กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง พบจำนวนทั้งสิ้น 14 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลไกเชื่อมโยงในระดับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
เลขเรียกกศ.333.91
ผู้แต่งทรงศักดิ์ กลิ่นรัตน์
หัวเรื่องการจัดการน้ำ. , น้ำ. , การพัฒนาแหล่งน้ำ. , น้ำท่วม.
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดสรรที่ราชพัสดุเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญญา การแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากสัตว์เศรษฐกิจ
เลขเรียกกศ.333.731
ผู้แต่งวิรัตน์ วชิรศักดิ์ชัย
หัวเรื่องการจัดสรรที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , การควบคุมและป้องกันโรค - - สัตว์.
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำแนวทางการพัฒนาการบริหารงานด้านที่ราชพัสดุมาประยุกต์ใช้กับกรณีของจังหวัดนครสวรรค์
เลขเรียกกศ.346.043
ผู้แต่งวิสาล ทาจวง
หัวเรื่องการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ. , ที่ราชพัสดุ - - จังหวัดนครสวรรค์.
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการที่ราชพัสดุเพื่อรองรับจุดผ่านแดน : กรณีศึกษาบ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี
เลขเรียกกศ. 346.043
ผู้แต่งปั้น เปล่งผิว
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ - - จังหวัดกาญจนบุรี. , ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร.
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารที่ราชพัสดุเชิงสังคม :กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณคันคลองระบายน้ำดี 7
เลขเรียกกศ.333.77137
ผู้แต่งสนธยา ขำดวง
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร. , ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , ที่ดินราชพัสดุ. , ที่ราชพัสดุ - - สมุทรสาคร.
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินผลความสำเร็จและการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินที่ราชพัสดุแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา:ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พบ.1 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
เลขเรียกกศ.333.7137
ผู้แต่งราเชนทร์ อุดมศิริ
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ที่ราชพัสดุ -- ปัญหา. , ที่ราชพัสดุ - - เพชรบุรี.
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาการบริหารศูนย์ราชการ กระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท
เลขเรียกกศ.658.403
ผู้แต่งวาสนา ผุดผ่อง
หัวเรื่องการจัดการองค์กร. , การบริหารองค์กร.
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เลขเรียกกศ.333.7
ผู้แต่งธำรงค์ ทองตัน
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร. , ที่ดินราชพัสดุ. , ที่ราชพัสดุ. , ที่ดินสาธารณสมบัติและที่ดินราชพัสดุ. , ท่าเรือ - - ภูเก็ต. , ที่ราชพัสดุ - - ภูเก็ต
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ กรณีศึกษาที่ราชพัสดุแปลงประกาศเขตหวงห้ามที่ดินไว้ใช้ในราชการทหาร พ.ศ.2484 นย.188 อำเภอบ้านนา และอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
เลขเรียกกศ.333.7137
ผู้แต่งรุ่งรัศมี เมษินทรีย์
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ที่ราชพัสดุ -- ปัญหา. , ที่ราชพัสดุ - - จังหวัดนครนายก. , ที่ดิน - - การใช้ประโยชน์.
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลที่ดินราชพัสดุเพื่อจัดเกรดที่ดินรองรับการวางแผนการใช้ประโยชน์ในอนาคต กรณีศึกษา:ที่ดินราชพัสดุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
เลขเรียกกศ.333.715
ผู้แต่งอมรรัตน์ ก่ำพลบ
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร.
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาการรับ - จ่าย แลกเหรียญกษาปณ์สำหรับประชาชน โดยธนาคารออมสิน:กรณีศึกษา จังหวัดลำพูน
เลขเรียกกศ. 332.45
ผู้แต่งวิษณุ เทียนสว่าง
หัวเรื่องการรับ - จ่าย - แลกเหรียญกษาปณ์ - - ปัญหา - - ธนาคารออมสิน. , เหรียญกษาปณ์.
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาประเมินความคุ้มค่าของการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ : กรณีศึกษาจังหวัดสกลนคร
เลขเรียกกศ.333.5
ผู้แต่งจุฑารัตน์ จันทรสร
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร.
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการบริหารจัดการที่ราชพัสดุแบบภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกกศ.333.9115
ผู้แต่งวลัยลักษณ์ สืบวิเศษ
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ที่ราชพัสดุ -- ปัญหา. , การจัดการน้ำ. , น้ำท่วม.
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาภายในเขตชุมชนเมืองนครพนม
เลขเรียกกศ.346.043
ผู้แต่งวิสันต์ เศิกสิริ
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ - - จังหวัดนครพนม. , การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม