กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พบจำนวนทั้งสิ้น 38 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง10 นาทีกับสาระเพื่อการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับบใหม่
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องไทย - - รัฐธรรมนูญ.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่อง5 นาทีกับการทำความเข้าใจในการออกเสียงประชามติ
เลขเรียก328.2
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องประชามติ - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่อง73 ปี รัฐสภาไทย
เลขเรียก328.3
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องรัฐสภาไทย. , นิติบัญญัติ. , ไทย - - การเมืองการปกครอง.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ / ข้อบังคับ
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ. , กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องสภาร่างรัฐธรรมนูญ.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมือง
เลขเรียก306.2
ผู้แต่งกลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์
หัวเรื่องสังคมวิทยาการเมือง.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อบังคับการประชุม
เลขเรียก328.1
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องการประชุมรัฐสภา. , สภาผู้แทนราษฏร - - ระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องคณะกรรมาธิการ
เลขเรียก328.32
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความเป็นมาพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548
เลขเรียก342
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร
หัวเรื่องพระราชบัญญัติ - - การผลิตซีดี.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความเป็นมาพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546
เลขเรียก342
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องพระราชบัญญัติสงเคราะห์.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องรัฐธรรมนูญ - - ไทย. , กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องทำเนียบสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550
เลขเรียก328.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ - - ทำเนียมนาม.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องธ ทรงเป็นร่มฉัตรรัฐสภา : กษัตราประชาธิปไตย
เลขเรียก320.9593
ผู้แต่งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ..
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-. , รัฐสภา -- ไทย. , รัฐธรรมนูญ - - ไทย. , ไทย - - การเมืองการปกครอง.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
เลขเรียก350
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องนโยบายของรัฐ.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาไทย
เลขเรียก324.959
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องสมาชิกรัฐสภา -- ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพรรคการเมืองไทย
เลขเรียก324.295
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องพรรคการเมือง -- ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2475-2549)
เลขเรียก342
ผู้แต่งสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องรัฐธรรมนูญ. , กฏหมายรัฐธรรมนูญ.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบงานรัฐสภา
เลขเรียก328.3
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องรัฐสภา -- ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญไทย
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องไทย -- รัฐธรรมนูญ.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 5 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐสภาปริทัศน์ พลังงานทดแทนเพิ่อลดภาวะโลกร้อน
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐสภาปริทัศน์ พลังงานทดแทนเพื่อลดภาวะโลกร้อน
เลขเรียก333.794
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องก๊าซชีวภาพ , การพัฒนาที่ยั่งยืน , ความร้อน - - ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม , เชื้อเพลิงชีวภาพ , ปรากฏการณ์เรือนกระจก , พลังงานทดแทน , ภาวะโลกร้อน , ภาวะโลกร้อน - - การแก้ไข , เอทานอล
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนา เรื่อง ที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย หัวใจเกษตรกร
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 สภาผู้แทนราษฏร
เลขเรียก336.59
ผู้แต่งกองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร
หัวเรื่องงบประมาณ - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เล่ม 1 ตอนที่ 1
เลขเรียก352.495
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องรายจ่ายของรัฐบาล. , งบประมาณ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เล่ม 1 ตอนที่ 2
เลขเรียก352.495
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องรายจ่ายของรัฐบาล. , งบประมาณ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เล่ม 3
เลขเรียก352.495
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องรายจ่ายของรัฐบาล. , งบประมาณ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เล่ม 4
เลขเรียก352.495
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องรายจ่ายของรัฐบาล. , งบประมาณ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการตรวจสอบเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวดกาญจนบุรี
เลขเรียก658.306
ผู้แต่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน
หัวเรื่องการวิเคราห์งาน. , การวิเคราะห์ภาระงาน.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายชื่อสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
เลขเรียก321.802
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ -- ทำเนียบนาม.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสภานิติบัญญัติแห่ง สมัชชาแห่งชาติ และสภาร่างรัฐธรรมนูญ
เลขเรียก328.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องสภานิติบัญญัติ. , สมัชชาแห่งชาติ. , สภาร่างรัฐธรรมนูญ.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เลขเรียก328.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องสภานิติบัญญัติ.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องสภาผู้แทนราษฎร
เลขเรียก324.63
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องสภาผู้แทนราษฎร.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสภาผู้แทนราษฎร
เลขเรียก324.63
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร
หัวเรื่องสภาผู้แทนราษฏร.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 5 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลงานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2545
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา
เลขเรียก328.34
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องสิทธิ. , รัฐสภา - - ประวัติ.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เลขเรียก328.2
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องรัฐสภา.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 5 เล่ม
ชื่อเรื่องอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา
เลขเรียก328.2
ผู้แต่งกลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์
หัวเรื่องรัฐสภา.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 5 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยาย รอ.603 ระบบการเมืองและระบบสังคม
เลขเรียก320
ผู้แต่งไพศาล สุริยะมงคล
หัวเรื่องการเมืองการปกครอง - - ไทย. , การเมือง - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม