่มโพธิ์ ร่มไทย การเมืองการปกครองไทย เล่ม 1 พ.ศ. 2493 - 2525
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่องภูมิพลอดุลเดชมหาราช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพ ร่มโพธิ์ ร่มไทย การเมืองการปกครองไทย เล่ม 2 พ.ศ. 2526 - 2554
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่องภูมิพลอดุลเดชมหาราช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสังคมไทยหลังใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน หนึ่งปีครึ่งหลังใช้รัฐธรรมนูญ ใครได้ใครเสีย
เลขเรียก342
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่องรัฐธรรมนูญ. , การมีส่วนร่วมของประชาชน.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสันติวิถีกับความยั่งยืนของประชาธิปไตย
เลขเรียก303.6
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ - - ไทย. , ความขัดแย้งทางสังคม.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่ององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคำอธิบายรัฐธรรมนูญเรียงตามมาตรา
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งประณต นันทิยะกุล
หัวเรื่องรัฐธรรมนูญ -- ไทย. , องค์กรอิสระ.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจ-การคลัง รุ่นที่ 2 {34}ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกคองไทย{34}
เลขเรียก
ผู้แต่งนรนิติ เศรษฐบุตร
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจ-การคลังสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2 กลุ่มวิชาการที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
เลขเรียก
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจ-การคลังสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2 การศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย007638
เลขเรียก
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจ-การคลังสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2 หัวข้อวิชาที่ 2 : การบริหารเศรษฐกิจไทย เรื่อง ความหมายและความจำเป็นของฐานความรู้ในการบริหารงานยุคใหม่
เลขเรียก
ผู้แต่งสมชาย ไตรรัตนภิรมย์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจ-การคลังสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2 หัวข้อวิชาที่ 2 : การบริหารเศรษฐกิจไทย เรื่อง บทเรียนและแนวทางการแก้ไขปัญหาแผนพัฒนาชุมชน
เลขเรียก
ผู้แต่งขนิฎฐา กาญจนรังษีนนท์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจ-การคลังสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2 หัวข้อวิชาที่ 2 : การบริหารเศรษฐกิจไทย
เลขเรียก
ผู้แต่งสุพจน์ ทรายแก้ว
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตร การบริการเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 กลุ่มวิชาที่ 2 เศรษฐกิจโลก
เลขเรียก
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่องรัฐธรรมนูญ - - ไทย. , กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - คู่มือ.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม