กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อรุณการพิมพ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 34 รายชื่อ

ชื่อเรื่องครบรอบ 40 ปี วันอสัญกรรม ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 8 ธันวาคทม 2546
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งจอมพล สฤษดิ์ธนะรัชต์
หัวเรื่องหนังสือที่ระลึก. , จอมพล สฤษดิ์ธนะรัชต์ - - หนังสือที่ระลึก.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้สิ่งแวดล้อม
เลขเรียก363.7
ผู้แต่งสุวัช สิงหพันธุ์
หัวเรื่องสิ่งแวดล้อม. , มนุษย์ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม. , การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม - ไทย.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำบรรยายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะเช่าทรัพย์ เช่าเซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของและรับขน
เลขเรียก
ผู้แต่งสมชาย กษิติประดิษฐ์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติศาสนพิธีกองทัพบก ที่ระลึก พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก
เลขเรียกสร 294.34
ผู้แต่งกองทัพบก
หัวเรื่องกฐินและผ้าป่า , ธรรมเทศนา , ศิลปกรรมพุทธศาสนา
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชีววิถีแนวใหม่พิชิตมะเร็งพ่ายใน 2 เดือน
เลขเรียก616.994
ผู้แต่งประสาร เปรมะสกุล
หัวเรื่องมะเร็ง - - การรักษา.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตำนานแสตมป์ไทยสำหรับนักสะสม
เลขเรียก769.56
ผู้แต่งพิพัฒน์ ชูวรเวช
หัวเรื่องไปรษณียากร - - ไทย.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทิดพระเกียรติจอมทัพไทย
เลขเรียก355.009
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
หัวเรื่องการทหารไทย. , กษัตริย์ และผู้ครองนคร. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึก (2) เปิดโลกงานวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่องงานวิจัย.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และ ประกาศราชบัณทิตยสถาน เรื่องกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง
เลขเรียก910.3
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่องชื่อภูมิศาสตร์.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภ.ง.ด.90 คำแนะนำการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เลขเรียก336.24
ผู้แต่งกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - คู่มือ.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาระ หน้าที่ ของนายกรัฐมนตรี คนที่24 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
เลขเรียก923.593
ผู้แต่งนิพนธ์ ศิริพร
หัวเรื่องนายกรัฐมนตรี - - ไทย.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เลขเรียก336.2
ผู้แต่งกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องภาษีเงินได้. , ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมรดกไทยจากภาพดาวเทียม Thai heritage from space
เลขเรียกอ 912.593
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ 2535 และ นโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
เลขเรียก333.75
ผู้แต่งสำนักงานกลางช่วยเหลือเกษตกรและการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
หัวเรื่องนโยบายป่าไม้ - - ไทย. , การอนุรักษ์ป่าไม้. , การใช้ที่ดิน - - ไทย.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2547
เลขเรียกอ 920.9593
ผู้แต่งกองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หัวเรื่องนักวิจัยดีเด่น - - ไทย , วิจัย , นักวิจัย - - ไทย - - ทำเนียบนาม , นักวิจัยดีเด่น - - ไทย - - รางวัล , วิทยาศาสตร์ - - วิจัย , วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี - - วิจัย , สิ่งประดิษฐ์ - - วิจัย
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการเท่องเที่ยวและกีฬา
หัวเรื่องรายงานประจำปี 255 , , การกีฬาแห่งประเทศไทย - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 กระทรวงคมนาคม
เลขเรียกรป
ผู้แต่งกระทรวงคมนาคม
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ก212ร
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขเรียกรป
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หัวเรื่องสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ส691ร
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2560 สำนักงบประมาณ
เลขเรียกรป 351.593
ผู้แต่งงบประมาณ, สำนัก
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ 2553
เลขเรียก363.7
ผู้แต่งสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่องสิ่งแวดล้อม. , นิเวศวิทยา. , มลพิษ.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : กตัญญู
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - - พระราชดำริ.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ความถูกต้องเป็นธรรม
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ความเพียร
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : พระราชประวัติ
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ - - ชีวประวัติ.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เพื่อประชาชน
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เมตตา
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : สติปัญญา
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : สุจริต
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เสียสละ อดทน
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : หน้าที่
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลดความดันเลือด ด้วยตนเอง
เลขเรียก616.132
ผู้แต่งประสาร เปรมะสกุล
หัวเรื่องความดันเลือดสูง - - การรักษา.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ
เลขเรียก495.911
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่องภาษาไทย - - เครื่องหมายวรรคตอน.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรคหลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ
เลขเรียก495.91
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่องภาษาไทย - - เครื่องหมายวรรคตอน.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร
เลขเรียก495.911
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่องภาษาไทย - - การอ่าน. , ภาษาไทย - - การเขียน. , ภาษาไทย - - การออกเสียง. , ภาษาไทย - - ตัวสะกด.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม