กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหลักสิทธิมนุยชน
เลขเรียก363.23
ผู้แต่งคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
หัวเรื่องตำรวจ - - คู่มือ. , ตำรวจ - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542
เลขเรียก341.48
ผู้แต่งสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย
หัวเรื่องสิทธิมนุษยชน - ไทย. , พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน. , พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์สำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม