กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สมาพันธ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 8 รายชื่อ

ชื่อเรื่องทะเบียนโบราณสถานในเขตหน่วยศิลปากร ที่ 2
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งกองโบราณคดี กรมศิลปากร
หัวเรื่องไทย - - โบราณสถาน
สำนักพิมพ์สมาพันธ์
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องทำเนียบโบราณสถานขอมในประเทศไทย เล่ม 1 จังหวัดนครราชสีมา
เลขเรียก913.598
ผู้แต่งกองโบราณคดี กรมศิลปากร
หัวเรื่องโบราณสถาน - - ทำเนียบนาม.
สำนักพิมพ์สมาพันธ์
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งบวรเวท รุ่งรุจี และประทีป เพ็งตะโก, บรรณาธิการ
หัวเรื่องพระนครศรีอยุธยา - - ประวัติศาสตร์ , อุทยานประวัติศาสตร์ - - ไทย - - พระนครศรีอยุธยา , พระนครศรีอยุธยา - - สถานที่ท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์สมาพันธ์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 11
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องวัดศรีอุบลรัตนาราม. , อุบลราชธานีกับงานกรมศิลปากร - - ภารกิจกรมศิลปากร.
สำนักพิมพ์สมาพันธ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ เล่มที่ 2
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งกองโบราณคดี กรมศิลปากร
หัวเรื่องประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์สมาพันธ์
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนแม่บท นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
เลขเรียก959.302
ผู้แต่งกองโบราณคดี กรมศิลปากร
หัวเรื่องพระนครศรีอยุธยา - - โบราณสถาน.
สำนักพิมพ์สมาพันธ์
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนแม่บท อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
เลขเรียก959.33
ผู้แต่งกองโบราณคดี กรมศิลปากร
หัวเรื่องอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย.
สำนักพิมพ์สมาพันธ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา : SONGKHLA NATIONAL MUSEUM
เลขเรียก069.095
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา.
สำนักพิมพ์สมาพันธ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม