กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศของลุ่มน้ำบางปะกง
เลขเรียก333.7
ผู้แต่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่องสิ่งแวดล้อม.
สำนักพิมพ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดิน : แนวทางการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินและการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรดินและที่ดินโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
เลขเรียก333.73
ผู้แต่งภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หัวเรื่องที่ดิน - - การใช้ประโยชน์. , ปาไม้ - - การใช้ประโยชน์.
สำนักพิมพ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน และมาตรการที่มีผลใช้บังคับ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
เลขเรียก333.73
ผู้แต่งสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวเรื่องที่ดิน - - การใช้ประโยชน์.
สำนักพิมพ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน และมาตรการที่มีผลใช้บังคับ รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก333.73
ผู้แต่งสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวเรื่องที่ดิน - - การใช้ประโยชน์.
สำนักพิมพ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม