กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว พบจำนวนทั้งสิ้น 53 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ
เลขเรียก303.44
ผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หัวเรื่องการพัฒนาสังคม.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
เลขเรียก709.593
ผู้แต่งวรวรรธน์ สุวรรณพันธ์
หัวเรื่องหนองบัวลำภู - - โบราณสถาน. , หนองบัวลำภู - - โบราณวัตถุ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ, เผยแพร่โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470. , เพลงพระราชนิพนธ์. , โน้ตเพลง.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2540
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งสรัฐ ศิลปอนันต์
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2541
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งสรัฐ ศิลปอนันต์
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2542
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2543
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งคณะผู้จัดทำหนังสือที่ระลึก
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2544
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งวังไกลกังวล
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำแนะนำ : การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่องมาตรฐานการควบคุม.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการเสริมสร้างชีวิตคู่
เลขเรียก306.872
ผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หัวเรื่องสามีและภรรยา. , ความสัมพันธ์ในครอบครัว. , ความรัก.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ :Handbook for DTEC English Test
เลขเรียก428.2
ผู้แต่งกรมวิเทศสหการ
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา - - ข้อสอบและเฉลย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือประชาชนเรื่องข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน
เลขเรียก323
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องสิทธิของพลเมือง. , เสรีภาพ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดัชนีค้นคำในประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 1 - 5
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งกองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
หัวเรื่องไทย - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำเนียบสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พุทธศักราช 2548
เลขเรียก330.025
ผู้แต่งสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -- สมาชิก -- ทำเนียบนาม.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ระลึก งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉลองราชธานี 220 ปี กรุงรัตนโกสิทร์
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งพิเศษ ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
หัวเรื่องชีวประวัติ. , พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปฎิรูปการเรียนรู้ ผู้เรียนสำคัญที่สุด
เลขเรียก370.152
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ
หัวเรื่องการเรียนรู้.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
หัวเรื่องไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม10
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
หัวเรื่องไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม1
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
หัวเรื่องไทย - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม2
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
หัวเรื่องไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม3
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
หัวเรื่องไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม4
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
หัวเรื่องไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม5
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
หัวเรื่องไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม6
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
หัวเรื่องไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม7
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
หัวเรื่องไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม8
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
หัวเรื่องไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม9
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
หัวเรื่องไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องงานสารบรรณ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2529
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องป่ารักน้ำ วันเด็กแห่งชาติ 2535
เลขเรียก333.75
ผู้แต่งกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้ - - ไทย. , ป่าไม้และการทำป่าไม้ - - ไทย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียก352.14
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องการปกครองท้องถิ่น. , การกระจายอำนาจปกครอง.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เก้า พ.ศ. 2545 - 2549
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หัวเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม. , ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ. , ไทย - - ภาวะสังคม.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 5 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เลขเรียก895.91
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ - - วาทศิลป์. , พระราชดำรัส. , พระบรมราโชวาท.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
เลขเรียก344.04
ผู้แต่งกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
หัวเรื่องคนติดยาเสพติด - การฟื้นฟูสมรรถภาพ. , การฟื้นฟูสมรรถภาพ. , ยาเสพติด - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งอรวรรณ ทรัพย์พลอย
หัวเรื่องจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ , 2396 - 245 ,
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชาผู้เป็นที่รักของประชาชน
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
หัวเรื่องจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. , ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ยุคหลัง - - รัชกาลที่ ,
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ภูมิปัญญาทางการแพทย์และมรดกทางวรรณกรรมของชาติ
เลขเรียก610.6
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
หัวเรื่องตำราแพทย์แผนโบราณ. , ยาแผนโบราณ. , การรักษาโรค. , ตำรับยาหลวง.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย
เลขเรียก371.3
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องยุทธศาสตร์. , คุณธรรม. , การศึกษา - - คุณธรรม.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เลขเรียก345.026
ผู้แต่งกลุ่มงานนิติการ กองตรวจสอบและวิเคราะห์
หัวเรื่องการฟอกเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 254 ,
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองปีที่ 1 เล่มที่ 1 (มีนาคม - ธันวาคม 2544)
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องศาลปกครอง. , คำพิพากษาศาล. , การพิจารณาและตัดสินคดี.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องชุมนุมพระบรมราชาธิบายและประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราช
หัวเรื่องไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที่ ,
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องประชุมประกาศรัชกาลที่ 4
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
หัวเรื่องรวมเรื่อง. , จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - - พระบาทสมเด็จพระ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
หัวเรื่องไทย - ประวัติศาสตร์ - กรุงรัตนโกสินทร์. , จดหมาย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่อง ชุมชนพระบรมราชาธิบายและประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 4
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
หัวเรื่องรวมเรื่อง.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่องการตรวจสอบภายใน - - มาตรฐาน - - ไทย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2535
เลขเรียก351.2
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี. , การบุกรุกที่ดินราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.25256
เลขเรียก
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2547 ศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่องศาลรัฐธรรมนูญ - - รายงานประจำปี. , ศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลธรรมนูญ. , รายงานประจำปี 254 ,
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวันสำคัญ โครงการปีรณรงค์วัฒนธรรมไทย และแนวทางในการจัดกิจกรรม
เลขเรียก394.2
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องวันสำคัญ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสัพะ พะจะนะ พาสา ไท
เลขเรียก413
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
หัวเรื่องภาษาไทย - พจนานุกรม. , ภาษาละติน - พจนานุกรม. , ภาษาฝรั่งเศส - พจนานุกรม. , ภาษาอังกฤษ - พจนานุกรม.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือมหาวิทยาลัย ฉบับ ปิยมหาราชนุสรณ์ 23 ตุลาคม 2545
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวเรื่องหนังสือที่ระลึก. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายสุพจน์ รุ่งเรีองวงษ์ เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2540 พุทธศักราช 2540
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งครอบครัว รุ่งเรืองวงษ์
หัวเรื่องอนุสรณ์งานศพ. , นายสุพจน์ รุ่งเรืองวงษ์.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเหลียวหลัง 10 ปี สตรีไทย แลหน้าความท้าทายที่รออยู่เนื่องในวันสตรีสากลปี 2548
เลขเรียก302.14
ผู้แต่งสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและควฝามมั่งคงของมนุษย์
หัวเรื่องสตรีไทย. , สตรีไทย - - การทำงาน.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอาจาริยบูชา หนังสือรวมบทควมทางวิชาการเพื่อเป็นอนุสรณ์ ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวเรื่องอนุสรณ์งานศพ. , ไพโรจน์ ชัยนาม.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม