กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พบจำนวนทั้งสิ้น 19 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง60 ปี คณะรัฐมนตรีไทย
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่องคณะรัฐมนตรี - - ไทย. , นายกรัฐมนตรี - - ไทย - - ประวัติ.
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา
เลขเรียก320.95
ผู้แต่งสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
หัวเรื่องไทย - - การเมืองและการปกครอง.
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการประสานงาน การนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1)
เลขเรียก346.07
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่องระเบียบปฏิบัติราชการ.
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาวิจัยและยกร่างกฎหมายว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของรัฐ
เลขเรียก333.1
ผู้แต่งอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
หัวเรื่องมาตรฐานการทำแผนที่. , ที่ดินของรัฐ.
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาวิจัยและยกร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดิน
เลขเรียก346.044
ผู้แต่งอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
หัวเรื่องคณะกรรมการนโยบายที่ดิน. , การจัดการที่ดิน. , การปฏิรูปที่ดิน.
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาวิจัยและยกร่างกฎหมายว่าด้วยเอกสารสิทธิในที่ดินระบบเดียว
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
หัวเรื่องสิทธิในที่ดิน. , โฉนดที่ดิน. , เอกสารสิทธิในที่ดิน.
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงานของรัฐบาล อานันท์ ปันยารชุน (เล่มที่ 1)
เลขเรียก351.5
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องยานันท์ ปันยารชุน, 247 , , การบริหารรัฐกิจ - ไทย. , รัฐบาล - ไทย. , นายกรัฐมนตรี - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนโยบายของรัฐบาลกับ กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่องไทย - - นโยบายของรัฐ. , ไทย - - การเมืองและการปกครอง.
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขเรียก658.72
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่องพัสดุ -- การจัดซื้อ. , พัสดุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลระเบียบการจ้างและระเบียบการพัสดุ พ.ศ. 2498 พร้อมด้วยมติคณะรัฐมนตรีและวิธีปฏิบัติ
เลขเรียก352.5
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องระเบียบการจ้างและระเบียบการพัสดุ. , การจ้างงาน(ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , พัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2519
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่องพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน. , กฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
เลขเรียก342.59
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องไทย - - รัฐธรรมนูญ. , การแก้ไขรัฐธรรมนูญ.
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่องรายงานประจำปี 2550. , สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่องสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี - - รายงานประจำปี. , รยงานประจำปี 255 ,
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2560 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศาสนาและวัฒนธรรมไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เลขเรียก297.3
ผู้แต่งชำเลือง วุฒิจันทร์
หัวเรื่องไทย(ภาคใต้) - - ความเป็นอยู่และประเพณี.
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2523
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของรัฐบาล
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ
หัวเรื่องการบริหารรัฐกิจ - ไทย. , รัฐบาล - ไทย. , คณะรัฐมนตรี - ไทย. , บรรหาร ศิลปอาชา , 247 ,
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย
เลขเรียก179.33
ผู้แต่งสำนักอุทยานแห่งชาติ
หัวเรื่องอุทยานและเขตสงวนแห่งชาติ - - ไทย. , การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์.
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม