Main Back

Search โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว Resualt 53 Items

Titleการพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ
CallNumber303.44
Authorกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Subjectการพัฒนาสังคม.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint
result 1 items.
Titleการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
CallNumber709.593
Authorวรวรรธน์ สุวรรณพันธ์
Subjectหนองบัวลำภู - - โบราณสถาน. , หนองบัวลำภู - - โบราณวัตถุ.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint
result 1 items.
Titleการอบรมเชิงปฏิบัติการ, เผยแพร่โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
CallNumber923.1
Authorสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
Subjectภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470. , เพลงพระราชนิพนธ์. , โน้ตเพลง.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2544
result 1 items.
Titleข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2540
CallNumber354.59
Authorสรัฐ ศิลปอนันต์
Subjectข้าราชการพลเรือน.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2540
result 1 items.
Titleข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2541
CallNumber354.59
Authorสรัฐ ศิลปอนันต์
Subjectข้าราชการพลเรือน.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2541
result 1 items.
Titleข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2542
CallNumber354.593
Authorพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
Subjectข้าราชการพลเรือน.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2543
CallNumber354.59
Authorคณะผู้จัดทำหนังสือที่ระลึก
Subjectข้าราชการพลเรือน.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2543
result 1 items.
Titleข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2544
CallNumber354.593
Authorวังไกลกังวล
Subjectข้าราชการพลเรือน.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleคำแนะนำ : การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ
CallNumber657.45
Authorสวัสดิการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Subjectมาตรฐานการควบคุม.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleคู่มือการเสริมสร้างชีวิตคู่
CallNumber306.872
Authorกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Subjectสามีและภรรยา. , ความสัมพันธ์ในครอบครัว. , ความรัก.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleคู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ :Handbook for DTEC English Test
CallNumber428.2
Authorกรมวิเทศสหการ
Subjectภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา - - ข้อสอบและเฉลย.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2536
result 3 items.
Titleคู่มือประชาชนเรื่องข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน
CallNumber323
Authorชาญชัย แสวงศักดิ์
Subjectสิทธิของพลเมือง. , เสรีภาพ.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleดัชนีค้นคำในประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 1 - 5
CallNumber959.3
Authorกองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
Subjectไทย - ประวัติศาสตร์.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2544
result 1 items.
Titleทำเนียบสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พุทธศักราช 2548
CallNumber330.025
Authorสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -- สมาชิก -- ทำเนียบนาม.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleที่ระลึก งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉลองราชธานี 220 ปี กรุงรัตนโกสิทร์
CallNumber923.259
Authorพิเศษ ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
Subjectชีวประวัติ. , พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleปฎิรูปการเรียนรู้ ผู้เรียนสำคัญที่สุด
CallNumber370.152
Authorสำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ
Subjectการเรียนรู้.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2543
result 1 items.
Titleประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก
CallNumber959.3
Authorคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
Subjectไทย - - ประวัติศาสตร์.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม10
CallNumber959.3
Authorคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
Subjectไทย - - ประวัติศาสตร์.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม1
CallNumber959.3
Authorคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
Subjectไทย - ประวัติศาสตร์.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม2
CallNumber959.3
Authorคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
Subjectไทย - - ประวัติศาสตร์.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม3
CallNumber959.3
Authorคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
Subjectไทย - - ประวัติศาสตร์.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม4
CallNumber959.3
Authorคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
Subjectไทย - - ประวัติศาสตร์.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม5
CallNumber959.3
Authorคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
Subjectไทย - - ประวัติศาสตร์.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม6
CallNumber959.3
Authorคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
Subjectไทย - - ประวัติศาสตร์.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม7
CallNumber959.3
Authorคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
Subjectไทย - - ประวัติศาสตร์.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม8
CallNumber959.3
Authorคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
Subjectไทย - - ประวัติศาสตร์.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม9
CallNumber959.3
Authorคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
Subjectไทย - - ประวัติศาสตร์.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleประมวลข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
CallNumber352.387
Authorสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Subjectงานสารบรรณ.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2529
result 1 items.
Titleป่ารักน้ำ วันเด็กแห่งชาติ 2535
CallNumber333.75
Authorกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Subjectการอนุรักษ์ป่าไม้ - - ไทย. , ป่าไม้และการทำป่าไม้ - - ไทย.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2535
result 1 items.
Titleแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
CallNumber352.14
Authorศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Subjectการปกครองท้องถิ่น. , การกระจายอำนาจปกครอง.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2545
result 2 items.
Titleแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เก้า พ.ศ. 2545 - 2549
CallNumber338.9
Authorสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
Subjectแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม. , ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ. , ไทย - - ภาวะสังคม.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2544
result 5 items.
Titleพระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
CallNumber895.91
Authorสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
Subjectภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ - - วาทศิลป์. , พระราชดำรัส. , พระบรมราโชวาท.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2540
result 1 items.
Titleพระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
CallNumber344.04
Authorกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
Subjectคนติดยาเสพติด - การฟื้นฟูสมรรถภาพ. , การฟื้นฟูสมรรถภาพ. , ยาเสพติด - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2545
result 4 items.
Titleพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
CallNumber923.1
Authorอรวรรณ ทรัพย์พลอย
Subjectจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ , 2396 - 245 ,
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2546
result 1 items.
Titleพระราชาผู้เป็นที่รักของประชาชน
CallNumber923.159
Authorทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
Subjectจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. , ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ยุคหลัง - - รัชกาลที่ ,
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ภูมิปัญญาทางการแพทย์และมรดกทางวรรณกรรมของชาติ
CallNumber610.6
Authorคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
Subjectตำราแพทย์แผนโบราณ. , ยาแผนโบราณ. , การรักษาโรค. , ตำรับยาหลวง.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย
CallNumber371.3
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
Subjectยุทธศาสตร์. , คุณธรรม. , การศึกษา - - คุณธรรม.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleรวมกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
CallNumber345.026
Authorกลุ่มงานนิติการ กองตรวจสอบและวิเคราะห์
Subjectการฟอกเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 254 ,
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2544
result 1 items.
Titleรวมคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองปีที่ 1 เล่มที่ 1 (มีนาคม - ธันวาคม 2544)
CallNumber342.066
Authorสำนักงานศาลปกครอง
Subjectศาลปกครอง. , คำพิพากษาศาล. , การพิจารณาและตัดสินคดี.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2544
result 1 items.
Titleรวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องชุมนุมพระบรมราชาธิบายและประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5
CallNumber959.3
Authorคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราช
Subjectไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที่ ,
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleรวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องประชุมประกาศรัชกาลที่ 4
CallNumber959.3
Authorคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
Subjectรวมเรื่อง. , จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - - พระบาทสมเด็จพระ.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleรวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
CallNumber959.3
Authorคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
Subjectไทย - ประวัติศาสตร์ - กรุงรัตนโกสินทร์. , จดหมาย.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleรวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่อง ชุมชนพระบรมราชาธิบายและประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 4
CallNumber959.3
Authorคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
Subjectรวมเรื่อง.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
CallNumber657.45
Authorสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Subjectการตรวจสอบภายใน - - มาตรฐาน - - ไทย.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2544
result 1 items.
Titleระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2535
CallNumber351.2
Authorศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Subjectระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี. , การบุกรุกที่ดินราชพัสดุ.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint
result 2 items.
Titleระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.25256
CallNumber
Authorสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Subject
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2547 ศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
CallNumberรายงานประจำปี
Authorศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Subjectศาลรัฐธรรมนูญ - - รายงานประจำปี. , ศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลธรรมนูญ. , รายงานประจำปี 254 ,
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleวันสำคัญ โครงการปีรณรงค์วัฒนธรรมไทย และแนวทางในการจัดกิจกรรม
CallNumber394.2
Authorสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
Subjectวันสำคัญ.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2540
result 1 items.
Titleสัพะ พะจะนะ พาสา ไท
CallNumber413
Authorคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
Subjectภาษาไทย - พจนานุกรม. , ภาษาละติน - พจนานุกรม. , ภาษาฝรั่งเศส - พจนานุกรม. , ภาษาอังกฤษ - พจนานุกรม.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleหนังสือมหาวิทยาลัย ฉบับ ปิยมหาราชนุสรณ์ 23 ตุลาคม 2545
CallNumberอส.
Authorจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Subjectหนังสือที่ระลึก. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายสุพจน์ รุ่งเรีองวงษ์ เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2540 พุทธศักราช 2540
CallNumberอส.
Authorครอบครัว รุ่งเรืองวงษ์
Subjectอนุสรณ์งานศพ. , นายสุพจน์ รุ่งเรืองวงษ์.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2540
result 1 items.
Titleเหลียวหลัง 10 ปี สตรีไทย แลหน้าความท้าทายที่รออยู่เนื่องในวันสตรีสากลปี 2548
CallNumber302.14
Authorสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและควฝามมั่งคงของมนุษย์
Subjectสตรีไทย. , สตรีไทย - - การทำงาน.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleอาจาริยบูชา หนังสือรวมบทควมทางวิชาการเพื่อเป็นอนุสรณ์ ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม
CallNumberอส.
Authorคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Subjectอนุสรณ์งานศพ. , ไพโรจน์ ชัยนาม.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2538
result 1 items.