Main Back

Search อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง Resualt 234 Items

Title เรื่องเล่าจากร่างกาย : เข้าใจร่างกาย พฤติกรรมและธรรมชาติ ผ่านกระบวนการวิวัฒนาการ
CallNumber611
Author ชัชพล เกียรติขจรธาดา
Subjectร่างกาย. , สุขภาพ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2555
result 1 items.
Title100 ปี การดำเนินงานท่าอากาศยานดอนเมือง และการจัดสร้าง {34}พระหลวงปู่ทวด 100 ปี สนามบินดอนเมือง{34}
CallNumberสร 387.7
Authorท่าอากาศยานไทย
Subjectท่าอากาศยาน , สนามบิน - - ไทย , airports , สนามบิน , สนามบินดอนเมือง
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2558
result 1 items.
Title100 ปี เหรียญกีฬาไทย
CallNumberอ 737.4075
Authorสมาคมเหรียญที่ระลึกไทย
Subjectเหรียญกีฬา , เหรียญที่ระลึกและเหรียญรางวัล - - กีฬาไทย
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2557
result 1 items.
Title100 เรื่องล้ำสมัยในสยาม
CallNumber039.95
Authorศิริญญา สุจินตวงษ์
Subjectไทย- -รวมเรื่อง. , ไทย- -ประวัติศาสตร์.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2554
result 1 items.
Title108 มงคลพระบรมราโชวาท
CallNumber
Authorอมรินทร์
Subject
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint
result 1 items.
Title14 เคล็ดลับทำให้อายุยืน
CallNumber613.04
Authorคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Subjectผู้สูงอายุ- - การดูแลสุขภาพ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2554
result 1 items.
Title225 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
CallNumberอ 959.38
Authorสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
Subjectกรุงรัตนโกสินทร์
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2552
result 1 items.
Title30 วิธีเอาชนะโชคชะตา
CallNumber158.1
Authorบัณฑิต อึ้งรังษี
Subjectจิตวิทยาประยุกต์. , ความสำเร็จ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2551
result 1 items.
Title400 ปี สัมพันธ์ไมตรีไทย - เนเธอร์แลนด์
CallNumber327.59
Authorหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
Subjectความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. , 400th Anniversary of Thai 3 Nethevlands.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2548
result 1 items.
Title70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย
CallNumberอ 923.1593
Authorคณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Subjectกษัตริย์และผู้ครองนคร - - ภาพ , โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม , ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ , ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 , ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระป
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2560
result 1 items.
Title80 ตำรับอาหารพระราชทานสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
CallNumber641.5622
Authorพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
Subjectอาหารเด็ก. , การปรุงอาหาร. , เด็ก -- แง่โภชนาการ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2550
result 1 items.
Title84 ปี ศาสตราจารย์ ดร. สุนทร เสถียรไทยชีวิตนี้เพื่อชาติ ศาสนา กษัตริย์
CallNumber923.7
Authorสุนทร เสถียรไทย
Subjectชีวิตนี้เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint
result 1 items.
TitleWorld Class : สร้างคนไทยไประดับโลก
CallNumber158.1
Authorบัณฑิต อึ้งรังษี
Subjectจิตวิทยาประยุกต์. , ความสำเร็จ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2551
result 1 items.
Title{34}รู้เก็บ รู้ใช้{34} ระดับประชาชนทั่วไป
CallNumber332.041
Authorองอาจ จิระอร
Subjectการประหยัดและการออม. , การลงทุน. , เรื่องสั้น - - รวมเรื่อง.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2548
result 1 items.
Title{34}รู้เก็บ รู้ใช้{34} ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
CallNumber332.041
Authorองอาจ จิระอร
Subjectการออมและการลงทุน - - ความเรียง. , เรื่องสั้น - - รวมเรื่อง.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2548
result 2 items.
Titleกรรมกรข่าว 2 งานรับเหมา
CallNumber927.917
Authorสรยุทธ สุทัศนะจินดา
Subjectบุคคลในวงการโทรทัศน์ - - ชีวประวัติ. , สรยุทธ สุทัศนะจินดา.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleกรรมกรข่าว สรยุทธ สุทัศนะจินดา
CallNumber927.91
Authorสรยุทธ สุทัศนะจินดา
Subjectบุคคลในวงการโทรทัศน์ - - ชีวประวัติ. , นักข่าว - - ไทย. , สื่อมวลชน - - ไทย.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2547
result 3 items.
Titleกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ : บทสรุปสำหรับผู้บริหารกรอบโครงสร้าง
CallNumberสร 658.4
Authorนวพร เรืองสกุล, เรียบเรียง
Subjectการจัดการองค์กร
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2551
result 1 items.
Titleกระจก (ไม่) ตกยุค
CallNumberรส
Authorทมยันตี โปษยานนท์
Subjectเรื่องสั้น.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleกระบวนพยุหยาตราสถลมารค พุทธศักราช 2506
CallNumberอ 390.22
Authorสำนักงานโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
Subjectกระบวนพยุหยาตรา - - ประวัติและพระราชพิธี , พระราชพิธี , เรือพระที่นั่ง , ขบวนแห่ , ขบวนแห่ - - ไทย , ขบวนแห่ทางบก , พยุหยาตราทางสถลมารค , ราชประเพณีไทย
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2560
result 1 items.
Titleกองทัพบกเกียรติยศ ศักดิ์ศรี 2554-2557
CallNumberส.ร.355.3
Authorกองทัพบก
Subjectกองทัพบก - - ไทย , กองทัพบก - - ประวัติ , กองทัพบก - - ผลงาน
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2558
result 1 items.
Titleกัลยาณีแห่งราชสกุลมหิดล : Princess of the Mahidol Family
CallNumber923.159
Authorกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
Subjectนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466- - - ภาพ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2550
result 2 items.
Titleการเงินธุรกิจ
CallNumber658.15
Authorสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Subjectการเงินธุรกิจ. , งบประมาณลงทุน. , ธุรกิจ - - การเงิน.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา พระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานความเป็นธรรมและการพระราชทานอภัยโทษ
CallNumber923.1
Authorคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
Subjectอภัยโทษ - - ไทย. , กระบวนการยุติธรรม. , นิรโทษกรรม - - ไทย.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2539
result 1 items.
Titleการลงทุนในตราสารทุน (Equity Investments)
CallNumber332.63
Authorสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Subjectการลงทุน. , ตราสารการเงิน. , ตราสารทุน.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleการลงทุนในตราสารหนี้ (Debt Investments)
CallNumber332.63
Authorสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Subjectการลงทุน. , ตราสารหนี้.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivative Investments)
CallNumber332.63
Authorสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Subjectตราสารอนุพันธ์. , การลงทุน.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleการลงทุนในทางเลือกอื่น (Alternative Investments)
CallNumber332.6
Authorสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Subjectการลงทุน.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Methods)
CallNumber519.5
Authorสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Subjectคณิตศาสตร์สถิติ. , การวิเคราะห์เชิงปริมาณ. , สถิติวิเคราะห์. , การลงทุน - - การตัดสินใจ - - แบบจำลองทางคณิตศาสตร์.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2548
result 2 items.
Titleการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสัมพันธรัฐสวิสและสาธารณรัฐออสเดรีย
CallNumber923.1
Authorพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
Subjectภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470. , สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2535
result 1 items.
Titleการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซียและสหภาพพม่า
CallNumber915.97
Authorชุมพล โลหะชาละ
Subjectเวียดนาม - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว. , อินโดนีเซีย - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2540
result 1 items.
Titleกาหลมหรทึก
CallNumberนว
Authorปราปต์
Subject
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2561
result 1 items.
Titleกำแพงเม็ดทราย
CallNumber332.041
Authorจงจิต นิมมานนรเทพ
Subjectการประหยัดและการออม. , การลงทุน.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2551
result 2 items.
Titleกำไรของแผ่นดิน
CallNumber307.7
Authorสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
Subjectสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า. , 2475 - - - พระราชกรณียกิจ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleกำลังใจ
CallNumber923.1
Authorพัชรกิติยาภา, พระองค์เจ้า พระเจ้าหลานเธอ
Subjectพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยากร - - โครงการกำลังใจ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2551
result 1 items.
Titleกินจังเที่ยวดะ ณ โซล
CallNumber915.19
Authorกรกช อรุณพงศ์ไพศาล
Subjectเกาหลี - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2554
result 1 items.
Titleกุลเชษฐ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ : August Princess of the House of Chakri
CallNumber923.159
Authorกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
Subjectนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466-255 ,
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2550
result 2 items.
Titleเกล็ดหิมะในสายหมอก จี้หลิน เล่ม 3
CallNumber915.1
Authorเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
Subjectเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ , 249 , , จีน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2538
result 2 items.
Titleเกล็ดหิมะในสายหมอก ปักกิ่ง เล่ม 1
CallNumber915.1
Authorเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
Subjectเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ , 249 , , จีน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2538
result 2 items.
Titleเกล็ดหิมะในสายหมอก เหลียวหนิง เล่ม 2
CallNumber915.1
Authorเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
Subjectเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ , 249 , , จีน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2538
result 2 items.
Titleเกล็ดหิมะในสายหมอก เฮยหลงเจียง เล่ม 4
CallNumber915.1
Authorเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี,สมเด็จพระ
Subjectการท่องเที่ยว - - เฮยหลงเจียง. , เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ , 249 , , จีน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2538
result 2 items.
Titleแก่นพุทธศาสน์
CallNumber294.344
Authorพุทธทาสภิกขุ
Subjectธรรมะ (พุทธศาสนา). , การดำเนินชีวต.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleขยี้รักให้ปักใจ RUSTY NAILED
CallNumber
Authorเคลย์ตัน, อลิซ
ปุณณารมย์, ผู้แปล
Subject
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2560
result 1 items.
Titleข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
CallNumber390
Authorสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Subjectพิธีทางศาสนาและพิธีกรรม.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleคนนิสัยดี
CallNumber179.9
Authorวิทยา นาควัชระ
Subjectความสำเร็จ. , การดำเนินชีวิต. , นิสัย. , มารยาทและการสมาคม.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleคนพิการไทย ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ทรงครองราชย์
CallNumber923.1
Authorสุริยัน หมอนหยอง อริยวงศ์โสภณ
Subjectชีวประวัติ. , ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-. , การครองราชย์ 60 ปี.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleครูการเมือง มิใช่เท้าราน้ำ
CallNumber923.253
Authorปรีดา พัฒนถาบุตร
Subjectปรีดา พัฒนถาบุตร - - ชีวประวัติ. , นักการเมือง - - ชีวประวัติ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2546
result 1 items.
Titleความทรงจำแห่งชีวิต
CallNumber923.1
Authorสุธรรม อยู่ในธรรม
Subjectนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466-255 ,
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2551
result 1 items.
Titleความน่าจะเป็น
CallNumberรส
Authorปราบดา หยุ่น
Subjectเรื่องสั้น.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2547
result 2 items.
Titleความรักของพ่อ
CallNumber923.1
Authorวันเพ็ญ ทับพลี
Subjectภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ ,2470.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleความสุข 3 อย่าง....สร้างได้
CallNumber158.1
Authorวิทยา นาควัชระ
Subjectความสุข. , การดำเนินชีวิต.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleคำสารภาพของจอร์เจีย นิโคลสัน ตอน รักแรก
CallNumber
Authorเรนนิสัน, ลูยส์
Subjectนวนิยายอังกฤษ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleคำสารภาพจากหัวใจของจอร์เจีย นิโคลสัน ตอน รู้สึกดีๆ
CallNumber
Authorเรนนิสัน, ลูยส์
Subjectนวนิยายอังกฤษ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleคำสารภาพเพิ่มเติมของจอร์เจีย นิโคลสัน ตอน ว้าวุ่น
CallNumber
Authorเรนนิสัน, ลูยส์
Subjectนวนิยายอังกฤษ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleเงารักซ่อนเงื่อน
CallNumber
Authorแซนดรา บราวน์
Subjectนวนิยายแปล. , นวนิยายอังกฤษ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleเงินทองของมีค่า ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - 6)
CallNumber332
Authorวีระพล บดีรัฐ
Subjectการเงิน - - ไทย - - รวมเรื่อง.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2548
result 2 items.
Titleเงินทองของมีค่า ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - 3)
CallNumber332
Authorกรุณา อักษราวุธ
Subjectการเงิน - - ไทย - - รวมเรื่อง.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2548
result 2 items.
Titleเงินทองของมีค่า ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - 6)
CallNumber332
Authorอนิศา เซ็นนันท์
Subjectการเงิน - - ไทย - - รวมเรื่อง.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2547
result 2 items.
Titleเงินไหลมา
CallNumber332.024
Authorวราภรณ์ สามโกเศศ
Subjectการเงินส่วนบุคคล. , การลงทุน.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleจดจารพระมหากรุณา พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อปวงประชาร่มเย็น
CallNumber923.159
Authorสำนักงานสถิติแห่งชาติ
Subjectภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ. , การพัฒนาประเทศ - - ไทย.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2551
result 1 items.
Titleจดหมายเหตุการสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
CallNumberอ 745
Authorธนารักษ์, กรม
Subjectพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร , พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร - - เครื่องทรง
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2539
result 1 items.
Titleจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
CallNumberอ 923.1593
Authorหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
Subjectภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- , ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2561
result 2 items.
Titleจอมทัพไทยกับกองทัพอากาศ
CallNumber923.159
Authorกองทัพอากาศ
Subjectภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระ, - - ชีวประวัติ. , กองทัพอากาศ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleจานอร่อยธัญพืช
CallNumber641.5
Authorอมรินทร์ Cuisine
Subjectการปรุงอาหาร(ธัญพืช). , อาหารธัญพืช.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2556
result 1 items.
Titleจีน กลยุทธ์การพัฒนา SME's
CallNumber338.951
Authorสมภพ มานะรังสรรค์
Subjectจีน - - ภาวะเศรษฐกิจ. , นโยบายเศรษฐกิจ - - จีน.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleจีน เศรษฐกิจการเงินการธนาคาร
CallNumber332.495
Authorสมภพ มานะรังสรรค์
Subjectนโยบายการเงิน - - จีน. , จีน - - ภาวะเศรษฐกิจ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleจีน เศรษฐกิจการเมืองหลังยุคปฏิรูป
CallNumber330.951
Authorสมภพ มานะรังสรรค์
Subjectจีน - - ภาวะเศรษฐกิจ. , จีน - - การเมืองและการปกครอง.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleแจกันศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ
CallNumber759.95
Authorมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Subjectจิตรกรรม - - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. , แจกัน.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleฉันผ่าตัด...ตัวเอง เล็กฉัตริษา
CallNumber618.10
Authorฉัตริษา ศรีสานติวงศ์
Subject
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2551
result 1 items.
Titleเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษา มหาราชา
CallNumber923.1
Authorคณะกรรมการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติ
Subjectภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการสื่อสาร
CallNumber302.2
Authorคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
Subjectการสื่อสาร. , ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2539
result 1 items.
Titleเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์
CallNumber923.259
Authorสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Subjectนราธิวาสราชนครินทร์,สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวง,246 ,
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleเฉลิมฯ 84 พรรษา 30660 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
CallNumberอ 923.1593
Authorจีรานุช ภิรมย์ภักดี, บรรณาธิการ
Subjectกัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า, 2466-2551 , กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า, 2466-2551 - - การเยือนต่างประเทศ , นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าฯ กร
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleชาววังช่างเล่าเรื่อง(ผีนอกวัง)
CallNumber895.911
Authorจินต์ชญา
Subjectวิญญาณ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2559
result 2 items.
Titleชีวิตและงานทุนกระหม่อมบริพัตร
CallNumber923.2
Authorนวรัตน์ เลขะกุล
Subjectนครสวรรค์วรพินิต, สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระ,2424-248 ,
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2544
result 1 items.
Titleซูชิ DIY
CallNumber641.5952
Authorมัตซึโอะ, มิยูกิ
Subjectซูชิ , อาหารญี่ปุ่น , การปรุงอาหาร.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2559
result 1 items.
Titleเซียนเวียดนาม
CallNumber917.9704
Authorลมสราญ
Subjectเวียดนาม - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว , การเดินทาง , เวียดนาม - - ความเป็นอยู่และประเพณี
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2560
result 1 items.
Titleเด็กหญิงสวนกาแฟ
CallNumber
Authorฐปนี น้อยนาเวศ
Subjectวรรณกรรมเยาวชน.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2556
result 1 items.
Titleเดอะซีเคร็ต : The Secret
CallNumber153.42
Authorเบิร์น, รอนดา
Subjectจิตวิทยาประยุกต์.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2551
result 1 items.
Titleเดอะท็อปซีเคร็ต 2 ตอน ความลับสู่ความสำเร็จ
CallNumber153.42
Authorสม สุจีรา
Subjectความคิดและการคิด - - แง่ศาสนา - - พุทธศาสนา. , ความสำเร็จ - - แง่ศาสนา - - พุทธศาสนา. , ธรรมะ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleเดอะท็อปซีเคร็ต
CallNumber153.42
Authorสม สุจีรา
Subjectจิตวิทยาประยุกต์. , ความคิดและการคิด.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2551
result 2 items.
Titleเดอะลาสต์เลกเชอร์
CallNumber926.219
Authorเพาซ์, แรนดี
Subjectนักคอมพิวเตอร์. , ความตาย - - แง่จิตวิทยา.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleตำนานสุสานหลวงและพรรณไม้ในสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
CallNumber635
Authorวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
Subjectพรรณไม้ในสุสานหลวง.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2551
result 1 items.
Titleตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5
CallNumber610.959
Authorกรมศิลปกร
Subjectการแพทย์ - - ไทย. , แพทย์แผนโบราณ - - ไทย. , สมุนไพร - -ไทย. , การรักษาโรค - - ไทย.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5
CallNumber610.959
Authorกรมศิลปากร
Subjectการแพทย์ - - ไทย. , แพทย์แผนโบราณ - - ไทย. , ยาสมุนไพร - - ไทย. , การรักษาโรค - - ไทย.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleถอดปฏิบัติการกู้ภัยถ้ำหลวง สู่บทเรียนการบริหารจัดการสาธารณภัย
CallNumber
Authorกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Subject
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2562
result 1 items.
Titleถ้ารู้...(กู)...ทำไปนานแล้ว
CallNumber294.34
Authorณัฐพบธรรม ธนันท์เมธากรณ์
Subjectธรรมะ (พุทธศาสนา). , ความคิดและการคิด.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleถ้ารู้คงผอมไปนานแล้ว
CallNumber613.25
Authorโรสแมรี่
Subjectการลดความอ้วน.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2553
result 1 items.
Titleถูก ต้อง เป็น ธรรม
CallNumber342.593
Authorสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
Subjectกฎหมายปกครอง.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2551
result 1 items.
Titleทรัพยากรธรณีไทย ใต้ร่มพระบารมี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร = Thailand's mineral resources beneath the royal graciousness of His Majesty the Late King Bhumibol Adulyadej
CallNumberสร 551
Authorกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Subjectธรณีวิทยา - - ไทย , ทรัพยากรธรรมชาติ - - ไทย , ทรัพยากรธรณี - - ไทย
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2560 2560
result 1 items.
Titleทางสายไมตรี Friendship Route ประมวลเอกสารจดหมายเหตุ การเสด็จฯ เยือนต่างประเทศของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
CallNumber910
Authorกระทรวงการต่างประเทศ
Subjectเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498 - - จดหมายเหตุ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2537
result 2 items.
Titleทิศทางการส่งออกและลงทุน
CallNumber382.6
Authorธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
Subjectการส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศ. , การส่งออก. , สินค้าออก. , การควบคุมสินค้าขาออก.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553
CallNumber
Authorรัตนา เชาว์วิศิษฐ
Subject
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2553
result 4 items.
Titleที่ระลึกเนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารกรมทรัพยากรน้ำ วันที่ 12 มิถุนายน 2552
CallNumber
Authorกรมทรัพยากรน้ำ
Subject
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleทุ่งดอกเบี้ย
CallNumber332
Authorนวพร เรืองสกุล
Subjectการประหยัดและการออม.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2551
result 2 items.
Titleเทพรัตนวิศิษฏศิลป์ สิรินธร
CallNumber923.259
Authorกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
Subjectสิรินธร, สมเด็จพระ, 2498 - - ผลงาน.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleเทวะวงศ์ฯ สาร = หนังสือรวมคำบรรยายคัดสรรของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 2017
CallNumber327.2
Authorเทวะวงศ์วโรปการ, สถาบันการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
Subjectความสัมพันธ์กับต่างประเทศ - - ไทย , Diplomacy , International relations , ความร่วมมือระหว่างประเทศ , ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ , รวมเรื่อง , การฑูต , การทูต , ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2561
result 1 items.
Titleไทย - ฟิลิปปินส์ : สายสัมพันธ์นิรันดร
CallNumber925.+ 925.634
Authorกระทรวงการต่างประเทศ
Subject
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleไทยทำ ไทยกิน กับข้าวฝรั่ง
CallNumber641.1
Authorเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
Subjectการปรุงอาหาร.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2551
result 2 items.
Titleนกและสัตว์ป่าเมืองไทย สายใยแห่งธรรมชาติ
CallNumber333.954
Authorเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
Subjectทรัพยากรสัตว์ป่า. , นก - - ไทย. , สัตว์ป่า.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleนโยบายและแผนงานหลักสตรีระยะยาว (พ.ศ. 2535 - 2554)
CallNumber305.4
Authorศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Subjectสตรี - - นโยบายของรัฐ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2537
result 1 items.
Titleนักสืบสุดเซี้ยวกับสาวเปรี้ยวสุดป่วน : Jinxed
CallNumber
AuthorCiotta, Beth
Subjectนวนิยาย.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
CallNumber294.3
Authorสิธิชัย จินดาหลวง
Subjectพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา. , น้ำพระพุทธมนต์.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleนี่หรือเมืองพุทธ!
CallNumber294.344
Authorณัฐพบธรรม ธนันท์เมธากรณ์
Subjectพุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน , ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. , พุทธศาสนา - - คำสั่งสอน , ศรัทธา (พุทธศาสนา) , การดำเนินชีวิต.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2555
result 1 items.
Titleบทสรุปมาตรฐานการบัญชี
CallNumber657.02
Authorอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
Subjectการบัญชี - - มาตรฐาน. , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2548
result 2 items.
Titleบรรณานุกรม เรื่องพระบรมราชจักรีวงศ์ประมวลรายชื่อหนังสือเล่มและวิทยานิพนธ์ เล่ม 2
CallNumber929.71
Authorสำนักราชเลขาธิการ
Subjectไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - บรรณนุกรม.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2530
result 1 items.
Titleบันทึกความทรงจำในประวัติศาสตร์ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ทั่วแผ่นดิน
CallNumberอ 923.1593
Authorกระทรวงวัฒนธรรม
Subjectสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475- , ปั่นจักรยาน
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2558
result 1 items.
Titleประชุมจารึก ภาคที่๘ จารึกสุโขทัย
CallNumber417.7
Authorกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
Subjectศิลาจารึก. , จารึกสุโขทัย. , ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - สุโขทัย.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleประพาสภาษา
CallNumber914.3
Authorมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
Subjectเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ , 2498 - - ภาษาเยอรมัน. , เยอรมนี - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2546
result 1 items.
Titleประพาสราชสถาน
CallNumber915.4
Authorมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
Subjectอินเดีย - - โบราณสถาน. , อินเดีย - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2547
result 2 items.
Titleประมวลคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
CallNumberอ 929.709593
Authorมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
Subjectเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 4 ปีพุทธศักราช 2513 - 2515
CallNumber923.1
Authorสำนักราชเลขาธิการ
Subjectสิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า,2475 - - พระราชกรณียกิจ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2539
result 1 items.
Titleประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 1 ปีพุทธศักราช 2493 - 2502
CallNumber923.1
Authorสำนักราชเลขาธิการ
Subjectสิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า,247 ,
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2539
result 1 items.
Titleประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 10 ปีพุทศักราช 2532 - 2535
CallNumber923.1
Authorสำนักราชเลขาธิการ
Subjectพระราชกรณียกิจ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2539
result 1 items.
Titleประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 2 ปีพุทธศักราช 2503 - 2507
CallNumber923.1
Authorสำนักราชเลขาธิการ
Subjectสิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า,2475 - - พระราชกรณียกิจ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2539
result 1 items.
Titleประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 3 ปีพุทธศักราช 2508 - 2512
CallNumber923.1
Authorสำนักราชเลขาธิการ
Subjectสิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า,2475 - - พระราชกรณียกิจ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2539
result 1 items.
Titleประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 5 ปีพุทธศักราช 2516 - 2518
CallNumber923.1
Authorสำนักราชเลขาธิการ
Subjectสิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า,2475 - - พระราชกรณียกิจ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2539
result 1 items.
Titleประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 6 ปีพุทศักราช 2519 - 2520
CallNumber923.1
Authorสำนักราชเลขาธิการ
Subjectสิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า,2475 - - พระราชกรณียกิจ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2539
result 1 items.
Titleประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 7 ปีพุทธศักราช 2521 - 2523
CallNumber923.1
Authorสำนักราชเลขาธิการ
Subjectพระราชกรณียกิจ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2539
result 1 items.
Titleประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 8 ปีพุทธศักราช 2524 - 2526
CallNumber923.1
Authorสำนักราชเลขาธิการ
Subjectพระราชกรณียกิจ. , สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2539
result 1 items.
Titleประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 9 ปีพุทธศักราช 2527 - 2531
CallNumber923.1
Authorสำนักราชเลขาธิการ
Subjectพระราชกรณียกิจ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2539
result 1 items.
Titleประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2538
CallNumber808.851
Authorสำนักราชเลขาธิการ
Subjectพระบรมราโชวาท.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2538
result 1 items.
Titleประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2539
CallNumberอ 808.851
Authorสำนักราชเลขาธิการ
Subjectพระบรมราโชวาท , พระราชดำรัส
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2539
result 1 items.
Titleประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2540
CallNumber808.851
Authorสำนักราชเลขาธิการ
Subjectพระบรมราโชวาท.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2540
result 2 items.
Titleประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2541
CallNumber895.915
Authorสำนักราชเลขาธิการ
Subjectพระบรมราโชวาท.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleประมวลพระราชดำรัสและ พระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2542
CallNumber808.851
Authorสำนักราชเลขาธิการ
Subjectพระบรมราโชวาท.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ พุทธศักราช 2541
CallNumber808.851
Authorสำนักราชเลขาธิการ
Subjectพระบรมราโชวาท. , พระราชดำรัส.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2541
result 1 items.
Titleประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ พุทธศักราช 2543
CallNumber808.851
Authorสำนักราชเลขาธิการ
Subjectพระบรมราโชวาท. , พระราชดำรัส.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2543
result 1 items.
Titleประวัติ ท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโธ
CallNumber294.36
Authorมูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต
Subjectประวัติ - - พระ , พระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโธ
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2559
result 1 items.
Titleประวัติการรบของทหารไทยในสงครามเกาหลี
CallNumber951.904
Authorกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม
Subjectสภากาชาดไทย. , กองทัพเรือไทย. , กองทัพอากาศไทย. , สงครามเกาหลี,ค.ศ. 1950 - 19530.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2541
result 1 items.
Titleประวัติศาสตร์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรัส
CallNumber307.72
Authorสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
Subjectการพัฒนาการเกษตร. , พระราชกรณียกิจ. , โครงการอันเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจ. , ภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - - พระราชดำริ. , เกษตรทฤษฎีใหม่.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleประวัติศาสตร์ชาติไทย
CallNumber959.3
Authorมูลนิธิกตเวทินในพระบรมราชูปถัมภ์
Subjectไทย - - ประวัติศาสตร์.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2547
result 2 items.
Titleประวัติศาสตร์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
CallNumber307.7
Authorสำนักงาน กปร.
Subjectการพัฒนาชนบท - - ไทย. , การพัฒนาชุมชน - - ไทย. , การพัฒนาการเกษตร - ไทย. , โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleปวงประชาอาดูร
CallNumber
Author
Subject
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleป่าเจ็ดชั้น ปัญญาปราชญ์
CallNumber305.89
Authorกรรณิการ์ พรมเสาร์, ผู้แปล
Subjectชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย. , วัฒนธรรมปกากะญอ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleเปิดประตูสู่...ตลาดซื้อขายล่วงหน้า
CallNumber332.63
Authorชัยพัฒน์ สหัสกุล
Subjectตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า. , ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า. , สินค้าเกษตร.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleเปิดแฟ้ม10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย
CallNumber352.361
Authorสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
Subjectการทุจริตและประพฤติมิชอบทางการเมือง.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2558
result 1 items.
Titleเผยความลับที่ไม่ลับของ รหัสลับดาวินชี
CallNumber959.687
Authorกฤษณา หงษ์อุเทน
Subjectประวัติศาสตร์ - ไทย.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleพพ.809 หนังสือเพื่อความพอเพียงของชีวิต
CallNumber089.959
Authorตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Subjectรวมเรื่อง.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint
result 2 items.
Titleพรรณไม้ในสวนหลวง ร.๙ เล่ม ๒
CallNumber635.9
Authorสุชาดา ศรีเพ็ญ
Subjectต้นไม้. , สวนหลวง ร. ,
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleพรรณไม้พระตำหนักสวนปทุม เทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
CallNumber635
Authorคณะกรรมการจัดทำหนังสือพรรณไม้พระตำหนักสวนปทุม
Subjectไม้ดอก. , ดอกไม้. , พรรณไม้พระตำหนักสวนปทุม.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleพระกริ่ง รูปเหมือน และแผ่นปั๊มบูชา
CallNumberอ 294.3437
Authorศุภชัย เรืองสรรงามสิริ
Subjectพระเครื่อง , พระพุทธรูป
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleพระดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนี่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เล่ม 1
CallNumberอ 895.915
Authorคณะสงฆ์คณะธรรมยุต
Subject
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2560
result 1 items.
Titleพระทรงเป็นดวงแก้วส่องไทย
CallNumberอ 923.2593
Authorศรีนิตย์ บุญทอง, บรรณาธิการ
Subjectพระราชกรณียกิจ , พระราชประวัติ , อักขรานุกรมชีวประวัติ , การพัฒนาชนบท - - ไทย , การพัฒนาชุมชน - - ไทย , โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต
CallNumber179.9
Authorสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
Subjectความซื่อสัตย์. , ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470 - - พระบรมราโชวาท.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2551
result 2 items.
Titleพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสภาวิจัยแห่งชาติ
CallNumber923.159
Authorสำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ
Subjectภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470. , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2544
result 1 items.
Titleพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชจักรีวงศ์กับนครเชียงใหม่
CallNumber959.362
Authorคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Subjectกษัตริย์ และผู้ครองนคร. , ไทย - ประวัติศาสตร์ - กรุงรัตนโกสินทร์. , ราชวงศ์จักรี. , กษัตริย์และผู้ครองนคร - ไทย.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2539
result 1 items.
Titleพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ
CallNumber923.159
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subjectปกเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระฯ. , ไทย - - การเมืองการปกครอง - - 247 , , ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที่ ,
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2536
result 1 items.
Titleพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย
CallNumber925.5537
Authorกระทรวงพลังงาน
Subjectภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - - พระราชกรณียกิจ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
CallNumberสร 294.3351
Authorพระพุทธเมตตาประชาไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิ
Subjectพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ , กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย - - แง่ศาสนา - - พุทธศาสนา
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2558
result 1 items.
Titleพระมหากรุณาธิคุณด้านทันตสาธารณสุข
CallNumberสร 617.6
Authorหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Subject
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2554
result 1 items.
Titleพระมหากรุณาธิคุณต่อภาษา วรรณกรรม และห้องสมุด
CallNumber923.159
Authorหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
Subjectภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-. , วรรณกรรมไทย. , ห้องสมุด - - ไทย.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2539
result 1 items.
Titleพระมหาชนก ฉบับการ์ตูน
CallNumber294.382
Authorภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-
Subjectนิทานคติธรรม. , ชาดก. , พระมหาชนก. , การ์ตูน.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนี่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เล่ม 2
CallNumberอ 895.915
Authorคณะสงฆ์คณะธรรมยุต
Subject
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2560
result 1 items.
Titleพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
CallNumberอ 895.915
Authorคณะสงฆ์คณะธรรมยุต
Subject
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2560
result 1 items.
Titleพระราชดำริสู่ชีวิตและธรรมชาติ
CallNumber923.1593
Authorกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Subjectภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- - - พระราชดำรัส. โครงการพระราชดำริ. , โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , โครงการหลวง , เศรษฐกิจพอเพียง
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2551
result 2 items.
Titleพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเหรียญอันเกี่ยวเนื่องกับพระองค์
CallNumberอ 923.1
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subjectภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-. , เหรียญกษาปณ์.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2550
result 2 items.
Titleพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
CallNumber923.1
Authorกองจดหมายเหตุแห่งชาติ
Subjectปกเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระฯ. , ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์. , ไทย - - การเมืองการปกครอง.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2537
result 2 items.
Titleพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี
CallNumber959.303
Authorอารักษ์ สิงหิตกุล
Subjectจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-241 , , ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์, รัชกาลที่ 4, 2394-241 ,
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleพระราชลัญจกร
CallNumber929.7
Authorสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Subject. , กกุธภัณฑ์.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2538
result 1 items.
Titleพระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย
CallNumberอ 923.1593
Authorศิลปากร, กรม
Subjectภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2560
result 1 items.
Titleพุทธอุทยาน พระพุทธเมตตาประชาไทย
CallNumber932.537
Authorวีระชัย ณ นคร
Subjectพระพุทธรูป - - ประวัติ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2558
result 1 items.
Titleมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 38 พุทธศักราช 2557
CallNumberสร 923.1593
Authorมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
Subjectภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2557
result 1 items.
Titleมะเร็งแห่งชีวิต
CallNumber616.94
Authorสาทิส อินทรกำแหง
Subjectมะเร็ง. , การรักษาโรค.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2551
result 1 items.
Titleเย็นสบายชายน้ำ
CallNumber915.10
Authorเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
Subjectเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 249 , , จีน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2540
result 1 items.
Titleรวมธรรมะ
CallNumber294.3
Authorคณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก
Subjectธรรมะ. , พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2543
result 3 items.
Titleรอยทางแห่งพระปณิธาน
CallNumber923.1
Authorบุหลง ศรีกนก
Subjectนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466-255 ,
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2551
result 1 items.
Titleรักวุ่นๆ หุ้นออนไลน์
CallNumber332.041
Authorอาณัติ ลีมัคเดช
Subjectนวนิยายไทย. , หุ้นและการเล่นหุ้น - - เรื่องสั้น.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleราชกิจจานุเษกษา ในรัชกาล ที่ 4
CallNumber340
Authorสำนักราชเลขาธิการ
Subjectไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - ร. ,
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2537
result 1 items.
Titleราชผาติกานุสรณ์
CallNumber294.33
Authorทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, สำนักงาน
Subjectวัด - - ไทย - - ประวัติ. , วัด - - การบูรณปฏิสังขรณ์
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2559
result 1 items.
Titleราชสรีรานุสรณีย์
CallNumberอส 923.1593
Authorพระณัฐ จิรวิชฺโช, พระมหาสิริชัย สุขญาโณ, บรรณาธิการ
Subjectอนุสาวรีย์ , อนุสาวรีย์ - - การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา , เถ้ากระดูก , สุสานและฌาปนสถาน , หนังสือที่ระลึก , หนังสืออนุสรณ์งานศพ
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2560
result 1 items.
Titleรายงานการติดตามและประเมินผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗
CallNumber923.1
Authorสุจริต ปัจฉิมนันท์
Subjectโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ - - การประเมินผล.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2550 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
CallNumberรายงานประจำปี
Authorสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
Subjectรายงานประจำปี 2550. , ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา - - รายงานประจำปี.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
CallNumber
Authorสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
Subject
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2560
result 1 items.
Titleรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553
CallNumberรายงานประจำปี
Authorกระทรวงการคลัง
Subjectรายงานประจำปี 255 , , กระทรวงการคลัง- -รายงานประจำปี.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2554
result 2 items.
Titleรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2557
CallNumberรายงานประจำปี 352.4
Authorสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
Subjectกระทรวงการคลัง - - รายงานประจำปี
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2558
result 1 items.
Titleรู้ก่อนตาย ไม่เสียดายชาติเกิด
CallNumber294.312
Authorว.วชิรเมธี
Subjectความตาย.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleรู้จักตังเอง เล่ม 2 ชุด อยากรวย ต้องรู้ : เคล็ด (ไม่) ลับสู่...อิสรภาพทางการเงิน
CallNumber332.6
Authorนำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์
Subjectการเงินส่วนบุคคล. , การลงทุน.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleรู้จักแผนที่นำทาง เล่ม 1 ชุด อยากรวย ต้องรู้ : เคล็ด (ไม่) ลับสู่ ...อิสรภาพทางการเงิน
CallNumber332.6
Authorนำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์
Subjectการเงินส่วนบุคคล. , การลงทุน.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2548
result 2 items.
Titleรู้จังหวะลงทุน เล่ม 4 ชุด อยากรวย ต้องรู้ : เคล็ด (ไม่) ลับสู่...อิสรภาพทางการเงิน
CallNumber332.6
Authorนำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์
Subjectการเงินส่วนบุคคล. , การลงทุน.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleรู้เรื่องพระพุทธรูป
CallNumber294.312
Authorรุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
Subjectพระพุทธรูป
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2558
result 1 items.
Titleเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการระดมเงินต่างประเทศ
CallNumber332.495
Authorสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
Subjectเงินตรา.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleเรื่องไม่เคยเล่า จากเด็กข้างวัดสู่ปลัดกระทรวงการคลัง
CallNumber808.54
Authorรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
Subjectการเล่าเรื่อง - - ประวัติบุคคล
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2558
result 1 items.
Titleลงทุนดี มีสุขใจ ได้มูลค่า
CallNumber332.6
Authorอัญญา ขันธวิทย์
Subjectการลงทุน. , การวิเคราะห์การลงทุน.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2551
result 1 items.
Titleล้างพิษ ฟื้นสุขภาพและพลังแห่งชีวิต
CallNumber613
Authorเพเนโลป ซาช
Subjectการล้างพิษ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleลาวตอนใต้
CallNumber915.94
Authorเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
Subjectเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498 - - ผลงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ. , ลาว - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว. , ลาว - - ความเป็นอยู่และประเพร๊.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2539
result 1 items.
Titleลิลิตตะเลงพ่าย
CallNumber895.9
Authorสำนักราชเลขาธิการ ; ปรมานุชิตชิโนรส , สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระ
Subjectลิลิต. , ลิลิตตะเลงพ่าย. , วรรณคดีไทย.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2539
result 2 items.
Titleเล่าเรื่องเมืองฝรั่ง
CallNumber914.4
Authorมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
Subjectฝรั่งเศส - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleเล่าเรื่องอย่างผู้นำ
CallNumber658
Authorเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
Subjectการบริหาร. , นักบริการ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2551
result 1 items.
Titleโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์
CallNumber330
Authorสมภพ มานะรังสรรค์
Subjectเศรษฐศาสตร์.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleวันรุ่งของพรุ่งนี้
CallNumberรส
Authorอรชุมา ยุทธวงศ์
Subjectเรื่องสั้น.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleวิตามินไบเบิล
CallNumber613.28
Authorมินเดลส์, เอิร์ส
Subjectวิตามิน. , วิตามินในโภชนาการมนุษย์.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2553
result 1 items.
Titleวิถีแห่งเซียน หุ้นห่านทองคำ
CallNumber332.63
Authorเทพ รุ่งธนาภิรมย์
Subjectการลงทุน. , หุ้นและการเล่นหุ้น.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2547
result 2 items.
Titleวิศิษฎศิลปิน
CallNumber732.4
Authorคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
Subjectวิศิษฎศิลปิน.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleศรีศตวรรษมหาสังฆราชา
CallNumber294.309
Authorสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
Subjectสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฒโน) - - กวีนิพนธ์.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2556
result 1 items.
Titleศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
CallNumber330.9593
Authorคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Subjectเศรษฐกิจพอเพียง - - ไทย , เศรษฐกิจพอเพียง - - การพัฒนาชนบท - - ไทย , ไทย - - ภาวะเศรษฐิจ. , ไทย - - ภาวะสังคม , เศรษฐกิจ - - ความมั่นคง , เศรษฐกิจพอเพียง - - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2560
result 1 items.
Titleศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
CallNumberอ 725.91
Authorสวัสดิวุฒิ สวัสดิวัตน์, ม.ร.ว., บรรณาธิการ
Subjectศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ , อาคารนิทรรศการ , ศูนย์การประชุม
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2562
result 1 items.
Titleเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
CallNumber330.959
Authorสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
Subjectเศรษฐกิจพอเพียง. , การพัฒนาเศรษฐกิจ. , ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleเศรษฐศาสตร์ (Economics)
CallNumber330
Authorสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Subjectเศรษฐศาสตร์. , เศรษฐศาสตร์มหาภาค.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2548
result 2 items.
Titleสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กับสิ่งแวดล้อมโลก
CallNumber923.1
Authorสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
Subjectจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า, 2500.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2557
result 1 items.
Titleสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ และงานศิลปะ : Prince Mahidol and art
CallNumber923.259
Authorกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระ, 2466-
Subjectสงขลานครินทร์, สมเด็จเจ้าฟ้า, 2434-247 , , จิตรกรรม.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2538
result 1 items.
Titleสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงฯ ในดวงใจราษฎร์ : Princess in the Hearts of People
CallNumber923.159
Authorกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
Subjectนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466- - - ภาพ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2550
result 2 items.
Titleสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแแวดล้อม
CallNumber333.95
Authorกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Subjectการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ. , การอนุรักษ์ธรรมชาติ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2546
result 2 items.
Titleสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
CallNumber923.259
Authorขวัญแก้ว วัชโรทัย
Subjectศรีสังวาลย์, สมเด็จพระ, 2443-253 ,
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2543
result 1 items.
Titleสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
CallNumber923.2
Authorพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
Subjectศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมเด็จพระ. , พุทธศาสนา.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2539
result 1 items.
Titleสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี
CallNumber923.2
Authorคณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก
Subjectศรีสังวาลย์,สมเด็จพระ,2443 - 253 , , ศรีนครินทรบรมราชชนนี,สมเด็จพระ,2443 - 253 ,
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2543
result 5 items.
Titleสมมุติว่าจิต
CallNumber294.3076
Authorสงบ มนสฺสนฺโต
Subject
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2558
result 1 items.
Titleสมุดภาพไตรภูมิ ฉบันกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี
CallNumber294.343
Authorกรมศิลปากร
Subjectไตรภูมิ - - ภาพ. , วันเฉลิมพระชนมพรรษา.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleสมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี
CallNumber294.31
Authorกรมศิลปากร
Subjectไตรภูมิ 408 ภาพ. , ไตรภูมิ - - ภาพ. , วันเฉลิมพระชนมพรรษา.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2542
result 3 items.
Titleสมุดภาพแผนที่ประเทศไทยจากดาวเทียม
CallNumber912.95
Authorสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
Subjectแผนที่- -ประเทศไทย.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2553
result 1 items.
Titleสมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร 222 ปี
CallNumber959.311
Authorสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
Subjectกรุงเทพ - - ภาพถ่าย. , กรุงเทพ - - ประวัติศาสตร์. , กรุงเทพ - - ความเป็นอยู่และประเพณี. , กรุงเทพมหานคร - - ภาพ , กรุงเทพมหานคร - - สำนักผังเมือง
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2547
result 2 items.
Titleสยามรัฐวัฒนา ใต้ฟ้าพระสยามินทร์
CallNumber923.1
Authorโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
Subjectชีวประวัติ. , จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, - - ชีวประวัติ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2551
result 1 items.
Titleสวนเบญจกิติ
CallNumber712.5
Authorกรมธนารักษ์
Subjectสวนพฤกษศาสตร์สมเด็ตพระนางเจ้า , สิริกิติ์.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2547
result 2 items.
Titleสัตว์เลี้ยงวังสระปทุม
CallNumber636.7
Authorเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
Subjectสุนัข - - ไทย. , ทองแดง (สุนัข). , Dogs - - Thailand.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 24
CallNumber030
Authorภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Subjectสารานุกรม. , สารานุกรมและพจนานุกรมไทยสำหรับเยาวชน.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 28
CallNumber030
Authorภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Subjectสารานุกรม. , สารานุกรมและพจนานุกรมไทยสำหรับเยาวชน.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleสาวน้อยเจ้าบทบาทกับบอดี้การ์ดมาดเข้ม : Charmed
CallNumber
Authorชอตตา, เบท
Subjectนวนิยาย.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleสุนทรียศาสตร์ : ทฤษฎีแห่งวิจิตรศิลปาการ (ฉบับที่ 2)
CallNumber701.17
Authorนิคม มูสิกะคามะ, บรรณาธิการ
Subjectสุนทรียศาสตร์. , สุนทรียภาพ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleเสด็จประพาสต้นมาเป็นโครงการพระราชดำริ พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2518
CallNumber915.931
Authorสำนักพระราชวัง
Subjectจดหมายเหตุ. , การท่องเที่ยว.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2538
result 1 items.
Titleแสงฉายแห่งสายลม
CallNumber332.041
Authorจงจิต นิมมานนรเทพ
Subjectการประหยัดและการออม. , การลงทุน.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2551
result 2 items.
Titleหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
CallNumberอ 929.709593
Authorสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
Subjectเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- - - ชีวประวัติ. , เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- - - พระราชกรณียกิจ
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2559
result 1 items.
Titleหอมกลิ่นกรุงเทพฯ
CallNumberรส
Authorประทุมพร วัชรเสถียร
Subjectเรื่องสั้น.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleหัวใจนักบริหาร
CallNumber294.344
Authorพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
Subjectธรรมะ. , การจัดการ - - แง่ศาสนา. , คุณธรรม - - นักบริหาร.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleหุ้นกู้
CallNumber332.63
Authorนวพร เรืองสกุล
Subjectตลาดหลักทรัพย์. , พันธบัตร - - ไทย.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleเหรียญกษาปณ์ไทย: คู่มือนักสะสมเหรียญกษาปณ์ (ฉบับสมบูรณ์) = Standard Thai Coins Catalogue 2019
CallNumberอ 737.4
Authorไชยยศ พงศ์จารุสถิต
Subjectเหรียญกษาปณ์ไทย
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2561 2561
result 1 items.
Titleอร่อยง่ายๆกับอาหารกระป๋อง
CallNumber641.5
Authorปอ ชุมจันทร์
Subjectการปรุงอาหาร. , อาหารกระป๋อง.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2555
result 1 items.
Titleอร่อยอุทยาน
CallNumber641.5
Authorมูลนิธิชัยพัฒนา
Subjectอาหารคาว. , อาหารว่าง.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleออมก่อน รวยกว่า
CallNumber332.04
Authorนวพร เรืองสกุล
Subjectการประหยัดและการอออม. , การลงทุน. , การออมกับการลงทุน - - ไทย.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2547
result 2 items.
Titleอัตตโนประวัติ พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ : ลายมือหนังสือธรรมของพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วงศ์ธรรมยุตในภาคอีสาน วัดถ้ำขาม
CallNumber922.943
Authorสำนักราชเลขาธิการ
Subjectพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์), 2445-253 , , สงฆ์ -- ชีวประวัติ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2538
result 1 items.
Titleอาหารบำบัดโรค
CallNumber613.2
Authorศัลยา คงสมบูรณ์เวช
Subjectโภชนาการ , โภชนบำบัด , อาหารเพื่อสุขภาพ. , อาหารและการรับประทาน
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2560
result 1 items.
Titleเอ็กซ์กะราช
CallNumber927.917
Authorเอกราช เก่งทุกทาง
Subjectบุคคลในวงการโทรทัศน์ - - ชีวประวัติ.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleเอกสารประกอบการบรรยายการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2539
CallNumber
Author
Subject
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2539
result 1 items.
Titleแอนตาร์กติกา หนาวหน้าร้อน
CallNumber919.89
Authorเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
Subjectการท่องเที่ยว - - แอนตาร์กติกา.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2537
result 2 items.
Title๘๐ ปีแห่งชีวิตและการทำงานของ พระพุทธิวงศมุนี (บุญมา ทีปธมฺมเถร)
CallNumber922.94
Authorพุทธิวงศมุนี , พระ
Subjectพระพุทธิวงศมุนี (บุญมา ทีปธมฺมเถร).
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2545
result 1 items.