Main Back

Search สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย Resualt 8 Items

Titleการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ผ่านสมาร์ทโฟน
CallNumberPO001
Authorเสาวลักษณ์ กาวิลาวัลล์
Subjectเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
Publishสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
YearOfPrint2563
result 1 items.
Titleการตรวจสอบข้อมูลและการถอนคืนเงินประกันค่าเช่า
CallNumberPO001
Authorวิภาดา รัตนคูหา
Subjectเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
Publishสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
YearOfPrint2563
result 1 items.
Titleการบริหารสัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
CallNumberPO001
Authorเสาวลักษณ์ กาวิลาวัลล์
Subjectเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
Publishสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
YearOfPrint2563
result 1 items.
Titleการเปิดประมูลโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ
CallNumberPO001
Authorกรรณิการ์ ไชยแสน
Subjectเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
Publishสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
YearOfPrint2557
result 1 items.
Titleการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกรณีผู้เช่าขออนุญาตดำเนินการในที่ราช
CallNumberPO001
Authorวิภาดา รัตนคูหา
Subjectเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
Publishสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
YearOfPrint2563
result 1 items.
Titleคู่มือเทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง โดยใช้โปรแกรม ArcMap
CallNumberPO002
Authorนิภาพร โควสุวรรณ
Subjectการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ , นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ , สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
Publishสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
YearOfPrint2561
result 1 items.
Titleโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในเขตอำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
CallNumberPO002
Authorนิภาพร โควสุวรรณ
Subjectปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง , นักประเมินราคาทรัพย์สิน - - ปฏิบัติการ
Publishสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
YearOfPrint2560
result 1 items.
Titleเทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง โดยใช้โปรแกรม ArcMap
CallNumberPO002
Authorนิภาพร โควสุวรรณ
Subjectประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน - - เทคนิคการตรวจสอบ , นักประเมินราคาทรัพย์สิน - - ปฏิบัติการ
Publishสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
YearOfPrint2560
result 1 items.