Main Back

Search สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี Resualt 19 Items

Title60 ปี คณะรัฐมนตรีไทย
CallNumber354.593
Authorสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Subjectคณะรัฐมนตรี - - ไทย. , นายกรัฐมนตรี - - ไทย - - ประวัติ.
Publishสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
YearOfPrint2536
result 1 items.
Titleคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา
CallNumber320.95
Authorสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
Subjectไทย - - การเมืองและการปกครอง.
Publishสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
YearOfPrint2551
result 3 items.
Titleคู่มือการประสานงาน การนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1)
CallNumber346.07
Authorสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Subjectระเบียบปฏิบัติราชการ.
Publishสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
YearOfPrint
result 3 items.
Titleโครงการศึกษาวิจัยและยกร่างกฎหมายว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของรัฐ
CallNumber333.1
Authorอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
Subjectมาตรฐานการทำแผนที่. , ที่ดินของรัฐ.
Publishสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleโครงการศึกษาวิจัยและยกร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดิน
CallNumber346.044
Authorอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
Subjectคณะกรรมการนโยบายที่ดิน. , การจัดการที่ดิน. , การปฏิรูปที่ดิน.
Publishสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleโครงการศึกษาวิจัยและยกร่างกฎหมายว่าด้วยเอกสารสิทธิในที่ดินระบบเดียว
CallNumber346.043
Authorอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
Subjectสิทธิในที่ดิน. , โฉนดที่ดิน. , เอกสารสิทธิในที่ดิน.
Publishสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleงานของรัฐบาล อานันท์ ปันยารชุน (เล่มที่ 1)
CallNumber351.5
Authorสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
Subjectยานันท์ ปันยารชุน, 247 , , การบริหารรัฐกิจ - ไทย. , รัฐบาล - ไทย. , นายกรัฐมนตรี - ไทย.
Publishสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
YearOfPrint2535
result 1 items.
Titleนโยบายของรัฐบาลกับ กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
CallNumber351.593
Authorสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Subjectไทย - - นโยบายของรัฐ. , ไทย - - การเมืองและการปกครอง.
Publishสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
YearOfPrint2544
result 1 items.
Titleแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการจัดซื้อจัดจ้าง
CallNumber658.72
Authorสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Subjectพัสดุ -- การจัดซื้อ. , พัสดุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
YearOfPrint2545
result 2 items.
Titleประมวลระเบียบการจ้างและระเบียบการพัสดุ พ.ศ. 2498 พร้อมด้วยมติคณะรัฐมนตรีและวิธีปฏิบัติ
CallNumber352.5
Authorศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Subjectระเบียบการจ้างและระเบียบการพัสดุ. , การจ้างงาน(ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , พัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
YearOfPrint2519
result 1 items.
Titleพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534
CallNumber342.06
Authorสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Subjectพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน. , กฎหมายปกครอง.
Publishสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
YearOfPrint
result 1 items.
Titleรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
CallNumber342.59
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subjectไทย - - รัฐธรรมนูญ. , การแก้ไขรัฐธรรมนูญ.
Publishสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
YearOfPrint2540
result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2550 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
CallNumberรายงานประจำปี
Authorสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Subjectรายงานประจำปี 2550. , สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี - - รายงานประจำปี.
Publishสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2551 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
CallNumber
Authorสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Subject
Publishสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
YearOfPrint2551
result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2555 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
CallNumberรายงานประจำปี
Authorสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Subjectสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี - - รายงานประจำปี. , รยงานประจำปี 255 ,
Publishสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
YearOfPrint2555
result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2560 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
CallNumber
Authorสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Subject
Publishสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
YearOfPrint
result 1 items.
Titleศาสนาและวัฒนธรรมไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
CallNumber297.3
Authorชำเลือง วุฒิจันทร์
Subjectไทย(ภาคใต้) - - ความเป็นอยู่และประเพณี.
Publishสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
YearOfPrint2523
result 1 items.
Titleสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของรัฐบาล
CallNumber354.59
Authorบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ
Subjectการบริหารรัฐกิจ - ไทย. , รัฐบาล - ไทย. , คณะรัฐมนตรี - ไทย. , บรรหาร ศิลปอาชา , 247 ,
Publishสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
YearOfPrint2539
result 1 items.
Titleอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย
CallNumber179.33
Authorสำนักอุทยานแห่งชาติ
Subjectอุทยานและเขตสงวนแห่งชาติ - - ไทย. , การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์.
Publishสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
YearOfPrint2548
result 1 items.