กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง พบจำนวนทั้งสิ้น 60 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง100 ปี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เลขเรียก926.10
ผู้แต่งวิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ , บรรณาธิการ
หัวเรื่องมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก , สมเด็จพระ , 2434 - 247 , , การแพทย์ - ไทย - ประวัติ. , สาธารณสุข - ไทย - ประวัติ. , วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่อง120 ปีกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2418 - 2538
เลขเรียก
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง33 สิ่งที่ต้องทำเพื่อนำทางสู่ความสำเร็จ
เลขเรียก153.42
ผู้แต่งพาน,แพทริก
รำพรรณ รักศรีอักษร, แปล
หัวเรื่องการพัฒนาตนเอง. , การวางแผน. , ความสำเร็จ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง50 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2504-2554
เลขเรียก378.1
ผู้แต่งข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หัวเรื่องกระทรวงการคลัง.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง7 ปีผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
เลขเรียก352.8
ผู้แต่งปรีดา เวทยาวงศ์
หัวเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง93 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
เลขเรียก353.7
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่องกรมศิลปากร - - การบริหาร. , กรมศิลปากร - - ประวัติ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกว่าจะถึงวันนี้...ตลาดทุนไทย : 35 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขเรียก332.642
ผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกองทัพไทย
เลขเรียก355.009
ผู้แต่งกองทัพไทย
หัวเรื่องกองทัพ - -ไทย. , ทหาร - -ไทย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกัลยาณีแห่งราชสกุลมหิดล(Princess of the Mahidol Family)
เลขเรียก920
ผู้แต่งกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466-255 ,
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการแก้ไขปัญหาบุกรุกครอบครองที่ดินของรัฐ (ที่ราชพัสดุ) กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียก
ผู้แต่งพรชัย ควรประเสริฐ
หัวเรื่องวิทยานิพนธ์. , ระบบภูมิสารสนเทศ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกุลเชษฐ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์(August Princess of the Home of Chakri)
เลขเรียก920
ผู้แต่งกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466-255 ,
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเกิดเป็นหญิง ยิ่งต้องรวย : กลยุทธ์ควบคุมโชคชะตาทางการเงิน
เลขเรียก332.02
ผู้แต่งออร์แมน ซูซี
หัวเรื่องการเงินส่วนบุคคล.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฯ 2550 และวุฒิสภา
เลขเรียก342
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หัวเรื่องรัฐธรรมนูญ - - ไทย. , กฎหมายรัฐธรรมนูญ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้น
เลขเรียก923.2593
ผู้แต่งสุรินทร์ พิศสุวรรณ
หัวเรื่องสุรินทร์ พิศสุวรรณ. , นักการเมือง - - ชีวประวัติ. , ความสำเร็จ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคือรุ้งงาม
เลขเรียก920
ผู้แต่งอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
หัวเรื่องกัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์,สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงานของรัฐบาล อานันท์ ปันยารชุน
เลขเรียก351.5
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องอานันท์ ปันยารชุน , 247 , , การบริหารรัฐกิจ - ไทย. , รัฐบาล - ไทย. , นายกรัฐมนตรี - ไทย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน
เลขเรียก332.02401
ผู้แต่งวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
หัวเรื่องการเงินส่วนบุคคล. , การลงทุน. , กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายจากผู้นำ = Letters from Leaders
เลขเรียก920.02
ผู้แต่งดอร์มานน์,เฮนรี โอ
นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี,แปล
หัวเรื่องบุคคลสำคัญ - - ชีวประวัติ. , คำคม.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่องปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ. , จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ,
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องจริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านใจคน
เลขเรียก294.315
ผู้แต่งอนุสร จันทพันธ์
หัวเรื่องพุทธศาสนา - - จิตวิทยา. , จิตวิทยาสังคม.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจ้าฟ้ามหิดลของหนู: หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ระดับประถมศึกษา
เลขเรียก923.2593
ผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, สมเด็จพระ, 2434-247 , , หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ระดับประถมศึกษา.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชีวิต ผลงาน และเส้นทางสู่ความสำเร็จของผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล : หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
เลขเรียก923.2593
ผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, สมเด็จพระ, 2434-247 , , หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชีวิตและงานของคุณไข่มุกด์ ชูโต
เลขเรียก
ผู้แต่งกองศิลปาชีพ สำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องคุณไข่มุกด์ ชูโต,2481-253 , , ปะติมากรรม - - ไทย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคล
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่องการจัดเก็บเอกสาร. , การทำลายเอกสาร.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตำนานสุสานหลวงและพรรณไม้ในสุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เลขเรียก393.1
ผู้แต่งวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
หัวเรื่องวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตำนานแห่งป่าวิเศษ ตอน เจ้าหญิงสยบมังกร (เล่มที่1)
เลขเรียก
ผู้แต่งรีด แพทริเชีย ซี
หัวเรื่องสหรัฐอเมริกา - -นวนิยายสำหรับเยาวชน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 3.
เลขเรียก616.024
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่องตำรับยาหลวง. , เวชศาสตร์. , ยาแผนโบราณ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทศพิธราชธรรม
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งวันเพ็ญ เซ็นตระกูล
หัวเรื่องทศพิธราชธรรม. , พุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์. , ราชธรรม.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องท่านผู้ว่าการป๋วย
เลขเรียก923.3593
ผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย
หัวเรื่องป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2459-254 , , ธนาคารแห่งประเทศไทย. , นักเศรษฐศาสตร์ -- ชีวประวัติ. , ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ, 2540-.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องน้ำพระพุทธมนต์ ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
เลขเรียก294.338
ผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-. , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ไทย. , น้ำพระพุทธมนต์.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนิทราชาคริช
เลขเรียก895.9
ผู้แต่งอาหรับราตรี อาบูหะชัน
หัวเรื่องลิลิต. , กวีนิพนธ์ไทย. , จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประตูที่ไร้ประตู
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งจงชัย เจนหัตถการกิจ
หัวเรื่องนิกายเซน. , ปริศนาธรรม.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของสถาบันและองค์กรต่างประเทศ
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งคณะองคมนตรี
หัวเรื่องพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. , หนังสือหายาก.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติสำนักราชเลขาธิการ
เลขเรียก351.003
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องสำนักราชเลขาธิการ -- การบริหาร. , สำนักราชเลขาธิการ - - ประวัติ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องปวงประชาอาดูร
เลขเรียก364.1
ผู้แต่งจีรนุช ภิรมย์ภักดี
หัวเรื่องประวัติ - - รูปภาพ. , พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรมสำนวนภาษาอังกฤษ -ไทย = Collins Cobuild Pocket Idioms Dictionary
เลขเรียก423.9591
ผู้แต่งกุสุมา รักษมณี,บรรณาธิการ
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - พจนานุกรม- - ไทย. , ภาษาอังกฤษ - - สำนวนโวหาร. , ภาษาไทย - - สำนวนโวหาร. , ภาษาอังกฤษ - - การแปล.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษา
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่องการศึกษา.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากรุณาธิคุณด้านทันตกรรมต่อประชาชนผู้ด้อยโอกาส
เลขเรียก617.6
ผู้แต่งหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ
หัวเรื่องทันตกรรม- -ป้องกัน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา
เลขเรียก923.6
ผู้แต่งอำนวย วีรวรรณ
หัวเรื่องพระพุทธศาสนา - -พระมหากษัตริย์.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชดำรัส 7 องค์
เลขเรียก895.915
ผู้แต่งสำนักพิธีการและเลขานุการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องพระราชดำรัส.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชดำรัสและสุนทรพจน์ตอบ
เลขเรียก390
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , สุนทรพจน์ไทย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2531
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมีลูกกี่คนก็รวยได้ถ้าใช้เงินเป็น
เลขเรียก332.02
ผู้แต่งสุวภา เจริญยิ่ง
หัวเรื่องการเงินส่วนบุคคล. , การเงิน- -การวางแผน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 ผู้ตรวจการแผ่นดิน
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
หัวเรื่องรายงานประจำปี - - ผู้ตรวจการแผ่นดิน. , ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 กระทรวงการคลัง
เลขเรียก352.4095
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่องกระทรวงการคลัง -- รายงานประจำปี. , กระทรวงการคลัง -- การบริหาร.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
หัวเรื่องมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ. , รยงานประจำปี 255 ,
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรืองรองท้องสนามหลวง : จดหมายเหตุการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ท้องสนามหลวง โครงการให้ความรู้ ประวัติ ความเป็นมา ความสำคัญ และกิจกรรมของท้องสนามหลวง
เลขเรียกอ 394.4
ผู้แต่งสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
หัวเรื่องประวัติท้องสนามหลวง. , สนามหลวง
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องล่องสำเภาเข้าสยาม
เลขเรียก929.42
ผู้แต่งนาภัส เศรษฐบุตร
หัวเรื่องชาวจีน - - ไทย - - นามสกุล. , ชาวจีน - - ไทย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องอย่างผู้นำ
เลขเรียก658
ผู้แต่งเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
หัวเรื่องผู้บริหาร.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์ = Sufficiency Economy A New Philosophy in the Global World
เลขเรียก330.9
ผู้แต่ง หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง. , การบริหารธุรกิจ. , ธุรกิจ -- วิจัย. , นักธุรกิจ -- สัมภาษณ์. , Sufficiency economy.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสบตากับความดาย
เลขเรียก294.3444
ผู้แต่งว. วชิรเมธี
หัวเรื่องความตาย -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา. , พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมหลวงฯในดวงใจราษฎร์(Princess in the Hearts of People)
เลขเรียก920
ผู้แต่งกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466-255 ,
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขเรียก333.95
ผู้แต่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ. , การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ - ไทย. , การอนุรักษ์สัตว์ป่า.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนาเพื่อปวงประชาสุขศานต์
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องสิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า, 247 , , โครงการพระราชดำริ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้เป็นแบบอย่าง : หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
เลขเรียก923.2593
ผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, สมเด็จพระ, 2434-247 , , หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ
เลขเรียก920
ผู้แต่งสมภพ จันทรประภา
หัวเรื่องศรีสวรินทิรานุสรณีย์,สมเด็จพระ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสลัดนานาชาติ
เลขเรียก641.83
ผู้แต่งอมรินทร์ Cuisine
หัวเรื่องการปรุงอาหาร. , สลัด.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแสงนั้นมิจางหาย
เลขเรียก920
ผู้แต่งอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
หัวเรื่องกัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์,สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอยู่ง่ายๆ ให้อายุยืนโดยคุณหมอ 100 ปี
เลขเรียก926.13
ผู้แต่งฮิโนะฮะระ,ชิเงะอะกิ
ฉวีวงศ์ อัศวเสนา ,แปล
หัวเรื่องชีวประวัติ. , ปรัชญา - - การดำเนินชีวิต. , ผู้สูงอายุ - - การดำเนินชีวิต. , คุณภาพชีวิต.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอยู่เพื่อโลกหล้า : หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ระดับมธัยมศึกษาและอาชีวศึกษา
เลขเรียก923.2593
ผู้แต่งกะทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, สมเด็จพระ, 2434-247 , , หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ระดับมธัยมศึกษาและอาชีวศึกษา.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอาเซียน(asean)รู้ไว้ได้เปรียบแน่
เลขเรียก341.247
ผู้แต่งสุรินทร์ พิศสุวรรณ
หัวเรื่องอาเซียน. , สมาคมอาเซียน. , ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม