กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ส้มหวาน พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน ตาม พ.รบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งกองวินัย สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน. , ระเบียบปฏิบัติราชการ.
สำนักพิมพ์ส้มหวาน
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน ตาม พ.รบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 และ 2535
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน. , ระเบียบปฏิบัติราชการ.
สำนักพิมพ์ส้มหวาน
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538
เลขเรียก352.67
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , ข้าราชการพลเรือน -- เงินเดือน. , เงินเดือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์ส้มหวาน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
เลขเรียก352.67
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ. , ระเบียบข้อบังคับ - - ราชการ.
สำนักพิมพ์ส้มหวาน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม