กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. กองกฎหมายและระเบียบ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องหนังสือเวียนคณะรัฐมนตรี : ในส่วนที่เกี่ยวกกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน (พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2525) เล่ม 5 (พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2494)
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องหนังสือเวียนคณะรัฐมนตรี. , ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. กองกฎหมายและระเบียบ
ปีที่พิมพ์25_ _
จำนวน 1 เล่ม