Main Back

Search สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร Resualt 38 Items

Title10 นาทีกับสาระเพื่อการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับบใหม่
CallNumber342.593
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subjectไทย - - รัฐธรรมนูญ.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2550
result 4 items.
Title5 นาทีกับการทำความเข้าใจในการออกเสียงประชามติ
CallNumber328.2
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subjectประชามติ - - ไทย.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2550
result 3 items.
Title73 ปี รัฐสภาไทย
CallNumber328.3
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subjectรัฐสภาไทย. , นิติบัญญัติ. , ไทย - - การเมืองการปกครอง.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2548
result 3 items.
Titleกฎหมายรัฐธรรมนูญ / ข้อบังคับ
CallNumber342.593
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subjectกฎหมายรัฐธรรมนูญ. , กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไทย.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2536
result 1 items.
Titleการตรวจรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550
CallNumber342.593
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subjectสภาร่างรัฐธรรมนูญ.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2550
result 3 items.
Titleการมีส่วนร่วมทางการเมือง
CallNumber306.2
Authorกลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์
Subjectสังคมวิทยาการเมือง.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleข้อบังคับการประชุม
CallNumber328.1
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subjectการประชุมรัฐสภา. , สภาผู้แทนราษฏร - - ระเบียบข้อบังคับ.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2549
result 3 items.
Titleคณะกรรมาธิการ
CallNumber328.32
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subjectสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2551
result 1 items.
Titleความเป็นมาพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548
CallNumber342
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร
Subjectพระราชบัญญัติ - - การผลิตซีดี.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint
result 1 items.
Titleความเป็นมาพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546
CallNumber342
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subjectพระราชบัญญัติสงเคราะห์.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
CallNumber342.593
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subjectรัฐธรรมนูญ - - ไทย. , กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไทย.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint
result 3 items.
Titleทำเนียบสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550
CallNumber328.593
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subjectสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ - - ทำเนียมนาม.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2550
result 2 items.
Titleธ ทรงเป็นร่มฉัตรรัฐสภา : กษัตราประชาธิปไตย
CallNumber320.9593
Authorคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ..
Subjectภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-. , รัฐสภา -- ไทย. , รัฐธรรมนูญ - - ไทย. , ไทย - - การเมืองการปกครอง.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
CallNumber350
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subjectนโยบายของรัฐ.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2551
result 1 items.
Titleประวัติการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาไทย
CallNumber324.959
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subjectสมาชิกรัฐสภา -- ไทย.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleพรรคการเมืองไทย
CallNumber324.295
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subjectพรรคการเมือง -- ไทย.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2548
result 3 items.
Titleรวมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2475-2549)
CallNumber342
Authorสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subjectรัฐธรรมนูญ. , กฏหมายรัฐธรรมนูญ.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleระบบงานรัฐสภา
CallNumber328.3
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subjectรัฐสภา -- ไทย.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleรัฐธรรมนูญไทย
CallNumber342.593
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subjectไทย -- รัฐธรรมนูญ.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2550
result 5 items.
Titleรัฐสภาปริทัศน์ พลังงานทดแทนเพิ่อลดภาวะโลกร้อน
CallNumber
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subject
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleรัฐสภาปริทัศน์ พลังงานทดแทนเพื่อลดภาวะโลกร้อน
CallNumber333.794
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subjectก๊าซชีวภาพ , การพัฒนาที่ยั่งยืน , ความร้อน - - ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม , เชื้อเพลิงชีวภาพ , ปรากฏการณ์เรือนกระจก , พลังงานทดแทน , ภาวะโลกร้อน , ภาวะโลกร้อน - - การแก้ไข , เอทานอล
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleรายงานการสัมมนา เรื่อง ที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย หัวใจเกษตรกร
CallNumber
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subject
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint
result 1 items.
Titleรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 สภาผู้แทนราษฏร
CallNumber336.59
Authorกองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร
Subjectงบประมาณ - - ไทย.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint
result 1 items.
Titleรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เล่ม 1 ตอนที่ 1
CallNumber352.495
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subjectรายจ่ายของรัฐบาล. , งบประมาณ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint
result 1 items.
Titleรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เล่ม 1 ตอนที่ 2
CallNumber352.495
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subjectรายจ่ายของรัฐบาล. , งบประมาณ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint
result 1 items.
Titleรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เล่ม 3
CallNumber352.495
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subjectรายจ่ายของรัฐบาล. , งบประมาณ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint
result 1 items.
Titleรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เล่ม 4
CallNumber352.495
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subjectรายจ่ายของรัฐบาล. , งบประมาณ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint
result 1 items.
Titleรายงานผลการตรวจสอบเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวดกาญจนบุรี
CallNumber658.306
Authorคณะอนุกรรมการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน
Subjectการวิเคราห์งาน. , การวิเคราะห์ภาระงาน.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint
result 1 items.
Titleรายชื่อสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
CallNumber321.802
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subjectสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ -- ทำเนียบนาม.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleสภานิติบัญญัติแห่ง สมัชชาแห่งชาติ และสภาร่างรัฐธรรมนูญ
CallNumber328.593
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subjectสภานิติบัญญัติ. , สมัชชาแห่งชาติ. , สภาร่างรัฐธรรมนูญ.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2550
result 3 items.
Titleสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
CallNumber328.593
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subjectสภานิติบัญญัติ.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2550
result 3 items.
Titleสภาผู้แทนราษฎร
CallNumber324.63
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subjectสภาผู้แทนราษฎร.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleสภาผู้แทนราษฎร
CallNumber324.63
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร
Subjectสภาผู้แทนราษฏร.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2549
result 5 items.
Titleสรุปผลงานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2545
CallNumberอส.
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subjectสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2546
result 2 items.
Titleสิทธิประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา
CallNumber328.34
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subjectสิทธิ. , รัฐสภา - - ประวัติ.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2549
result 3 items.
Titleอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
CallNumber328.2
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subjectรัฐสภา.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2548
result 5 items.
Titleอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา
CallNumber328.2
Authorกลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์
Subjectรัฐสภา.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2547
result 5 items.
Titleเอกสารประกอบการบรรยาย รอ.603 ระบบการเมืองและระบบสังคม
CallNumber320
Authorไพศาล สุริยะมงคล
Subjectการเมืองการปกครอง - - ไทย. , การเมือง - - ไทย.
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint
result 1 items.