กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักการคลัง พบจำนวนทั้งสิ้น 18 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในกระบวนการจัดทำคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เลขเรียกp0009
ผู้แต่งเมธาวี ท้วมจันทร์
หัวเรื่องนักวิชาการบัญชีและการเงิน -- ชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการคำนวณและการเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อเหรียญจากต่างประเทศ (เหรียญสำเร็จรูป และเหรียญตัวเปล่า) ของเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งไมรัตน์ พรมศรี
หัวเรื่องนักวิชาการเงินและบัญชี - - ปฏิบัติการ , เหรียญกษาปณ์ - - การจัดซื้อ
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-Budgeting ของกรมธนารักษ์
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งปาริชาติ อินมี
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ , นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ , ฝ่ายเงินนอกงบประมาณ ส่วนงบประมาณ สำนักการคลัง
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานระบบงบประมาณ ผ่านระบบ GFMIS โดยเครื่อง Terminal
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งกนกพร นุ่มดี
หัวเรื่องนักวิชาการเงินและบัญชี - - ปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการตามมาตรการลดใช้พลังงานของกรมธนารักษ์
เลขเรียกP0010
ผู้แต่งทองจันทร์ มหายศ
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภายใต้มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งกิตฐาพร แสงสิชัยพันธ์กุล
หัวเรื่องนักวิชาการเงินและบัญชี - - ชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการอาคารและสถานที่
เลขเรียกP0010
ผู้แต่งทองจันทร์ มหายศ
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาวิธีคำนวณการเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อเหรียญจากต่างประเทศ (เหรียญสำเร็จรูปและเหรียญตัวเปล่า) ของเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งไมรัตน์ พรมศรี
หัวเรื่องเหรียญกษาปณ์ - - การจัดซื้อ , นักวิชาการเงินและบัญชี - - ปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน เงินฝากค่าใช้จ่ายการบริหารงานที่ราชพัสดุ
เลขเรียกp0009
ผู้แต่งจฎุพจน์ พีรมนตรี
หัวเรื่องนักวิชาการเงิน -- ปฎิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสร้างไฟล์สำเร็จรูปในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
เลขเรียกp0009
ผู้แต่งเยาวภา เตียงสกุล
หัวเรื่องนักวิชาการการเงินและบัญชี -- ปฎิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปยังสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งกนกพร นุ่มดี
หัวเรื่องนักวิชาการเงินและบัญชี - - ปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานระบบงบประมาณผ่านระบบ GFMIS โดยเครื่อง Terminal
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งกนกพร นุ่มดี
หัวเรื่องกนกพร นุ่มดี - - ผลงาน , นักวิชาการเงินและบัญชี - - ชำนาญการ , สำนักการคลัง กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการรับและนำส่งเงินรายได้ ผ่านระบบ GFMIS Web Online
เลขเรียกp0009
ผู้แต่งจฎุพจน์ พีรมนตรี
หัวเรื่องนักวิชาการเงินและบัญชี -- ปฎิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการรับและนำส่งเงินรายได้ผ่านระบบ GFMIS WEB Online
เลขเรียกp0009
ผู้แต่งจฎุพจน์ พีรมนตรี
หัวเรื่องนักวิชาการเงินและการบัญชี
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือสรุปหลักเกณฑ์/อัตราการเบิกจ่ายเงิน และเอกสารที่ใช้ประกอบการขอเบิกเงินกับสำนักการคลัง กรมธนารักษ์
เลขเรียกP0009
ผู้แต่งศานิตย์ โอฬารานนท์
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งปาริชาติ อินมี
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ , นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ , ฝ่ายเงินนอกงบประมาณ ส่วนงบประมาณ สำนักการคลัง
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตามกฎ/ระเบียบของทางราชการ (ในฐานะผู้ควบคุม/กำกับ/ดูแล) ตลอดจนดำเนินการอนุมัติรายการขอเบิกผ่านระบบ GFMIS
เลขเรียกP0009
ผู้แต่งศานิตย์ โอฬารานนท์
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการตรวจสอบบัญชีเงินฝากคลัง รายการ หลักประกันสัญญาเช่าให้ถูกต้องตรงกันกับสมุดทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา และทะเบียนคุมการรับ
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งกิตฐาพร แสงสิชัยพันธ์กุล
หัวเรื่องนักวิชาการเงินและบัญชี - - ชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม