กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระราชบัญญติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียก352.02
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องพระราชบัญญัติ - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ. , รัฐวิสาหกิจ.
สำนักพิมพ์สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
เลขเรียก346.06
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องพระราชบัญญัติหน่วยงานของรัฐ.
สำนักพิมพ์สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบเกี่ยวกับการการเงินการบัญชีการตรวจสอบภายในหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจและพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
เลขเรียก352.43
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องการเงิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 2 เล่ม