Main Back

Search สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ Resualt 18 Items

Titleความรู้เรื่องกฐิน
CallNumber294.34
Authorสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Subjectกฐินและผ้าป่า. , พุทธศาสนา - - พิธีกรรม.
Publishสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleคำอธิบายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
CallNumber346.01
Authorฝ่ายนิติการ กองกลาง
Subjectเด็ก- -การคุ้มครอง.
Publishสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2558
CallNumber294.308
Authorสำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Subjectเทศน์มหาชาติ , ธรรมเทศนา
Publishสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
YearOfPrint2558
result 1 items.
Titleเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
CallNumberสร 294.308
Authorสำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Subjectเทศน์มหาชาติ , การสวดมนต์ - - พุทธศาสนา
Publishสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
YearOfPrint2562
result 1 items.
Titleเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรม เฉลิมพรเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
CallNumber294.308
Authorสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Subjectธรรมเทศนา , เทศน์มหาชาติ
Publishสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
YearOfPrint2554
result 1 items.
Titleเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา
CallNumber294.308
Authorสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Subjectเทศน์มหาชาติ , ธรรมเทศนา
Publishสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
YearOfPrint2551
result 1 items.
Titleเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
CallNumber294.382
Authorสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Subjectเทศน์มหาชาติ. , การสวดมนต์ - - พุทธศาสนา.
Publishสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleธรรมะประทับใจ ชื่อชุด หนังสือพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
CallNumber
Authorสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
Subject
Publishสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
YearOfPrint
result 1 items.
Titleแนวทางการดำเนินงาน สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนาด้วยการปลูกจิตสำนึกคนในชาติให้ยึดมั่นและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
CallNumber294.3013
Authorกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
Subjectพุทธศาสนากับสังคม. , คุณธรรม.
Publishสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
YearOfPrint2557
result 1 items.
Titleพระเจ้าอยู่หัวกับวัดไทย
CallNumber923.159
Authorสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Subjectภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-.
Publishสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศล้ำ เล่ม 1 พ.ศ.2503-2504 ชื่อชุด หนังสือพระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
CallNumber
Authorสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สมกลมหาสังฆปรินายก
Subject
Publishสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
YearOfPrint
result 1 items.
Titleมนุษย์ อาสาฬหบูชาธรรม
CallNumber294.336
Authorกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
Subjectวันอาสาฬหบูชา.
Publishสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
YearOfPrint2557
result 1 items.
Titleเมนูจากป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน
CallNumber641
Authorสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Subjectการปรุงอาหาร--ธรรมชาติ. , อาหารธรรมชาติ.
Publishสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
YearOfPrint2551
result 1 items.
Titleรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครอง และ สำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2550
CallNumber342.06
Authorสำนักนโยบายและแผน สำนักงานศาลปกครอง
Subjectศาลปกครอง.
Publishสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
YearOfPrint2551
result 3 items.
Titleรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครอง และ สำนักงานศาลปกครองประจำปี 2551
CallNumber343.04
Authorสำนักงานศาลปกครอง
Subjectศาลปกครอง- -การบริหาร.
Publishสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
YearOfPrint2552
result 3 items.
Titleลักษณะพระพุทธศาสนา พระโอวาทสอนนวกภิกษุ พ.ศ.2526 ชื่อชุดหนังสือพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
CallNumber
Authorสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
Subject
Publishสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
YearOfPrint
result 1 items.
Titleสคบ. กับการคุ้มครองผู้บริโภค
CallNumber381.34
Authorสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี
Subjectการคุ้มครองผู้บริโภค. , การคุ้มครองผู้บริโภค - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
YearOfPrint2552
result 2 items.
Titleสรุปผลงานกรมการศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
CallNumberสร
Authorกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
Subjectพุทธศาสนา - - กรมการศาสนา , กรมการศาสนา - - สรุปผลงาน
Publishสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
YearOfPrintก151ส
result 1 items.