Main Back

Search สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง Resualt 27 Items

Titleการปฎิรูประบบราชการของต่างประเทศ
CallNumber352.6
Authorสำนักงานคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักงานกพ.
Subjectการปฎิรูประบบราชการ. , ระบบราชการ. , การบริหารรัฐกิจ. , สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนังาน ก.พ.
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2544
result 3 items.
Titleความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
CallNumber330.95
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ.
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงและกลุ่มภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
CallNumber351.59
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Subjectการปกครองท้องถิ่น - - ไทย. , การวางแผนพัฒนาระดับจังหวัด.
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2548
result 2 items.
Titleคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
CallNumber351.59
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Subjectการปกครองท้องถิ่น - - ไทย. , การปฏิรูประบบราชการ.
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleคู่มือ การพิจารณาอุทธรณ์ และร้องทุกข์
CallNumber347.05
Authorสำนักงานเสริมสร้างวินัยและรักษาระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ.
Subjectข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleทำเนียบผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น
CallNumber353.802
Authorสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
Subjectข้าราชการ - - ทำเนียบนาม. , ผู้บริหารราชการ - - ทำเนียบ.
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint
result 2 items.
Titleทิศทางที่ท้าทายแห่งการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 การพัฒนาสังคมเชิงรุก
CallNumber
Author
Subject
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleทิศทางที่ท้าทายแห่งการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้
CallNumber
Author
Subject
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint25848
result 1 items.
Titleทิศทางที่ท้าทายแห่งการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิถาค
CallNumber
Author
Subject
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleทิศทางที่ท้าทายแห่งการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาต่อทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย
CallNumber
Author
Subject
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleทิศทางที่ท้าทายแห่งการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 การสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
CallNumber
Author
Subject
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleทิศทางที่ท้าทายแห่งการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ภาพรวมการพัฒนาประเทศ
CallNumber
Author
Subject
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleนายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน
CallNumber923.2
Authorยงยุทธ ติยะไพรัช
Subjectนโยบายของรัฐ - - ไทย. , ไทย - - นโยบายเศรษฐกิจ. , ไทย - - นโยบายสังคม.
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2548
result 2 items.
Titleป๋วย อึ๊งภากรณ์ {34}แบบอย่างข้าราชการไทย{34}
CallNumber923.2
Authorป๋วย อึ๊งภากรณ์
Subjectชีวประวัติ. , ป๋วย อึ๊งภากรณ์ - - ชีวประวัติ.
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2551
result 1 items.
Titleแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555 - 2559
CallNumber338.95
Authorสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. , นโยบายเศรษฐกิจ- -ไทย.
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleรายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : 3 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
CallNumber338.959
Authorสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectการพัฒนาเศรษฐกิจ - - การวางแผน.
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleรายงานการประเมินสถานการณ์ สิทธิมนุษย์ชนในประเทศไทย ปี 2551-2552
CallNumber333.7
Authorสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Subjectการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน.
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2555
result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2548 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
CallNumberรายงานประจำปี
Authorสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
Subjectสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. , สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา - - รายงานประจำปี. , รายงานประจำปี 254 ,
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2550 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
CallNumber
Authorกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
Subject
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2550 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
CallNumberรายงานประจำปี
Authorสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Subjectรายงานประจำปี 2550. , สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง - - รายงานประจำปี.
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleรายงานสถิติคดีศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2549
CallNumber347.01
Authorสำนักงานศาลยุติธรรม
Subjectคดีและการสู้คดี - - สถิติ.
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2549
result 2 items.
Titleรายงานสถิติคดีศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2550
CallNumber347.01
Authorสำนักงานศาลยุติธรรม
Subjectคดีและการสู้คดี - - สถิติ.
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleสดุดีบุคคลสำคัญ
CallNumber920.059
Authorสำนักงานเสริมเสร้างเอกลักษณะของชาติ
Subjectไทย - - ชีวประวัติ. , ไทย - - กษัตริย์และผู้ครองนคร. , ขุนนาง - - ไทย.
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2544
result 1 items.
Titleสรุปคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2552 เพื่อเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี
CallNumber342.0664
Authorสำนักงานศาลปกครอง
Subjectศาลปกครอง. , ระเบียบปฏิบัติราชการ. , คำพิพากษาศาล. , กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คดี. , วิธีพิจารณาคดีปกครอง - ไทย. , ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบบังคับ.
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2554
result 3 items.
Titleสำนักนายกรัฐมนตรี
CallNumber352.23
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Subjectสำนักนายกรัฐมนตรี.
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2548
result 2 items.
Titleสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ ๗๐
CallNumber352.23
Authorกองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
Subjectสำนักนายกรัฐมนตรี - - การจัดส่วนราชการ.
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2545
result 2 items.
Titleหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
CallNumber342.0664
Authorสำนักงานศาลปกครอง
Subjectคำพิพากษาศาล. , กฎหมายปกครอง. , ระเบียบปฏิบัติราชการ. , ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายระเบียบข้อบังคับ. , วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2554
result 4 items.