กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง พบจำนวนทั้งสิ้น 27 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการปฎิรูประบบราชการของต่างประเทศ
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักงานกพ.
หัวเรื่องการปฎิรูประบบราชการ. , ระบบราชการ. , การบริหารรัฐกิจ. , สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนังาน ก.พ.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
เลขเรียก330.95
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงและกลุ่มภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
เลขเรียก351.59
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องการปกครองท้องถิ่น - - ไทย. , การวางแผนพัฒนาระดับจังหวัด.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
เลขเรียก351.59
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องการปกครองท้องถิ่น - - ไทย. , การปฏิรูประบบราชการ.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ การพิจารณาอุทธรณ์ และร้องทุกข์
เลขเรียก347.05
ผู้แต่งสำนักงานเสริมสร้างวินัยและรักษาระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำเนียบผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น
เลขเรียก353.802
ผู้แต่งสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
หัวเรื่องข้าราชการ - - ทำเนียบนาม. , ผู้บริหารราชการ - - ทำเนียบ.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องทิศทางที่ท้าทายแห่งการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 การพัฒนาสังคมเชิงรุก
เลขเรียก
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทิศทางที่ท้าทายแห่งการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้
เลขเรียก
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์25848
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทิศทางที่ท้าทายแห่งการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิถาค
เลขเรียก
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทิศทางที่ท้าทายแห่งการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาต่อทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย
เลขเรียก
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทิศทางที่ท้าทายแห่งการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 การสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
เลขเรียก
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทิศทางที่ท้าทายแห่งการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ภาพรวมการพัฒนาประเทศ
เลขเรียก
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน
เลขเรียก923.2
ผู้แต่งยงยุทธ ติยะไพรัช
หัวเรื่องนโยบายของรัฐ - - ไทย. , ไทย - - นโยบายเศรษฐกิจ. , ไทย - - นโยบายสังคม.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องป๋วย อึ๊งภากรณ์ {34}แบบอย่างข้าราชการไทย{34}
เลขเรียก923.2
ผู้แต่งป๋วย อึ๊งภากรณ์
หัวเรื่องชีวประวัติ. , ป๋วย อึ๊งภากรณ์ - - ชีวประวัติ.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555 - 2559
เลขเรียก338.95
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. , นโยบายเศรษฐกิจ- -ไทย.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : 3 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ - - การวางแผน.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินสถานการณ์ สิทธิมนุษย์ชนในประเทศไทย ปี 2551-2552
เลขเรียก333.7
ผู้แต่งสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หัวเรื่องการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2548 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. , สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา - - รายงานประจำปี. , รายงานประจำปี 254 ,
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องรายงานประจำปี 2550. , สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสถิติคดีศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2549
เลขเรียก347.01
ผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่องคดีและการสู้คดี - - สถิติ.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสถิติคดีศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2550
เลขเรียก347.01
ผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่องคดีและการสู้คดี - - สถิติ.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสดุดีบุคคลสำคัญ
เลขเรียก920.059
ผู้แต่งสำนักงานเสริมเสร้างเอกลักษณะของชาติ
หัวเรื่องไทย - - ชีวประวัติ. , ไทย - - กษัตริย์และผู้ครองนคร. , ขุนนาง - - ไทย.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2552 เพื่อเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องศาลปกครอง. , ระเบียบปฏิบัติราชการ. , คำพิพากษาศาล. , กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คดี. , วิธีพิจารณาคดีปกครอง - ไทย. , ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบบังคับ.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก352.23
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ ๗๐
เลขเรียก352.23
ผู้แต่งกองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี - - การจัดส่วนราชการ.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องคำพิพากษาศาล. , กฎหมายปกครอง. , ระเบียบปฏิบัติราชการ. , ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายระเบียบข้อบังคับ. , วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 4 เล่ม